Usługi - 229941-2016

06/07/2016    S128

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 128-229941

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Polski seniorów oraz kobiet w piłce nożnej plażowej w Gdyni.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.25.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju finałowego Mistrzostw Polski seniorów oraz kobiet w piłce nożnej plażowej organizowanego w dniach 28 – 31.7.2016 w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Mistrzostw: na ulotkach, plakatach i innych, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach, które otrzymają zawodnicy, sędziowie, goście, media i organizatorzy podczas trwania Mistrzostw, umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” w reklamie Mistrzostw zamieszczonej w prasie o zasięgu lokalnym itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C.Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju finałowego Mistrzostw Polski seniorów oraz kobiet w piłce nożnej plażowej organizowanego w dniach 28 – 31.7.2016 w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Mistrzostw: na ulotkach, plakatach i innych, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach, które otrzymają zawodnicy, sędziowie, goście, media i organizatorzy podczas trwania Mistrzostw, umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” w reklamie Mistrzostw zamieszczonej w prasie o zasięgu lokalnym itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C.Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Bojano” z siedzibą w Szkole Podstawowej w Bojanie jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem przedmiotowego turnieju finałowego Mistrzostw Polski seniorów oraz kobiet w piłce nożnej plażowej organizowanego w dniach 28 – 31.7.2016 w Gdyni. Przedmiotowa impreza, to już kolejna edycja Mistrzostw Polski w piłce nożnej na plaży. Ta coraz bardziej popularna odmiana futbolu na stałe zagościła na polskich boiskach, ciesząc się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Mając na uwadze ubiegłoroczne edycje tego emocjonującego widowiska wskazać należy, iż tegoroczny turniej z pewnością zgromadzi dużą rzeszę kibiców sportowych, ale również będzie doskonałą formą spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy, tym bardziej takie, które mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia, między innymi przez uprawianie różnego rodzaju sportów. Połączenie tak widowiskowej imprezy z jednym z większych walorów Miasta Gdyni, jakim są piaszczyste plaże, będzie nie tylko niecodziennym wydarzeniem, które przyciągnie licznych uczestników, ale również alternatywną możliwością spędzenia wolnego czasu, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Imprezie towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane przy boiskach sportowych, jak również w mediach ogólnopolskich oraz regionalnych. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić również należy, iż niniejsza impreza zgromadzi w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
01/07/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Ludowy Zespół Sportowy „Bojano”
Adres pocztowy: ul. Wybickiego 38
Miejscowość: Koleczkowo
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 84-207
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 32 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2016