Dostawy - 226379-2020

Submission deadline has been amended by:  286482-2020
15/05/2020    S95

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 095-226379

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres pocztowy: ul. Księżycowa 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Tel.: +48 222299931
Faks: +48 222299933

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpr.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa licencji i oprogramowania, analiza przedwdrożeniowa oraz usługa wdrożenia szyny usług ESB wraz z integracją systemów

Numer referencyjny: ZP/1/V/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji typu on-premise na oprogramowanie standardowe szyny usług ESB (dalej zwane jako „Oprogramowanie”) wraz z usługą wsparcia producenta na okres 3 lat, oraz usługą implementacji oprogramowania i wsparcie techniczne ze strony Wykonawcy podczas integracji systemów informatycznych Zamawiającego z szyną ESB realizowanym w ramach zleceń RFC.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji typu on-premise na oprogramowanie standardowe szyny usług ESB (dalej zwane jako „Oprogramowanie”) wraz z usługą wsparcia producenta na okres 3 lat, oraz usługą implementacji oprogramowania i wsparcie techniczne ze strony Wykonawcy podczas integracji systemów informatycznych Zamawiającego z szyną ESB realizowanym w ramach zleceń RFC.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Usługa wsparcia producenta oprogramowania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy oprogramowania / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia:

1. Dostawa oprogramowania – zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryterium oceny ofert), jednak nie dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

2. Zlecenia usług wdrożeniowych i programistycznych w ramach godzin RFC – do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto każde obejmujące swoim zakresem oprogramowanie standardowe szyny usług ESB wraz z usługą wdrożenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli jeden z Wykonawców spełnia go samodzielnie.

W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości dostaw należy odnieść do wartości części dostaw zrealizowanej do upływu terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli dotychczasowa dostawa obejmowała swoim zakresem również usługę wdrożenia. Przez dostawę należy rozumieć zawartą umowę.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy (IPU) stanowią załącznik nr 3 do SIWZ. Istotne zmiany umowy określone zostały w paragrafie 11 ust. 1 IPU.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 12:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego – ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, POLSKA, pok. 111

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przed terminem składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w par. 12 SIWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 uPzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198g uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020