29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 226414-2021

05/05/2021    S87

Szwecja-Malmö: Pompy

2021/S 087-226414

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: VA SYD
Krajowy numer identyfikacyjny: 222000-2378
Adres pocztowy: Box 191
Miejscowość: Malmö
Kod NUTS: SE224 Skåne län
Kod pocztowy: 201 21
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Helena Veraeus
E-mail: helena.veraeus@vasyd.se
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.vasyd.se/
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Upphandling av pumpar DIS (Dynamiskt Inköpssystem)

Numer referencyjny: 19/02174
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

VA SYD har ett behov av att säkra tillgången på pumpar inom VA. VA SYD avser att genom denna förfrågan upprätta ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för kommande avrop av pumpar t ex:

Tryckstegringspumpar

Torruppställda pumpar

Djupvattenpumpar

Länspumpar

Avloppspumpar

Dränkbara pumpar

Kemdoseringspumpar

Exenterskruvpumpar

Centrifugalpumpar

Ejektorpumpar

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
42122220 Pompy ściekowe
42122230 Pompy podawcze
42122300 Wentylatory ciśnieniowe do cieczy
42122430 Pompy odśrodkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE224 Skåne län
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Malmö

II.2.4)Opis zamówienia:

VA SYD har ett behov av att säkra tillgången på pumpar inom VA. VA SYD avser att genom denna förfrågan upprätta ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för kommande avrop av pumpar t ex:

Tryckstegringspumpar

Torruppställda pumpar

Djupvattenpumpar

Länspumpar

Avloppspumpar

Dränkbara pumpar

Kemdoseringspumpar

Exenterskruvpumpar

Centrifugalpumpar

Ejektorpumpar

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 205-500678
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/04/2021
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Förvaltningsrätten
Miejscowość: Malmö
Państwo: Szwecja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2021