Dostawy - 226665-2020

15/05/2020    S95

Polska-Przemyśl: Sieci

2020/S 095-226665

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Adres pocztowy: ul. Książąt Lubomirskich 6
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Michalew
E-mail: przetargi@pwsw.pl
Tel.: +48 167355151
Faks: +48 167355101

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwsw.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wraz z instalacją klastra dwóch routerów z funkcją firewall oraz przełącznika sieciowego (switch) dla Instytutu Nauk Technicznych

Numer referencyjny: PWSW-DZI/382/I/02/20
II.1.2)Główny kod CPV
32400000 Sieci
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę klastra dwóch routerów z funkcją firewall oraz przełącznika sieciowego (switch) dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu”.

2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

1) zadanie częściowe nr 1 – zakup wraz instalacją klastra dwóch routerów z funkcją firewall oraz urządzenia służącego do zapisywania i raportowania;

2) zadanie częściowe nr 2 – zakup wraz z instalacją przełącznika sieciowego (switch);

3) Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, które zamierza udzielić jednemu Wykonawcy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 318 471.80 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z instalacją klastra dwóch routerów z funkcją firewall oraz urządzenia służącego do zapisywania i raportowania

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32413100 Rutery sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu Kolegium Techniczne, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę klastra dwóch routerów z funkcją firewall dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1A do SIWZ (zadanie częściowe nr 1).

W Załączniku nr 1A do SIWZ podano minimalne parametry dla zadania częściowego nr 1, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Wykonawca składając ofertę musi zaoferować, a w przypadku wybrania jego oferty również dostarczyć, przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego. Wskazane tam ewentualne nazwy własne, znaki towarowe patenty i miejsca pochodzenia mają na celu jedynie wskazanie, jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy mogą oferować produkty o parametrach równoważnych, za które zostaną uznane rozwiązania o parametrach takich samych lub wyższych.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez inny podmiot, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, z części nowych pełnowartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowych, pochodzących z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Polski, UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa VI „Spójność przestrzenna i społeczna”. Numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

2) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem http://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z instalacją przełącznika sieciowego (switch)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32410000 Lokalna sieć komputerowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu Kolegium Techniczne, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę przełącznika sieciowego (switch) dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1 B do SIWZ (zadanie częściowe nr 2).

W Załączniku nr 1 B do SIWZ podano minimalne parametry dla zadania częściowego nr 2, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Wykonawca składając ofertę musi zaoferować, a w przypadku wybrania jego oferty również dostarczyć, przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego. Wskazane tam ewentualne nazwy własne, znaki towarowe patenty i miejsca pochodzenia mają na celu jedynie wskazanie, jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy mogą oferować produkty o parametrach równoważnych, za które zostaną uznane rozwiązania o parametrach takich samych lub wyższych.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez inny podmiot, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, z części nowych pełnowartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowych, pochodzących z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Polski, UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, objętych gwarancją producenta na warunkach i w okresie opisanym w umowie stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, kompletny, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. Urządzenia należy dostarczyć do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Kolegium Techniczne, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa VI „Spójność przestrzenna i społeczna”. Numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 036-084620
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zakup wraz z instalacją klastra dwóch routerów z funkcją firewall oraz urządzenia służącego do zapisywania i raportowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Softinet Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142 B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 160 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 167 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Zakup wraz z instalacją przełącznika sieciowego (switch)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Innergo System Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Odrowąża 15
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-310
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 134 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 150 671.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

cd. z sekcji III.2.2 zmiany umowy

2) w zakresie zmiany parametrów dostarczanych urządzeń na lepsze, w przypadku gdy po podpisaniu umowy zaszłaby sytuacja, że producent sprzętu zaprzestanie produkcji urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, a możliwe jest dostarczenie urządzenia innego, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i umowie, której nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy.

4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu dostawy przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; nie więcej jednak niż o okres działania siły wyższej, do chwili jej ustąpienia. Zdarzenia siły wyższej obejmują – wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe – pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego.

V. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne)

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenie JEDZ o którym mowa w rozdziale II SIWZ, pkt III.1.1). Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w pkt III.3.1)–III.3.5) a), b), c);

3) dokumenty, o których mowa w rozdziale II SIWZ, pkt III.3.6) i III.3.7) składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub kilku), który/którzy wskazuje/wskazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale II SIWZ, pkt I.1.2 c) i d).

1. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Termin związania ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3. Zawartość oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) formularz oferty Zał. nr 2A dla zadania częściowego nr 1, 2B dla zadania częściowego nr 2 do SIWZ;

2) JEDZ sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Zał. nr 4 do SIWZ;

3) pełnomocnictwo(-a) (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru;

4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu;

6) wadium (wnoszone w innej formie niż pieniężne).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020