Dostawy - 228899-2020

18/05/2020    S96

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 096-228899

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Pawińskiego 17/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-106
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rakoczy
E-mail: zamowienia@zer.mswia.gov.pl
Tel.: +48 226028362

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zer.mswia.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zer.mswia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia dla funkcjonariuszy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup licencji Oracle WebLogic Suite 12c oraz wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oprogramowania firmy Oracle

Numer referencyjny: ZER-ZP-4/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji Oracle WebLogic Suite 12c oraz wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oprogramowania firmy Oracle, na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w cenach określonych w Formularzu oferty, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72600000 Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji Oracle WebLogic Suite 12c oraz wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oprogramowania firmy Oracle, na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w cenach określonych w Formularzu oferty, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.

2. Wsparcie techniczne obejmuje:

2.1. do czasu dostarczenia zamawiającemu licencji Oracle WebLogic Suite 12c (dla 2 procesorów oraz dla 80 users) ramach posiadanego przez zamawiającego oprogramowania firmy Oracle:

1) Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual (dla 8 procesorów; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-300106-9078-DO);

2) Oracle Internet Application Server Enterprise Edition – Processor Perpetual (dla 2 procesorów; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-300106-9078 DO);

3) Oracle Database Enterprise Edition – Named User Plus Perpetual (25 users; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-300414-14577-JH);

4) Oracle Database Enterprise Edition – Named User Plus Perpetual (75 users; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-221214-JW008-PD);

5) Oracle Internet Application Server Enterprise Edition – Named User Plus Perpetual (20 users; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-300414-14577-JH);

6) Oracle Internet Application Server Enterprise Edition – Named User Plus Perpetual (60 users; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-221214-JW008-PD);

7) Oracle Internet Developer Suite – Named User Plus Perpetual (1 user; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-300414-14577-JH).

2.2. Po odbiorze licencji Oracle WebLogic Suite 12c (dla 2 procesorów oraz dla 80 users):

1) Oracle Database Enterprise Edition 19c – (dla 8 procesorów i dla 100 users);

2) Oracle WebLogic Suite 12c (dla 2 procesorów oraz dla 80 users);

3) Oracle Internet Developer Suite 10g – Named User Plus Perpetual (dla 1 user);

4) Oracle VM Server for x86 3.4.6 – Oracle VM Premier Support (dla 3 serwerów);

5) Oracle VM Server for x86 3.4.6 – Oracle VM Premier Limited Support (dla 1 serwera).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 635 772.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/07/2020
Koniec: 14/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

2. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada doświadczenie, tj. jeżeli wykonawca należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę/usługę na rzecz firm/instytucji/urzędów o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, realizowaną w ramach jednej lub kilku umów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 10.1.2.3. SIWZ – wykaz wykonanej/wykonywanej dostawy/usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawa/usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa/usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych.

2. Płatność za dostawę licencji nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany w umowie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego od wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Płatności za świadczenie wsparcia technicznego nastąpią przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany w umowie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego od wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury po uprzednim mailowym potwierdzeniu przez zamawiającego, że usługa została wykonana bez zastrzeżeń.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 12:10
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:

1. Otwarcie ofert następuje za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Do publicznej wiadomości zostaną podane informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert, sporządzona na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, jednak w obecnej sytuacji ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemii nie jest to zalecane.

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: panią Agnieszkę Rakoczy i panią Annę Piekut, e-mail: (zamowienia@zer.mswia.gov.pl).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5–8 ustawy Pzp.

2. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Na ofertę składają się:

3.1. Formularz oferty – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

3.2. Jednolity(e) europejski(e) dokument(y) zamówienia (JEDZ) wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – w załączeniu do SIWZ na stronie internetowej: (http://bip.zer.mswia.gov.pl);

3.3. Jednolity(e) europejski(e) dokument(y) zamówienia (JEDZ) podmiotu(ów), na którego(ych) zasoby wykonawca powołuje się – w załączeniu do SIWZ na stronie internetowej: (http://bip.zer.mswia.gov.pl);

3.4. dokument stwierdzający prawo osoby/osób podpisującej(ych) ofertę.

Do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, ale tylko wtedy, kiedy prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

3.5. potwierdzenie wniesienia wadium;

3.6. zobowiązanie (lub inny dokument) podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów – jeżeli dotyczy;

3.7 oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Ofertę należy złożyć w oryginale, oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem nieważności w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub umocowaną(e) przez tą/te osobę(y) do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

5. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowy konsorcjum, umowy spółki cywilnej).

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy i w art. 144 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224567800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

2.1. odwołanie;

2.2. skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224567800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2020