Dostawy - 227989-2020

Submission deadline has been amended by:  302421-2020
15/05/2020    S95

Polska-Łódź: Ładowarki do baterii

2020/S 095-227989

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-132
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Grzelak-Kamińska
E-mail: dgrzelak@mpk.lodz.pl
Tel.: +48 426721138
Faks: +48 426721229

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.lodz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mpk.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.jednolitydokumentzamowienia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą

Numer referencyjny: WZ-091-26/20
II.1.2)Główny kod CPV
31158100 Ładowarki do baterii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) dostawa i montaż stacji szybkiego ładowania na 6 pętlach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi;

2) dostawa i montaż stacji wolnego ładowania na terenie zajezdni autobusowej zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 147/149;

3) dostosowanie 6 pętli autobusowych do montażu stacji szybkiego ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i jej podłączeniem do sieci energetycznej (w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”);

4) objęcie kompletnym systemem telemetrycznym wszystkich stacji ładowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
45000000 Roboty budowlane
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
32441000 Sprzęt telemetryczny
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) dostawa i montaż stacji szybkiego ładowania na 6 pętlach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi;

2) dostawa i montaż stacji wolnego ładowania na terenie zajezdni autobusowej zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 147/149;

3) dostosowanie 6 pętli autobusowych do montażu stacji szybkiego ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i jej podłączeniem do sieci energetycznej (w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”);

4) objęcie kompletnym systemem telemetrycznym wszystkich stacji ładowania.

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został zawarty w załączniku nr 13 do SIWZ i zawiera w swej treści również Program funkcjonalno-użytkowy (PFU), wymagany dla roboty budowlanej w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”, natomiast warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.

3. Zamawiający zastrzega, że gdziekolwiek w treści Opisu przedmiotu zamówienia zostaną wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do wskazanych, a więc odpowiedniki rynkowe o właściwościach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie, określają jedynie metody, klasę produktu, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisywanym w SIWZ. Równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników (w rozumieniu całkowicie zastępujących) w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

4. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca bezwzględnie dokonanie wizji lokalnej. Każdy z Wykonawców mających zamiar złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu musi ustalić termin dokonania wizji lokalnej poprzez wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie do Pana Mariusza Mołonia, nr tel.: +48 883345187.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości i rękojmi za wady w przedmiocie umowy / Waga: 15 %
Cena - Waga: 85 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr UDA-RPLD.03.01.03-10-0001/18-00 pn.: „Program niskoemisyjny transportu miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia uważa się za dochowany, jeżeli w ciągu okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi wykonanie całości zakresu określonego w §1 ust. 1–4 umowy, której projekt stanowi załącznik nr 12 do SIWZ i zostanie podpisany przez strony „Ostateczny protokół odbioru”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają następujące doświadczenie:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych), na podstawie jednego lub kilku kontraktów, dostawę co najmniej 4 ładowarek o mocy minimum 200 kW w systemie ładowania poprzez pantograf (w tym dostawę co najmniej 2 sztuk w systemie ładowania pantografu odwróconego), potwierdzoną co najmniej trzymiesięcznym okresem eksploatacji oraz (oznacza łączne spełnienie warunku)

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali bądź realizują (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci elektroenergetycznej o napięciu minimum 0,4 kV i długości minimum 1 km, w ramach jednego kontaktu.

Ocena spełniania powyższego łącznego warunku dokonana zostanie na podstawie:

a) JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ (wykaz dostaw – informację należy uwzględnić w części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji, C: Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 1b) oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 lit. a i b SIWZ, wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (zdefiniowanych przez Zamawiającego), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, a także dowodów potwierdzających, że dostawy, o których mowa w niniejszym punkcie, zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja;

b) JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ (wykaz robót budowlanych – informację należy uwzględnić w Części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji, C: Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 1a) oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 lit. c i d SIWZ, wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, robót budowlanych (zdefiniowanych przez Zamawiającego), wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, a także dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja;

2) o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 2 powyżej dokonana zostanie na podstawie: JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ (wykaz osób – informację należy uwzględnić w części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji, C: Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 2), oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 lit. e SIWZ, wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych.

Cd. poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd.

Uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, jeżeli Wykonawcy dotyczy wskazana sytuacja.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość 160 000,00 PLN.

2. Termin wniesienia wadium upływa 23.6.2020 o godz. 11.00.

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form:

1) w pieniądzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiającego nr 44 1240 5585 1111 0000 4886 9270;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

Szerzej w rozdz. VIII SIWZ pn.: Wymagania dotyczące wadium.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki realizacji umowy, w tym warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze, zostały opisane w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp, Wykon. ubiegający się wspól. o udzi zam., zobowiązani są do ustan. pełnomocnika do reprezentowania ich w postęp. o udz. zam. albo reprezentowania w postęp. i zawarcia umowy w sprawie zam. pub. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego w formie wskazanej w rozdziale VI ust. 11 SIWZ. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie okreś. postęp. i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykon., którzy wspólnie ubiegają się o zam., a każdy z tych Wykon. musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykon.

Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. Jeżeli oferta Wykon. wspólnie ubieg. się o udz. zam. zostanie wybrana, zobowiązani są oni przedst. Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy o udz. zam. pub., nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, umowę reg. ich współpracę.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku przy ul. Tramwajowej 6 w Łodzi, pok. 110, Polska.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia określon. w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą JEDZ, aktualny na dzień składania ofert stanowiący oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (również JEDZ dotyczący podmiotów trzecich w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby).

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 5 do SIWZ wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być załączona.

3. Na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia, niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, potwierdzające okoliczności wskazane w złożonym JEDZ:

a) odpis wskazany w paragrafie 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej Rozporz.);

b) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp;

c) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp;

d) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 5 ww. Rozporz., sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 6 do SIWZ;

e) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 7 do SIWZ.

4. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezłożenie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia skutkuje wykluczeniem z postępowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

a) w pkt I.3a powyżej – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) w pkt I.3b i I.3c powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty, o których mowa w pkt lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Więcej o dokumentach – rozdz. VI SIWZ.

II. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów,zastosować aukcji elektronicznej, udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 134 ust. 6 pkt 3 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Informacje w tym zakresie znajdują się w rozdz. XVII SIWZ oraz dziale VI Pzp pt.: „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020