Dostawy - 231285-2020

Submission deadline has been amended by:  299272-2020
19/05/2020    S97

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2020/S 097-231285

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska
Adres pocztowy: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: dr Jakub Ławniczak
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Tel.: +48 616653538
Faks: +48 616653738

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.put.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie zamawiającego, z podziałem na 2 części (pakiety).

Numer referencyjny: AD/ZP/28/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie zamawiającego.

Postępowanie podzielone jest na części:

Pakiet nr 1 (załącznik B1);

Pakiet nr 2 (załącznik B2).

Projekt pn.: ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki.

Nr POIR.04.02.00-30-A004/16, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – pakiet nr 1 (załącznik B1 do SIWZ)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213000 Komputery osobiste
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Kampus Piotrowo, Poznań, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej.

Pakiet nr 1 (załącznik B1).

Projekt pn.: ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki.

Nr POIR.04.02.00-30-A004/16, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn.: ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki nr POIR.04.02.00-30-A004/16, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – pakiet nr 2 (załącznik B2 do SIWZ)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Kampus Piotrowo, Poznań, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie zamawiającego.

Postępowanie podzielone jest na części:

Pakiet nr 2 (załącznik B2).

Projekt pn.: ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki.

Nr POIR.04.02.00-30-A004/16, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Asysta techniczna / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn.: ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki nr POIR.04.02.00-30-A004/16, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda:

b) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,

c) dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert spełniających minimalne warunki określone w pkt 2.1. pkt 2) litera c) SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje dostawy na sprzęt komputerowy (np.: komputery stacjonarne, laptopy, serwery, monitory, drukarki, oprogramowania), tj.:

I. co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto w przypadku złożenia oferty na pakiet 1 dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

II. co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto w przypadku złożenia oferty na pakiet 2 dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączył wzór umowy, na podstawie którego zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą. Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Pzp

2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie określonym w SIWZ.

3. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy – w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie należy przedłożyć umowę konsorcjum.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Gmach Główny Politechniki Poznańskiej, Dział Zamówień Publicznych, pokój 102, 60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie pobierał wadium.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi: pakiet 1: 1 500,00 PLN; pakiet 2: 40 000,00 PLN.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późniejszymi zm.).

Forma wadium:

a) wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr rachunku:

Santander Bank Polska S.A., 6 Oddział w Poznaniu, nr konta: 39 1090 1362 0000 0001 4382 6909; z dopiskiem: „Wadium przetargowe – dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, projekt: ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki”.

2. RODO – klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – link:

(https://info.put.poznan.pl/zamowienia),

(https://info.put.poznan.pl/sites/default/files/20180605%20UZP%20Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13-Na%20stron%C4%99%20int..pdf).

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający informuje, że wykluczy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ppkt 12 do 23 ustawy Pzp.

5. Zamawiający informuje, że z postępowania wykluczy również wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 ustawy Pzp.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, znajdują się w pkt 3 SIWZ.

6. Waluty obce – zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż PLN.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

8. Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanych w art. 29 ust. 4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w literze a) i b) wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020