Dostawy - 228928-2020

18/05/2020    S96

Polska-Gdańsk: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

2020/S 096-228928

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska
Adres pocztowy: Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Dworak
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Tel.: +48 583472829
Faks: +48 583472913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dzp.pg.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wyższa uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z uruchomieniem i wdrożeniem zestawu do transmisji bezprzewodowej wi-fi na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: ZP/98/055/D/20
II.1.2)Główny kod CPV
32510000 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem i wdrożeniem zestawu do transmisji bezprzewodowej wi-fi na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej składającego się z:

1.1. punktów dostępowych;

1.2. kontrolerów sieci wi-fi;

1.3. systemu zarządzania siecią;

1.4. systemu uwierzytelniania i autoryzacji;

1.5. licencji wymaganych do pracy ww. urządzeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 863 560.25 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska Centrum Usług Informatycznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, pomieszczenie serwerowni pok. 254, gmach główny.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem i wdrożeniem zestawu do transmisji bezprzewodowej wi-fi na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej, składającego się z:

1.1. punktów dostępowych;

1.2. kontrolerów sieci wi-fi;

1.3. systemu zarządzania siecią;

1.4. systemu uwierzytelniania i autoryzacji;

1.5. licencji wymaganych do pracy ww. urządzeń.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres i wielkość zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji przedstawiono w poniższej:

— punkt dostępowy (AP): 150 szt. zamówienie podstawowe, 150 szt. zamówienie objęte prawem opcji,

— kontroler sieci wi-fi: 1 szt. zamówienie podstawowe,

— system zarządzania siecią przewodową i bezprzewodową: 1 szt. zamówienie podstawowe,

— serwer uwierzytelniania i autoryzacji: 2 szt. – zamówienie podstawowe,

— licencje dostępowe dla AP: – 2 000 szt. – zamówienie podstawowe,

— wdrożenie: 1 szt. – zamówienie podstawowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Mapa rozmieszczenia punktów dostępowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność konsultanta na miejscu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Całodobowe wsparcie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia podstawowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Punkt dostępowy (AP): 150 szt. zamówienie podstawowe, 150 szt. zamówienie objęte prawem opcji.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia.

Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji: sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym termin dostawy wynosi do 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia podstawowego: do 40 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu należycie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy sprzętu informatycznego o wartości brutto nie mniejszej niż 900 000,00 PLN łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane. W przypadku dostaw wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W powyższym dokumencie należy określić w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia umowy oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:

a)zmiany stawki podatku VAT – cena może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury;

b) zmiany terminu – terminy realizacji przedmiotu umowy ustalone w umowie mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe, pandemia, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i do zapobieżenia, uniemożliwiającej realizację dostawy w terminie określonym w umowie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Politechnika Gdańska Centrum Usług Informatycznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk – Wrzeszcz, gmach główny pok. 257.

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: formularz oferty – wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej, formularz rzeczowo-cenowy – wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej, jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, opcjonalnie – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik.

Opcjonalnie – JEDZ dotyczący Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz JEDZ dotyczący podmiotów trzecich, dokumenty potwierdzające wniesienie wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 55 900,00 PLN.

Informacje dot. RODO znajdują się w rozdziale XX SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) żąda odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia dokumentacji technicznej.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

— w pkt 3 lit. b powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— w pkt 3 lit. a powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ oraz dokumenty wymienione w pkt 3 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów.

W celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty z pkt 3 litera a) do d) powyżej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2020