Dostawy - 226294-2020

15/05/2020    S95

Polska-Olsztyn: Urządzenia komputerowe

2020/S 095-226294

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Warszawska 30
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zamówienia Publiczne
E-mail: przetargi@szpital.uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245380

Adresy internetowe:

Główny adres: http://szpital.uwm.edu.pl/

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożenia

Numer referencyjny: 23/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożenia i szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt do siedziby Zamawiającego, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokona instalacji i pierwszego uruchomienia a także w terminie uzgodnionym przeszkoli wskazany przez Zamawiającego.

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentem przekazania, tj. protokołem zdawczo-odbiorczym. Wraz z protokolarnym przekazaniem Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty dopuszczające do używania oraz wszelką dokumentację producenta dotyczącą przekazywanego przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi – wszystkie dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48440000 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32400000 Sieci
32413100 Rutery sieciowe
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
71355000 Usługi pomiarowe
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożenia i szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

2. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części.

3. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień jego instalacji (tzn. powinno być dostosowane do zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego).

4. System musi być zbudowany w architekturze wysokiej dostępności (HA).

5. System musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników.

6. System musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach. Wyjątek stanowią urządzenia wysoko specjalistyczne np. routery, przełączniki, serwery, macierze, itp. dla których wymogi minimalne co do posiadanych interfejsów zostały opisane odrębnie.

7. System musi gwarantować integralność danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, spójność danych.

8. System musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników bez ograniczeń na ich liczbę.

9. System musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji.

10. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, nośniki instalacyjne, instrukcje użytkownika i administratora (w formie elektronicznej).

11. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: bezterminowe licencje użytkowe oraz subskrypcyjne okresowe [np. na aktualizację systemu zabezpieczeń] na min. okres zaoferowanej gwarancji na urządzenie, na którym licencje są instalowane; nośniki instalacyjne, instrukcje.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy sprzętu regenerowanego, używanego lub będącego przedmiotem pokazów, demonstracji, itp. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany po 1.1.2019 oraz dopuszczony do obrotu, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

13. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt do siedziby Zamawiającego, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokona instalacji i pierwszego uruchomienia a także w terminie uzgodnionym przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel w zakresie obsługi i konserwacji.

Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentem przekazania, tj. protokołem zdawczo-odbiorczym. Wraz z protokolarnym przekazaniem Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty dopuszczające do używania oraz wszelką dokumentację producenta dotyczącą przekazywanego przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi – wszystkie dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji / Waga: 24
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu / Waga: 6
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez ministra zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości – 30 000,00 PLN. Sposób oraz forma wniesienia wadium została szczegółowo opisana w SIWZ rozdział IX.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.1. Nie podlegają wykluczeniu:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

— Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – szczegółowy opis składania JEDZ zawarto w SIWZ rozdz. VII.

3. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje w formie elektronicznej Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z nich – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

3) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ rozdz. VII.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na potwierdzenie opisu w SIWZ rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2, tj.: potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na potwierdzenie opisu w SIWZ rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.3 ppkt 1.2.3.1, tj.: wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ;

2) zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na potwierdzenie opisu w SIWZ rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.3 ppkt 1.2.3.2, tj.: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie standardowe, z których każde obejmowało co najmniej: dostawę serwerowych systemów operacyjnych, dostawę oprogramowania do wirtualizacji, dostawę komputerów, dostawę serwerów, dostawę macierzy, na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN brutto każde.

2. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego spełniające następujące wymagania minimalne:

1) minimum jednym specjalistą ds. wdrażania systemów wirtualizacji – doświadczenie: minimum 2 zrealizowane projekty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające na wdrożeniu systemu wirtualizacji w trybie HA, posiadającą certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności we wdrażaniu systemu wirtualizacji zgodnie z zaoferowanym systemem wirtualizacji;

2) minimum jednym specjalistą ds. bezpieczeństwa sieci – doświadczenie: minimum 2 zrealizowane projekty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające na wdrożeniu zabezpieczeń sieci za pomocą oferowanych modeli/serii urządzeń UTM, posiadany ważny certyfikat inżyniera bezpieczeństwa najwyższego poziomu ścieżki certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa wystawiony przez producenta dostarczonego urządzenia UTM potwierdzający posiadanie umiejętności w zakresie min.:

— projektowania architektury sieciowej w oparciu o oferowane rozwiązania UTM,

— instalacji i wdrażania oferowanych urządzeń UTM,

— zabezpieczenia sieci w oparciu o oferowane urządzenia UTM.

Role osób opisane powyżej nie mogą być pełnione przez tą samą osobę.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 i 2, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie powyższych warunków w SIWZ rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.3 zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia ten warunek.

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

6. Jeżeli Wykonawca posiada dokument ze wskazaniem waluty innej, niż polska, winien przeliczyć kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote wg. średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ Załącznik nr 10 Wzór umowy.

2. Zmiany umowy określa SIWZ Załącznik nr 10 Wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, budynek administracji, Zamówienia publiczne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają przesłać Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego:

1) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz odpowiednio § 7 ust. 1 i § 8 ww. rozporządzenia.

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące Wykonawców z siedzibą poza RP oraz polegających na zasobach innych podmiotów lub obiegających się o zamówienie wspólnie a także innych dokumentach niezbędnych do prowadzenia postępowania opisano w SIWZ.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający szczegółowo określił w SIWZ rozdz. XIV.

5. Pozostałe szczegółowe informacje w tym sposób składania wadium określono w SIWZ rozdz. IX.

6. Termin związania ofertą określony w pkt IV.2.6 na 2 miesiące należy przyjąć 60 dni.

7. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: oryginał lub kopię materiałów producenta w języku polskim, lub innym języku z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, umożliwiające zweryfikowanie parametrów technicznych zaoferowanych w ofercie ze wskazaniem, której pozycji lub elementu dotyczy. W przypadku braku któregoś z parametrów w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (co do zasady, oświadczenie nie dotyczy parametrów kluczowych, które np. potwierdzają główną funkcjonalność sprzętu).

8. Inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania będące ofertą lub składane wraz z ofertą.

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo(-a) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji. Wykonawca może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale wtedy wymagane jest pozyskanie notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;

4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020