Usługi - 227202-2020

15/05/2020    S95

Polska-Gdańsk: Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

2020/S 095-227202

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Jędrzejczyk, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 116, I piętro
E-mail: paulina.jedrzejczyk@ug.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ug.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ug.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi, w wyniku której Uniwersytet Gdański będzie mógł prowadzić bieżącą, profesjonalną analitykę osiągnięć naukowych swoich pracowników w uprawianych dyscyplinach naukowych

Numer referencyjny: J711.291.1.27.2020.PJ
II.1.2)Główny kod CPV
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi, w wyniku której Uniwersytet Gdański będzie mógł prowadzić bieżącą, profesjonalną analitykę osiągnięć naukowych swoich pracowników w uprawianych dyscyplinach naukowych, pozyskiwać rekomendacje eksperckie oraz symulacje i prognozy oceny parametrycznej poszczególnych dyscyplin naukowych co umożliwi przygotowanie UG do uzyskania możliwie najwyższych kategorii naukowych w ramach reprezentowanych dyscyplin naukowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 392). Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w pkt 3–11 rozdziału III SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73220000 Usługi doradcze w zakresie rozwoju
72330000 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

3. W ramach świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca udzielał będzie Zamawiającemu bieżących konsultacji i doradztwa w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) towarzyszącej jej ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych przygotowanych do tychże ustaw. Bieżące konsultacje i doradztwo obejmować będą wykorzystanie analizowanych danych w procesie przygotowania się przez UG do parametryzacji wszystkich dyscyplin naukowych podczas ich ewaluacji. W ramach usługi Wykonawca będzie także wykonywał na rzecz Zamawiającego, w ustalonej strukturze specjalistyczne ekspertyzy na temat potencjału naukowego Zamawiającego wraz z rekomendacjami jego intensyfikacji.

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do profesjonalnego, kompleksowego narzędzia informatycznego, w celu bieżącej analityki i oceny postępów w działalności naukowej we wszystkich dyscyplinach naukowych reprezentowanych w UG oraz zwiększania potencjału naukowego, przy wykorzystaniu którego Wykonawca świadczył będzie usługi będące przedmiotem zamówienia, zwanego dalej „system informatycznym”.

5. W pierwszym etapie realizacji zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wdrożenia procedury przekazywania do systemu informatycznego danych dostępnych w bazach Zamawiającego. Następnie Wykonawca przy udziale Zamawiającego podejmie działania weryfikujące poprawne funkcjonowanie procedury i poszczególnych elementów procesu gromadzenia i przetwarzania danych obejmujących wszystkie osiągnięcia naukowe, które mają być wykorzystane w procedurze oceny parametrycznej Uczelni podczas procesu ewaluacji oraz związanej z tym procesem sprawozdawczości. Działania powinny się zakończyć przedstawieniem przez Wykonawcę propozycji procedur, ich walidacją oraz oceną możliwości wdrożenia systemu informatycznego w zakresie usprawnienia całego procesu, które muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przekazania Zamawiającemu kompleksowego raportu opisującego potencjał naukowy wypracowany w okresie objętym ewaluacją (tj. od 1.1.2017 do dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia), zwany dalej „Raportem wyjściowym”. Raport wyjściowy musi zawierać wyniki obliczeń liczby punktów dla wszystkich elementów wypracowanego dorobku naukowego, które będzie pełniło rolę „zdarzenia ewaluacyjnego” w procesie ewaluacji, a także obliczoną efektywność publikacyjną każdego pracownika prowadzącego działalność naukową, który złożył właściwe oświadczenia zaliczające go do liczby N wraz z obliczonym autorskim udziałem jednostkowym. Raport wyjściowy powinien być podsumowany rekomendacjami na podstawie przygotowanych i przeanalizowanych danych, na podstawie których sformułowane zostaną cele i strategie publikacyjne do osiągnięcia przez pracowników prowadzących działalność naukową, kontrybuujących swoim dorobkiem naukowym do poszczególnych dyscyplin naukowych. Wykonawca zobowiązany będzie także do zaprezentowania raportu wyjściowego przedstawicielom Zamawiającego w siedzibie UG.

8. Po wdrożeniu systemu informatycznego i przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca udzielał będzie Zamawiającemu wsparcia poprzez weryfikację kompletności i poprawności danych dla wszystkich ewaluowanych dyscyplin naukowych, oraz przekazywać będzie bieżące rekomendacje w zakresie optymalizacji powstawania dorobku naukowego oraz optymalizacji liczby pracowników zaliczonych do liczby N.

9. Wykonawca zobowiązany będzie do cyklicznego przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu raportów półrocznych (co 6 miesięcy), o zakresie tożsamym z zakresem raportu wyjściowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kompatybilność systemu informatycznego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 51
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Terminy realizacji zamówienia:

1) etap I (zakres zamówienia, o którym mowa w rozdz. III pkt 5 SIWZ): do 14 dni od daty zawarcia umowy;

2) etap II – przekazanie raportu wyjściowego: do 1 mies. od daty odbioru etapu I;

3) etap III – wdrożenie systemu informatycznego: do 3 mies. od daty zawarcia umowy;

4) etap IV – świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia: przez okres 4 lat od daty odbioru etapu III.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług zrealizowanych dla jednostek naukowych*, każda polegająca na przeprowadzeniu estymacji oceny parametrycznej (wyliczenie algorytmu oceny, przedstawienie oceny eksperckiej zawierającej wytyczne i rekomendacje do podniesienia kategorii naukowej jednostki) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2015) oraz wdrożeniu systemu do zarządzania potencjałem naukowym wraz z jego utrzymaniem przez okres co najmniej 2 lat, przy czym:

— usługa ta obejmowała co najmniej jedną ewaluację jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej danej jednostki naukowej* przeprowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

— wdrożony system zapewniał przede wszystkim gromadzenie i walidację danych związanych z działalnością naukową oraz estymację kategorii naukowej i punktacji poszczególnych osiągnięć naukowych wypracowanych przez pracowników jednostki.

*w rozumieniu § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2015).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.

3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 3) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 3), polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy. W takim przypadku zasadę opisaną w pkt 3 stosuje się analogicznie. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy, postępuje zgodnie z zapisami w rozdziale VII SIWZ.

5. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, POLSKA, pokój nr 116, I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia).

1. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa wraz z ofertą:

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdz.XI SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale VII pkt 2 i pkt 3 ppkt 1)–9) SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (rozdz. IX SIWZ).

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). Szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia podane są w rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy podane są w rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania zagranicą opisane są w rozdz. VII SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XX pkt 13 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020