Usługi - 230288-2020

18/05/2020    S96

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania

2020/S 096-230288

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Adres pocztowy: ul. Banacha 1a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-097
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Socik
E-mail: zp@uckwum.pl
Tel.: +48 22/599-17-05
Faks: +48 22/599-17-04
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uckwum.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM, DZPUCK.262.067.2020

Numer referencyjny: DZPUCK.262.067.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 560 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Uzasadnienie faktyczne:

Świadczenie usług informatycznych, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia pozostaje w ścisłym związku z utrzymaniem oprogramowania wytworzonego wg. wymagań Zamawiającego na podstawie umów o zamówienie publiczne zawartych: w 2007 roku przez SPDSK (należącego obecnie do UCK WUM) oraz z SPCSK (należącego obecnie do UCK WUM), na mocy których Zamawiający nabył niewyłączne prawo do korzystania z licencji oprogramowania. W okresie gwarancji usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, świadczone były bezpośrednio przez producenta oprogramowania, zważywszy iż systemy CGM działające w UCK WUM to systemy o niezwykle złożonej wielopłaszczyznowej architekturze opartej o indywidualne rozwiązania skryptowe, stworzone przez CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, wg. wymagań Zamawiającego i w tych okolicznościach nie jest możliwe zapewnienie wsparcia i nadzoru autorskiego, a także modyfikacji takich rozwiązań przez podmioty nie posiadające pełnej znajomości struktury poszczególnych mechanizmów działania i wymiany danych między poszczególnymi modułami.

Ponadto firma CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, posiada wyłączne prawa autorskie i patentowe do systemów CGM, tj. CLLININET i apteka szpitalna, NETRAAD i PACS, ENDORAAD, SAK PRO, Ster, które to uprawniają go do modyfikacji i rozszerzeń obszarów funkcjonalnych wytworzonego oprogramowania, które obejmują wszelkie aktualizacje i inne zmiany na potrzeby Zamawiającego wraz z dokumentacją udostępnianą klientowi końcowemu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
04/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 1 560 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 560 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 22/458-78-00
Faks: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XXIII SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 22/458-78-00
Faks: +48 22/458-78-01
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020