Dostawy - 228789-2020

Submission deadline has been amended by:  295646-2020
18/05/2020    S96

Polska-Dęblin: Terminale

2020/S 096-228789

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lotnicza Akademia Wojskowa
Adres pocztowy: ul. Dywizjonu 303 35
Miejscowość: Dęblin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 08-521
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ul. 2 Pułku Kraków, budynek nr 22, 08-521 Dęblin
E-mail: m.kurdzialek@law.mil.pl
Tel.: +48 261517453
Faks: +48 261517452

Adresy internetowe:

Główny adres: www.law.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.law.mil.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.law.mil.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia zintegrowanej pracowni logistyki lotnictwa

Numer referencyjny: Zp/pn/30/2020
II.1.2)Główny kod CPV
31224500 Terminale
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zintegrowanej pracowni logistyki lotnictwa z podziałem na zadania:

— zadanie 1: sprzęt do badań technologii RFID,

— zadanie 2: sprzęt do stanowiska badań klimatycznych,

— zadanie 3: sprzęt do wizualizacji otoczenia i obiektów,

— zadanie 4: sprzęt komputerowy,

— zadanie 5: sprzęt do badań środowiska roboczego portu lotniczego,

— zadanie 6: sprzęt do stanowiska badań zdolności odległościowo-pojemnościowych w transporcie wojskowym,

— zadanie 7: drukarka do modelowania detali dla technologii w RFID.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt do badań technologii RFID

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31224500 Terminale
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części lotniczych do wykonywania okresowych obsług technicznych śmigłowców Guimbal Cabri G2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 80 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 20.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt do stanowiska badań klimatycznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31224500 Terminale
30216000 Czytniki magnetyczne lub optyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zintegrowanej pracowni logistyki lotnictwa z podziałem na zadania:

zadanie 2: sprzęt do stanowiska badań klimatycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 80 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 20.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt do wizualizacji otoczenia i obiektów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38651000 Aparaty fotograficzne
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zintegrowanej pracowni logistyki lotnictwa z podziałem na zadania:

zadanie 3: sprzęt do wizualizacji otoczenia i obiektów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 80 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 20.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30231300 Monitory ekranowe
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zintegrowanej pracowni logistyki lotnictwa z podziałem na zadania:

zadanie 4: sprzęt komputerowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 80 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 20.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt do badań środowiska roboczego portu lotniczego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31224500 Terminale
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zintegrowanej pracowni logistyki lotnictwa z podziałem na zadania:

zadanie 5: sprzęt do badań środowiska roboczego portu lotniczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 80 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 20.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt do stanowiska badań zdolności odległościowo pojemnościowych w transporcie wojskowym

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zintegrowanej pracowni logistyki lotnictwa z podziałem na zadania:

zadanie 6: sprzęt do stanowiska badań zdolności odległościowo-pojemnościowych w transporcie wojskowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 80 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 20.11.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka do modelowania detali dla technologii w RFID

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zintegrowanej pracowni logistyki lotnictwa z podziałem na zadania:

zadanie 7: drukarka do modelowania detali dla technologii w RFID.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 80 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 20.11.2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany dalej JEDZ, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd Przygotowany wstępnie JEDZ przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania, dostępny jest na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.law.mil.pl/ Wykonawca wypełnia JEDZ na platformie zakupowej tworząc dokument elektroniczny. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1:

brak podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 5 do SIWZ);

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 6 do SIWZ).

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy zamieścić na platformie zakupowej w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert na terenie Garnizonu Dęblin przy ul. 2 Pułku „Kraków”, POLSKA, budynek nr 22, pok. nr 4. Powyższy budynek znajduje się na terenie zamkniętym i Wykonawca chcący uczestniczyć w procedurze otwarcia ofert powinien przybyć odpowiednio wcześniej, aby przejść procedurę związaną z wejściem na teren zamknięty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego platforma zakupowa Lotniczej Akademii Wojskowej, tel. +48 225768790, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

— w zakresie zadania 1: 13 000,00 PLN (trzynaście tysięcy złotych),

— w zakresie zadania 2: 7 000,00 PLN (siedem tysięcy złotych),

— w zakresie zadania 3: 1 100,00 PLN (tysiąc sto złotych),

— w zakresie zadania 4: 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych),

— w zakresie zadania 5: 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych),

— w zakresie zadania 6: 2 700,00 PLN (dwa tysiące siedemset złotych),

— w zakresie zadania 7: 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych),

przed upływem terminu składania ofert.

3. Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020