Servicii - 229214-2016

06/07/2016    S128

Belgia-Bruxelles: Prestarea de servicii de transport și de alte servicii de susținere logistică în Uniunea Europeană și în țări terțe, în cadrul operațiunilor Uniunii Europene de protecție civilă, de ajutor umanitar și de altă natură

2016/S 128-229214

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection — ECHO
Adresă: L-86
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: echo-civil-protection-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/public-procurement/calls-for-tender
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1455
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: transporturi și logistică.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestarea de servicii de transport și de alte servicii de susținere logistică în Uniunea Europeană și în țări terțe, în cadrul operațiunilor Uniunii Europene de protecție civilă, de ajutor umanitar și de altă natură.

Număr de referinţă: ECHO/B1/SER/2016/08.
II.1.2)Cod CPV principal
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al acestui contract-cadru este de a pune la dispoziția Uniunii Europene:

— un serviciu de consultanță și de informare în timp real cu privire la disponibilitatea și costul mijloacelor de transport, precum și alte servicii de susținere logistică pentru operațiuni de protecție civilă în interiorul și/sau în afara statelor participante și pentru operațiuni de ajutor umanitar sau de altă natură în afara Uniunii Europene;

— prestarea de servicii de transport și de alte servicii de susținere logistică în situații de urgență și în alte situații decât cele de urgență.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul general al acestui contract-cadru este de a pune la dispoziția Uniunii Europene:

— un serviciu de consultanță și de informare în timp real cu privire la disponibilitatea și costul mijloacelor de transport, precum și alte servicii de susținere logistică pentru operațiuni de protecție civilă în interiorul și/sau în afara statelor participante și pentru operațiuni de ajutor umanitar sau de altă natură în afara Uniunii Europene;

— prestarea de servicii de transport și de alte servicii de susținere logistică în situații de urgență și în alte situații decât cele de urgență.

În acest context, contractantul trebuie să aibă capacitatea de a gestiona întregul lanț de transport și toate funcțiile logistice de la punctul de intrare/depozit până la punctul de destinație/depozit, inclusiv toate elementele modurilor de transport necesare până în acel punct și livrarea către serviciile predefinite de la destinația finală, pentru a asigura și a acorda asistență (mijloace și echipe) pentru operațiunile Uniunii Europene de protecție civilă, de ajutor umanitar și de altă natură. Aceasta include toate echipamentele, toate instalațiile, întregul personal calificat, întreaga expertiză și alte mijloace necesare pentru prestarea de servicii de transport, de expediere de mărfuri și de servicii conexe, în conformitate cu cele mai bune practici comerciale.

Aceste servicii pot fi solicitate pentru a susține acordarea de ajutor imediat în urma unor urgențe neprevăzute sau pentru a asista implementarea operațiunilor de ajutor în contextul unor crize prelungite. Susținerea pentru implementarea operațiunilor trebuie acordată atât timp cât este necesar pentru o misiune specifică.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Dovada că ofertanții sunt autorizați să execute contractul în temeiul legislației naționale, astfel cum se atestă prin înregistrarea într-un registru al profesiei sau al comerțului sau printr-o declarație sub jurământ sau printr-un certificat, prin apartenența la o organizație specifică, printr-o autorizație expresă sau prin înregistrarea în registrul TVA.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/08/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/09/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

ERCC, rue de la Loi 86, 1000 Brussels, BELGIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere a ofertelor poate participa câte 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Numele reprezentantului trebuie trimis prin e-mail cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ședința de deschidere, la următoarea adresă: ECHO-CIVIL-PROTECTION-TENDERS@ec.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/06/2016