Dostawy - 226363-2020

Submission deadline has been amended by:  264498-2020
15/05/2020    S95

Polska-Opole: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2020/S 095-226363

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Opolski
Adres pocztowy: pl. Kopernika 11a
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Czura
E-mail: zamowienia@uni.opole.pl
Tel.: +48 775415977
Faks: +48 775416026
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uni_opole
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/344273
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

Numer referencyjny: D/10/2020
II.1.2)Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:

— cz. 1 – zakup: termocyklera (...); systemu dokumentacji żeli (...); aparatu do elektroforezy poziomej wraz z zasilaczami; aparatu do elektroforezy pionowej (...),

— cz. 2 – zakup: worteksa; wirówko-votrexa; wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem; termobloku suchego (...); kołyski laboratoryjnej; komory do przygotowywania próbek do reakcji PCR (...); mieszadła magnetycznego z grzaniem,

— cz. 3 – zakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem; zestawu wirówek nastołowych; wirówki z chłodzeniem; spektrofotometru z (...),

— cz. 4 – zakup: lodówko-zamrażarki wolnostojącej; kuchenki mikrofalowej,

— cz. 5 – zakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego (...); systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej; inkubatora mikrobiologicznego; wytwornicy lodu płatkowego; wagi analitycznej; pehametru; autoklawu laboratoryjnego do sterylizacji (...),

— cz. 6 – zakup dygestorium (...).

Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1A–1F do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup: termocyklera do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR wraz z oprogramowaniem i komputerem; systemu dokumentacji żeli z oprogramowaniem i komputerem; aparatu do elektroforezy poziomej (...)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
30213000 Komputery osobiste
48311100 System zarządzania dokumentacją
33127000 Urządzenia do analizy immunologicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup: termocyklera do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR wraz z oprogramowaniem i komputerem; systemu dokumentacji żeli z oprogramowaniem i komputerem; aparatu do elektroforezy poziomej wraz z zasilaczami; aparatu do elektroforezy pionowej z modułem do transferu na mokro oraz systemem do wylewania żeli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola) wraz z instalacją, przy czym dla termocyklera dodatkowo pierwsze uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi dla minimum trzech [3] osób, w terminie maksymalnie czternastu [14] dni od dnia dostarczenia i instalacji termocyklera do Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup: worteksa; wirówko-votrexa; wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem; termobloku suchego (suchego bloku grzejnego); kołyski laboratoryjnej; komory (...)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38436000 Wstrząsarki i akcesoria
38436500 Mieszadła mechaniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup: worteksa; wirówko-votrexa; wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem; termobloku suchego (suchego bloku grzejnego); kołyski laboratoryjnej; komory do przygotowywania próbek do reakcji PCR wraz z mobilną podstawą; mieszadła magnetycznego z grzaniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem; zestawu wirówek nastołowych; wirówki z chłodzeniem; spektrofotometru z kuwetą do pomiaru w mikroobjętościach

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39711120 Zamrażarki
42931000 Wirówki
38433000 Spektrometry
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem; zestawu wirówek nastołowych; wirówki z chłodzeniem; spektrofotometru z kuwetą do pomiaru w mikroobjętościach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup: lodówko-zamrażarki wolnostojącej; kuchenki mikrofalowej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39711100 Chłodziarki i zamrażarki
39711362 Kuchenki mikrofalowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup: lodówko-zamrażarki wolnostojącej; kuchenki mikrofalowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1D do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt. 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem w postaci palnika i pipetora; systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej; inkubatora mikrobiologicznego (...)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39141500 Szafy wyciągowe
42912330 Aparatura do oczyszczania wody
33152000 Inkubatory
42200000 Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części
38311100 Elektroniczne wagi analityczne
38416000 PH-metry
33191110 Autoklawy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem w postaci palnika i pipetora; systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej; inkubatora mikrobiologicznego (cieplarki); wytwornicy lodu płatkowego; wagi analitycznej; pehametru; autoklawu laboratoryjnego do sterylizacji płynów i ciał stałych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1E do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola), przy czym dla komory laminarnej dodatkowo instalacja i pierwsze uruchomienie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup dygestorium do ogólnych prac chemicznych, certyfikowane zgodnie z normą EN 14175 cz. 2, 3 wraz z systemem filtracji i wentylatorem dachowym

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39141500 Szafy wyciągowe
42912330 Aparatura do oczyszczania wody
33152000 Inkubatory
42200000 Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części
38311100 Elektroniczne wagi analityczne
38416000 PH-metry
33191110 Autoklawy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup dygestorium do ogólnych prac chemicznych, certyfikowane zgodnie z normą EN 14175 cz. 2, 3 wraz z systemem filtracji i wentylatorem dachowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1F do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie i instalacja przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola). Do zakresu instalacji przez Wykonawcę należy przyłączenie dygestorium do komina wentylacyjnego w ścianie, przygotowanego przez Zamawiającego. Adaptacja sali pod względem przystosowania instalacyjno-technicznego leży po stronie Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia, okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Zamawiający będzie żądał dostarczenia przez Wykonawcę:

— opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego zgodnie z załącznikami nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E i 1F do SIWZ (odpowiednio do części),

— oraz próbki blatu ceramicznego o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z fragmentem przedniej krawędzi blatu o grubości i kolorze określonym w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1F do SIWZ (dotyczy części nr 6),

— oraz opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1F do SIWZ (dotyczy części nr 6) w formie katalogu ze zdjęciami i rysunkami technicznymi.

2. Zamawiający może również żądać od Wykonawcy dostarczenia:

— opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów / katalogów / kart produktu / specyfikacji technicznych (w języku polskim). Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę,

— fotografii lub rysunków oraz innych podobnych materiałów,

— próbek materiałów, z których wykonany ma zostać przedmiot zamówienia o wymiarach co najmniej 20 x 20, potwierdzających wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiotowej SIWZ wraz z załącznikami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 94 ustawy). Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego. Zawarcie umowy nastąpi w formie tradycyjnej, tzw. papierowej.

2. Przewiduje się zmiany do umowy, określone w § 7 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sekcji – pełne określenie przewidywanych zmian zostały określone w dokumentach zamówienia dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/344273

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11A, POLSKA, pokój nr 3, za pośrednictwem platformy zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Pracownicy Działu Zamówień Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości (odpowiednio do części):

1. część nr 1 – cztery tysiące 00/100 [4 000,00 PLN];

2. część nr 2 – dziewięćset 00/100 [900,00 PLN];

3. część nr 3 – trzy tysiące 00/100 [3 000,00 PLN];

4. część nr 4 – sto pięćdziesiąt 00/100 [150,00 PLN];

5. część nr 5 – dwa tysiące 00/100 [2 000,00 PLN];

6. część nr 6 – jeden tysiąc 00/100 [1 000,00 PLN].

II. Wykonawca, w terminie trzech [3] dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

Zamówienia.

III. Zawartość oferty:

1. formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ);

2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2.1 SIWZ (w formie JEDZ – Załącznik nr 2 do SIWZ);

3. pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);

4. pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty);

5. zabezpieczenie oferty wadium – zgodnie z pkt 14 SIWZ.

*Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

IV. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj.: braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (poprzez stronę internetową: https://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego;

5. Wykonawca może w kryterium „Termin wykonania przedmiotu zamówienia” wskazać termin nie dłuższy niż trzydzieści pięć [35] dni kalendarzowych;

6. Wykonawca może w kryterium „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” wskazać okres nie krótszy niż [24] dwadzieścia cztery miesiące i nie dłuższy niż trzydzieści sześć [36] miesięcy;

7. uwaga: zawarcie umowy nastąpi w formie tradycyjnej, tzw. papierowej.

V. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sekcji – pełne określenie zakresu dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego (w tym przez Wykonawców będących podmiotami zagranicznymi) zostały określone w dokumentach zamówienia dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/344273

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „uPzp”, zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020