Dostawy - 231234-2020

19/05/2020    S97

Polska-Warszawa: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2020/S 097-231234

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd m.st. Warszawy
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Mścichowska
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431407

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umw.ezamawiajacy.pl

Adres profilu nabywcy: www.um.warszawa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa przestrzeni dyskowej na gromadzenie logów

Numer referencyjny: ZP/EM/271/III-73/20
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych opartych na rozwiązaniu firmy Huawei wraz z usługą serwisu gwarancyjnego oraz zakup dysków do serwerów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych opartych na rozwiązaniu firmy Huawei wraz z usługą serwisu gwarancyjnego oraz zakup dysków do serwerów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:

1) w zakresie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 – w terminie 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

2) w zakresie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 2 – przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą:

a) z zakresu macierzy: certyfikat w zakresie administracji i implementacji rozwiązań producenta oferowanego sprzętu, na poziomie min. professional;

b) z zakresu sieci: certyfikat Huawei Certified Internetworking Expert Routing & Switching (HCIE R&S, na poziomie eksperta) oraz Cisco Certified Internetworking Routing & Switching (CCIE R&S na poziomie eksperta) w zakresie administracji i implementacji rozwiązań sieciowych Routing & Switching Cisco i Huawei.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja odbędzie się na stronie internetowej pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl

Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawiera pkt 25 SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

W celu obejrzenia sesji otwarcia Wykonawca musi w karcie postępowania (dostępnej w strefie publicznej systemu https://umw.ezamawiajacy.pl lub po zalogowaniu do systemu) uruchomić podgląd sesji poprzez przycisk „Obejrzyj publiczną sesję otwarcia ofert”. Po uruchomieniu przycisku Wykonawca musi postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) jednolity europejski dokument zamówienia;

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

d) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2 lit. a SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt 13.1.2 lit. c SIWZ;

e) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Dodatkowe informacje

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2. Znak postępowania: ZP/EM/271/III-73/20.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://umw.ezamawiajacy.pl

5. Rodzaj procedury: procedura otwarta (przetarg nieograniczony).

6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.

7. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Aukcja odbędzie się na stronie internetowej pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl

Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawiera pkt 25 SIWZ.

8. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:

1) w zakresie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 – w terminie 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

2) w zakresie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 2 – przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020