Usługi - 227313-2020

Submission deadline has been amended by:  297116-2020
15/05/2020    S95

Polska-Koszalin: Usługi w zakresie obsługi parkingów

2020/S 095-227313

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
Adres pocztowy: ul. Połczyńska 24
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-815
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Szarkowska
E-mail: dorota.szarkowska@zdit-koszalin.pl
Tel.: +94 3118060
Faks: +94 3425419

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zdit-koszalin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zdit-koszalin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Koszalina wraz z wykonaniem czynności serwisowych

Numer referencyjny: TZP.221.17.2020.MO
II.1.2)Główny kod CPV
63712400 Usługi w zakresie obsługi parkingów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W ramach zakr. zam. Wykonawca: urządzi i wypos. Str Pł Park w Koszalinie (zwaną dalej „SPP”) w min 54 szt. parkom i inne urz. niezbędne do właściw. funkcj. SPP; będzie prow dozór techn i adm oraz kompleks serwis gwarant stałą gotowość operac urządzeń techn i komp oraz bieżące utrzymanie SPP i jej wyposaż włącznie z utrz tabl inf z regul SPP; będzie pobierał w imieniu Zamaw opłaty za parkowanie, opłaty abonament oraz opłaty dodatk, będzie rozliczał te przychodu i przekazywał je Zamaw; będzie prowadził bieżącą kontrolę uiszczania opłat za parkowanie w SPP; zorganiz, wypos i będzie prow Biuro SPP;wdroży elektr bazę danych, w której gromadze będą:dane przekaz z park; zarejestr zawiad o opł dodatk; ewid wykup opłat abonament i ich kwot; ewid opłat wniesionych za pomocą urz mobilnych;ewid wszelkich wpływów do celów rozrachunk; Będzie wykon inne zad niezb do właśc real przedm um; wsz niezb czynn przygot w zakr uruch SPP, równ w ter, Wykon podej niezwł po podp um; park oraz urz służ do obsł SPP pozost własn Wykonaw.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79941000 Usługi pobierania opłat
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zakr. zam. Wykonawca:

Urządzi i wypos Str Pł Park w Koszalinie (zwaną dalej „SPP”) w min 54 szt. parkom i inne urz niezbędne do właściw funkcj SPP; będzie prow dozór techn i adm oraz kompleks serwis gwarant stałą gotowość operac urządzeń techn i komp oraz bieżące utrzymanie SPP i jej wyposaż włącznie z utrz tabl inf z regul SPP; będzie pobierał w imieniu Zamaw opłaty za parkowanie,opłaty abonament oraz opłaty dodatk, będzie rozliczał te przychody i przekazywał je Zamaw; będzie prowadził bieżącą kontrolę uiszczania opłat za parkowanie w SPP; zorganiz, wypos i będzie prow Biuro SPP; wdroży elektr bazę danych,w której gromadze będą: dane przekaz z park; zarejestr zawiad o opł dodatk; ewid wykup opłat abonament i ich kwot; ewid opłat wniesionych za pomocą urz mobilnych; ewid wszelkich wpływów do celów rozrachunk; będzie wykon inne zad niezb do właśc real przedm um; wsz niezb czynn przygot w zakr uruch SPP, równ w ter, Wykon podej niezwł po podp um;Park oraz urz służ do obsł SPP pozost własn Wykonaw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dodatkowych kontrolerów / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii i uszkodzeń parkomatu niewymagającej wymiany parkomatu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: wykonał w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

— minimum 2 zamówienia polegające na zorganizowaniu i prowadzeniu usługi płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych (min. 450 miejsc każde zamówienie) przy użyciu parkomatów oraz przy wykorzystaniu technologii opartej na zastosowaniu urządzeń mobilnych w strefie płatnego parkowania, o której mowa w Ustawie o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2018, poz. 2068 ze zmianami), przez okres ciągły minimum 12 miesięcy. W przypadku wykonywania w/w usługi czasookres częściowego jej wykonania przed upływem terminu składania ofert musi być nie krótszy niż 12 miesięcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków – istotne warunki realizacji umowy zawarte są w załączniku do SIWZ, rozdział D.

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmiany:

1) zmiany stawek opłat za parkowanie w SPP, wynikającej ze zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w tym zakresie, bez korekty procentowej prowizji Wykonawcy;

2) zmiany rodzajów abonamentów oraz wprowadzenie ulg, wynikających ze zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w tym zakresie, bez korekty procentowej prowizji Wykonawcy;

3) zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy;

4) zmiany ilości oraz lokalizacji miejsc parkingowych wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina w tym zakresie, bez korekty procentowej prowizji Wykonawcy;

5) w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, POLSKA (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1) zakres usług ustala się w wysokości do 50 % usług wyszczególnionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ);

2) warunki, na jakich zostaną one udzielone:

a) wykonanie usług w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, polegających na powtórzeniu usług podobnych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego;

b) z przyczyn uzasadnionych społecznie,

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zarówno dla Wykonawców krajowych jak i zagranicznych wskazane są w dziale VIII rozdział A SIWZ.

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.22 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a) oryginał formularza „Oferta” (Formularz nr 1 stanowiący załącznik do rozdziału B SIWZ);

b) oryginał oświadczenia – JEDZ (Formularz nr 2 stanowiący załącznik do rozdziału B SIWZ);

c) dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;

d) oryginał zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca w celu

Potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach

Technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wskazana we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnej poświadczonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

8. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych zamieszczona jest w dziale XXII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp/gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp/gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp/gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020