Usługi - 227692-2020

15/05/2020    S95

Polska-Ostrołęka: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

2020/S 095-227692

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)
Krajowy numer identyfikacyjny: 361355350
Adres pocztowy: Romualda Traugutta 19
Miejscowość: Ostrołęka
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 07-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Kurstak
E-mail: przetargi@muzeumzolnierzywykletych.pl
Tel.: +48 797509707
Faks: +48 297142768

Adresy internetowe:

Główny adres: www.muzeumzolnierzywykletych.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: muzeum
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Numer referencyjny: ZP 2/2019 Wystawa
II.1.2)Główny kod CPV
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Wystawa stała powinna być wykonana w oparciu o projekt autorstwa Art FM sp. z o.o., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, POLSKA.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 789 371.84 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
32321300 Materiały audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
32417000 Sieci multimedialne
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
39154000 Sprzęt wystawowy
39150000 Różne meble i wyposażenie
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
71314100 Usługi elektryczne
72212783 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000 Usługi artystyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) w Ostrołęce, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie:

i) etap 1 — wykonanie instalacji teletechnicznych i elektrycznych, w tym:

a) systemu sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), systemu kamer telewizji dozoru (CCTV), systemu kontroli dostępu (SKD), sieci strukturalnej (LAN), instalacji oświetlenia, instalacji audio i video dla wystawy, systemów sterowania urządzeniami multimedialnymi i zarządzania ekspozycją,

b) integracja systemów bezpieczeństwa SMS oraz integracja z SSP;

ii) etap 2 – wykonanie wystawy stałej, w tym:

a) stworzenie zgodnie z wytycznymi projektanta określonymi w załączniku nr 7 kontentu multimedialnego (filmów, animacji, prezentacji, nagrań dźwiękowych, aplikacji, gry VR) oraz grafik dla stanowisk i tematów na ekspozycji: „Credo Żołnierzy Wyklętych”, „Ekran wejścia”, „Kraty”, „Portal”, „Głos Niezłomny”, „Grafika”, „Przysięga wojskowa”, „Pakt”, „Polskie Termopile”, „Wojna obronna”, „IV rozbiór Polski”, „Polska Walcząca”, „Pod okupacją”, „Historia Aresztu Śledczego”, „Kalendarium II wojny światowej”, „Sojusznik naszych sojuszników”, „Czerwona gwiazda”, „Wybory Polaków w cieniu Jałty”, „Działalność podziemia”, „Za kordonem”, „Ostatni leśni”, „Kalendarium walk”, „Audycja propagandowa”, „Niezłomni oczami współczesnych”, Salka kinowa, „Przesłuchanie”, „Grypsy Cieplińskiego”, „Tortury”, „Bilans walk”, „Niezłomni współcześnie”, „Kontrowersje”, „Sceny z życia”, „Cela”, „Szlakiem pamięci walk na Kurpiach i Podlasiu”, „Sfałszowane wybory”, „Tortury”,

b) wykonanie elementów aranżacyjnych i scenograficznych, instalacji artystycznych, elementów graficznych, oraz rysunków warsztatowych dla potrzeb wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce: Kraty, Portale, Głos niezłomny, Pakt, Polskie Termopile, Czerwona gwiazda, Za kordonem, Ostatni leśni, Kalendarium walk, Mundur, Sala kinowa, Ostatni rozkaz, Przesłuchanie, Grypsy Cieplińskiego, Ekran wejścia, Meble, Wojna obronna, Polska walcząca Orzeł,

c) dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń AV i IT dla potrzeb wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, w tym: projektorów, monitorów, głośników, komputerów wraz z oprogramowaniem oraz uruchomienie systemów z etapu 1,

d) projekt i wykonanie portalu internetowego, obejmującego co najmniej: publikację informacji, zakup biletów, sklep internetowy;

iii) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres wskazany we wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferowanego sposobu wykonania w 2 etapie / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymagał wyniesienia wadium w wysokości 25 000 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 165-405019
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.2/2019
Nazwa:

Wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Deco-Bau sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ścinawska 1
Miejscowość: Lubin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 59-300
Państwo: Polska
E-mail: dekobau@dekobau.pl
Tel.: +48 768195664

Adres internetowy: www.dekobau.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 157 406.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 789 371.84 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2020