W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 22659-2020

16/01/2020    S11

Polska-Katowice: Spoiwa

2020/S 011-022659

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 249-619635)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Tel.: +48 327161480
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10.

Numer referencyjny: 701903457
II.1.2)Główny kod CPV
24911200 Spoiwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 zadań. Szczegółowy opis przedstawia SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-619635

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10 - szacunkowa ilość dostaw wynosi 2737 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Powinno być:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10 – szacunkowa ilość dostaw wynosi 737 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10 - szacunkowa ilość dostaw wynosi 2 730 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Powinno być:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10 – szacunkowa ilość dostaw wynosi 4 146,71 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Numer sekcji: III.1.2
Część nr: 2 i 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Dla zadania nr 2 – 260 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 360 000,00 PLN

Powinno być:

Dla zadania nr 2 – 70 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 550 000,00 PLN

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 2 i 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Dla zadania nr 2 – 260 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 360 000,00 PLN

Powinno być:

Dla zadania nr 2 – 70 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 550 000,00 PLN

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Numer sekcji: III.1.6
Część nr: 2 i 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje:
Zamiast:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 53 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 – 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 – 6 500,00 PLN

Dla zadania nr 3 – 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 – 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 – 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 – 1 500,00 PLN

Dla zadania nr 7 – 9 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Powinno być:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 53 500,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

— dla zadania nr 1 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 23 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 3 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 14 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 1 500,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 9 000,00 PLN.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/01/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 31/01/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 15/03/2020
Powinno być:
Data: 30/03/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/01/2020
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 31/01/2020
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: