Roboty budowlane - 230818-2020

Submission deadline has been amended by:  328633-2020
19/05/2020    S97

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2020/S 097-230818

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 56
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-085
Państwo: Polska
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Tel.: +48 124465810
Faks: +48 124465702
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 781

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-34/20
II.1.2)Główny kod CPV
45233122 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowego przebiegu DW 781 stanowiącego obwodnicę Zatora, Podolsza wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w zakresie niewykonanych robót budowlanych.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 781; województwo małopolskie; powiat oświęcimski; gmina Zator; miejscowość: Podolsze, Zator, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowego przebiegu DW 781 stanowiącego obwodnicę Zatora, Podolsza wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w zakresie niewykonanych robót budowlanych obejmujących w szczególności realizację następujących prac:

a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

c) nasadzenia uzupełniające;

d) roboty ziemne (wykopy, nasypy);

e) budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających budowaną obwodnicę (w tym wykonanie nawierzchni ograniczającej emisję hałasu);

f) budowa obiektów mostowych: wiaduktu nad linią kolejową oraz trzech małych mostów na potoku Rudzianka, w tym dokończenie jednego małego mostu nad potokiem (rowem) wraz z odcinkową korektą przebiegu potoku Rudzianka;

g) budowa nowych skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę (w tym jednego ronda) wraz z rozbudową odcinków dróg krzyżujących się z planowaną obwodnicą i budową dróg łączących obwodnicę z układem dróg istniejących;

h) budowa dróg serwisowych;

i) budowa poboczy;

j) budowa, przebudowa chodników;

k) budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych;

l) budowa i przebudowa systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami (w tym: budowa zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej);

m) budowa, przebudowa przepustów drogowych wraz z dostosowaniem do przejścia dla zwierząt drobnych;

n) budowa urządzeń wynikających z ochrony środowiska (w tym: ekranów akustycznych, urządzeń naprowadzających na przejścia dla zwierząt i zabezpieczających przed wchodzeniem płazów na jezdnię);

o) zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych), wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych – na podstawie warunków technicznych pozyskanych od właścicieli sieci wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;

p) budowa, przebudowa oświetlenia drogi;

q) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

r) stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;

s) zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w szczególności: ornitologicznego i herpetologicznego, zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej;

t) zapewnienie nadzoru archeologicznego;

u) roboty wykończeniowe i porządkowe;

v) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;

w) stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych;

x) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;

y) przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie;

z) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji;

Aa) promocja projektu.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko kierownika budowy / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia: 13 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie, o długości nie mniejszej niż 2,0 km.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tych warunków. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

• odpowiednie do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (lub kierownika robót drogowych) przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie dróg publicznych klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie, przez cały okres ich trwania (tj. od momentu przekazania terenu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, POLSKA, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą w szczególności na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych oraz stosowaniu logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— sposobu sporządzenia, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. III i IV SIWZ.

5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i ePUAPu oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: przetarg34.20@zdw.krakow.pl) – zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.

6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

7. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

8. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) okres gwarancji i rękojmi – 15 %;

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %;

4) dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko kierownika budowy – 5 %.

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

10. Informacje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule informacyjne) zawarte są w cz. III pkt 18 SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie Zamawiającego prowadzącego postępowanie (www.zdw.krakow.pl), gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020