Dostawy - 226280-2020

15/05/2020    S95

Polska-Kraków: Komputery przenośne

2020/S 095-226280

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Ignatianum w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 6761687491
Adres pocztowy: ul. Kopernika 26
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Granat, Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: zp@ignatianum.edu.pl
Tel.: +48 123999614

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ignatianum.edu.pl/

Adres profilu nabywcy: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów przenośnych

Numer referencyjny: 201/BZP/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem, z podziałem na dwie części zamówienia:

— część nr 1 – komputer przenośny typ 1 – 5 sztuk,

— część nr 2– komputer przenośny typ 2 – 2 sztuki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

— załącznik nr 1A do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 1,

— załącznik nr 1B do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 2.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 – komputer przenośny typ 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 zamówienia jest dostawa 5 sztuk komputerów przenośnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1A do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 1 „Zainstalowana pamięć 24 GB / 32 GB” / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 2 „ Wbudowany dodatkowy dysk HDD o pojemności min. 480 GB” / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 3 „Wbudowany modem telefonii komórkowej obsługujący LTE” / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. Zintegrowany program rozwoju uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 – komputer przenośny typ 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 zamówienia jest dostawa 2 sztuk komputerów przenośnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1B do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 1 „Zainstalowana pamięć 24 GB” / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 2 „ Aluminiowa pokrywa komputera przenośnego” / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 3 „ Karta grafiki, która osiąga punktację co najmniej 2500 punktów w rankingu VideoCards Benchmark (https://www.videocardbenchmark.net)” / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni na rzecz rozwoju regionalnego (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Akademii Ignatianum w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26 w budynku Zofijówka, w sali senackiej, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Składanie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na zasadach określonych w SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Tryb: przetarg nieograniczony.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert (art. 85 Pzp).

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zostanie zastosowana procedura odwrócona zgodnie z art. 24aa Pzp.

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 1 – 460, 00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych),

— część nr 2 – 240, 00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści złotych).

W przypadku złożenia oferty na obie części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium, w tym forma i sposób są zawarte w SIWZ w rozdz. IX.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.

Oświadczenia / dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

a) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp: aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

c) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

d) w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: foldery/katalogi/ karty produktowe producenta potwierdzające, że oferowany asortyment i jego poszczególne parametry techniczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Informację o dokumentach/ oświadczeniach składanych przez podmioty zagraniczne zawiera SIWZ, rozdz. VII.

Ofertę stanowi: formularz ofertowy – wzór określa zał. nr 1 do SIWZ. Wraz z ofertą składa się:

— wypełniony/e formularz/e JEDZ, pełnomocnictwo do reprezent. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dot.),

— dokument potwierdzający uprawienie do podpisania oferty np. pełnomocnictwo, wadium w formie innej niż pieniężna, wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dot.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020