Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 231322-2015

Wyświetl widok skrócony

04/07/2015    S127

Włochy-Ispra: Prace związane z oczyszczaniem z azbestu we Wspólnym Centrum Badawczym, placówka w Isprze

2015/S 127-231322

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze, Ispra
Adres pocztowy: via E. Fermi 2749
Miejscowość: Ispra VA
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Roberta Rossi
E-mail: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +39 0332789662
Faks: +39 0332789508

Adresy internetowe:

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Inny: badania.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Prace związane z oczyszczaniem z azbestu we Wspólnym Centrum Badawczym, placówka w Isprze
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wspólne Centrum Badawcze, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, WŁOCHY.

Kod NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 48

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 400 000 EUR
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje przede wszystkim:
— planowanie i przeprowadzenie prac związanych z usunięciem, dekontaminacją i utylizacją okładzin rur i/lub zaworów, kołnierzy oraz instalacji centralnego ogrzewania i chłodzących zawierających azbest,
— planowanie i przeprowadzenie prac związanych z usunięciem i utylizacją pokryć i poszyć wykonanych z płyt z cementu azbestowego lub zawierających azbest,
— demontaż, dekontaminację i utylizację okładzin zawierających azbest,
— planowanie i przeprowadzenie prac związanych z usunięciem i utylizacją posadzki winylowej,
— odnowienie uszkodzonych materiałów izolacyjnych zawierających azbest, w tym remont uszkodzonych obszarów oraz ich zabezpieczenie, w razie konieczności,
— wykonanie analizy środowiskowej i materiałowej,
— dekontaminację gleby zawierającej śladowe ilości azbestu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45262660 Usuwanie azbestu

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
2 400 000 EUR (bez VAT).
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 400 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zob. dokumentacja przetargowa.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. dokumentacja przetargowa.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Podmioty gospodarcze mogą składać oferty indywidualnie lub jako członkowie tymczasowej grupy przedsiębiorstw (nawet nieposiadającej osobowości prawnej). W obu przypadkach dopuszcza się podwykonawstwo. Oferent musi wyraźnie opisać rolę każdego podmiotu gospodarczego — samodzielny oferent, członek grupy lub podwykonawca. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku, gdy zaangażowane podmioty należą do tej samej grupy/tego samego konsorcjum/stowarzyszenia.
Wszyscy członkowie grupy ponoszą solidarnie odpowiedzialność wobec instytucji zamawiającej za wykonanie zamówienia i w razie udzielenia zamówienia będą musieli podpisać stosowne oświadczenie. Grupa musi wyznaczyć jednego przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania grupy oraz każdego z jej członków w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciel ten będzie również odpowiadał za zarządzanie zamówieniem od strony administracyjnej (przyjmowanie i realizacja płatności dla członków grupy, koordynacja działań pod względem jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa itd.) w imieniu wszystkich pozostałych członków.
Podwykonawstwo to sytuacja, w której wykonawca nawiązuje stosunki prawne z innymi podmiotami gospodarczymi, mającymi realizować część działań w ramach zamówienia w jego imieniu. Wykonawca ponosi jednak pełną odpowiedzialność wobec instytucji zamawiającej za wykonanie zamówienia. Pracowników będących podmiotami prawnymi innymi niż wykonawca uważa się za podwykonawców, niezależnie od stosownego prawa krajowego.
Oferent musi też wskazać podwykonawców, na których zdolnościach może polegać w celu spełnienia minimalnych wymogów, określonych w pkt III.2.2 i III.2.3.
Każdy podwykonawca musi złożyć list intencyjny, w którym wyraża chęć do udziału w realizacji zamówienia zgodnie z informacjami podanymi w ofercie. Zmiana któregokolwiek z podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia wymaga uprzedniej pisemnej zgody instytucji zamawiającej.
Samodzielny oferent lub oferent należący do tymczasowej grupy przedsiębiorstw może również polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia minimalnych wymogów określonych w pkt III.2.2 i III.2.3, bez względu na prawny charakter powiązań, jakie z nimi posiada. W takiej sytuacji musi przedstawić instytucji zamawiającej dowód, że posiada zasoby konieczne do wykonania zamówienia, na przykład w formie pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zdolnościach polega. Poleganie przez oferenta na zdolnościach strony trzeciej będącej innym podmiotem prawnym niż samodzielny oferent lub tymczasowa grupa przedsiębiorstw, nawet wchodzącej w skład tej samej grupy/tego samego konsorcjum/stowarzyszenia co oferent, uważa się do celów niniejszej procedury za podwykonawstwo. W przypadku udzielenia zamówienia oferentowi polegającemu na zdolnościach strony trzeciej, w celu spełnienia ponad 70 % wymogów dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej wymienionych w pkt III.2.2 instytucja zamawiająca będzie wymagała podpisania umowy przez taką stronę trzecią, która będzie ponosiła solidarnie z oferentem odpowiedzialność za wykonanie tej umowy.
W ofercie należy wyraźnie określić rolę i obowiązki każdego członka tymczasowej grupy przedsiębiorstw oraz każdego podwykonawcy, wskazanego do celów niniejszej procedury. W piśmie towarzyszącym należy podać nazwę oferenta (w tym wszystkich członków, w przypadku tymczasowej grupy przedsiębiorstw) oraz podwykonawców, w tym stron trzecich, na których zdolnościach oferent może polegać, jak również nazwisko osoby do kontaktu na potrzeby niniejszej procedury. W przypadku tymczasowej grupy przedsiębiorstw pismo towarzyszące muszą podpisać wszyscy jej członkowie lub jeden z tych członków posiadający należyte upoważnienie do podpisania oferty i umowy w imieniu wszystkich pozostałych członków. Może to być na przykład pełnomocnictwo, list intencyjny lub akt założycielski tymczasowej grupy przedsiębiorstw.
Oferenci (w przypadku tymczasowej grupy przedsiębiorstw wszyscy jej członkowie) muszą przedstawić również kopię dokumentu dotyczącego powołania osoby wyznaczonej do reprezentacji oferenta wobec stron trzecich i w sprawach sądowych lub kopię ogłoszenia decyzji o powołaniu takiej osoby, jeżeli takie ogłoszenie jest wymagane przez obowiązujące prawo. Należy przestawić wszelkie dowody przekazania takiego upoważnienia innemu przedstawicielowi nieuwzględnionemu w oficjalnym dokumencie dotyczącym powołania.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) z niniejszej procedury udzielenia zamówienia zostaną wyłączeni oferenci, którzy znajdują się w którejkolwiek z sytuacji powodujących wykluczenie, określonych w art. 106 i 107 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012. Oferenci (w tym członkowie tymczasowej grupy przedsiębiorstw) oraz podwykonawcy wskazani zgodnie z pkt III.1.3 muszą podpisać oświadczenie (dostępne w witrynie instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1), że nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych w tym rozporządzeniu. Na życzenie instytucji zamawiającej wybrany oferent (w przypadku tymczasowej grupy przedsiębiorstw wszyscy jej członkowie) i wszyscy podwykonawcy wskazani przez oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt III.1.3 przedstawią dokumenty uzupełniające wymienione w art 143 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29.10.2012.
Instytucja zamawiająca może zwolnić oferenta z obowiązku przedstawiania dokumentów uzupełniających, jeżeli dokumenty takie zostały już jej przedstawione w związku z inną procedurą udzielenia zamówienia oraz z zastrzeżeniem, że zostały wydane nie wcześniej niż 1 rok przed ogłoszeniem faktu udzielenia zamówienia i są nadal ważne. W takiej sytuacji oferent musi złożyć oświadczenie, że dokumenty uzupełniające zostały przedstawione w ramach wcześniejszej procedury udzielenia zamówienia oraz musi potwierdzić, że jego sytuacja nie zmieniła się;
2) oferent (w przypadku tymczasowej grupy przedsiębiorstw wszyscy jej członkowie) musi wykazać, że posiada wystarczającą zdolność do wykonania zamówienia, przedstawiając dowód wpisu do rejestru przedsiębiorców lub rejestru zawodowego zgodnie z właściwym prawem krajowym.
W przypadku oferenta, który nie jest zobowiązany lub upoważniony do wpisu do takiego rejestru z uwagi na jego status prawny lub formę prawną, instytucja zamawiająca może przyjąć jako wystarczający dowód: uwierzytelnione lub poświadczone oświadczenie; dowód członkostwa w określonej organizacji; wyraźne upoważnienie lub wpis do rejestru VAT.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oferenci muszą posiadać zdolność ekonomiczną i finansową wystarczającą do wykonania zamówienia.
Wszyscy oferenci (w przypadku tymczasowej grupy przedsiębiorstw wszyscy jej członkowie) i wszyscy podwykonawcy, na których zdolnościach oferent może polegać w celu spełnienia minimalnych wymogów, muszą przedstawić następujące dowody na potwierdzenie posiadanych zdolności:
a) oświadczenie dotyczące całkowitego obrotu za lata 2012, 2013 i 2014. W przypadku, gdy nie zatwierdzono jeszcze bilansu końcowego za 2014, przyjmowane będzie oświadczenie dotyczące bilansu wstępnego. W razie udzielenia zamówienia, przed podpisaniem umowy instytucja zamawiająca zażąda potwierdzenia obrotu zgodnie z zatwierdzonym bilansem.
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zażądania kopii odpowiednich bilansów w formie elektronicznej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: w odniesieniu do lit. a): zakwalifikują się tylko te spółki, których średni roczny obrót wynosi co najmniej 1 000 000 EUR. Ocena spełniania wymogu dotyczącego tej minimalnej kwoty zostanie dokonana z uwzględnieniem zdolności wszystkich członków (w przypadku tymczasowej grupy przedsiębiorstw) oraz wszystkich podwykonawców.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
oferenci muszą spełniać poniższe kryteria techniczne.
Jeżeli nie określono inaczej, wymagane dokumenty zobowiązani są przedstawić wszyscy członkowie tymczasowej grupy przedsiębiorstw/wszyscy podwykonawcy, na których zdolnościach oferent może polegać w celu spełnienia minimalnych wymogów;
b) wykaz głównych robót podobnych do będących przedmiotem niniejszego zamówienia, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (2012–2014), z wyszczególnieniem wartości, terminów oraz okresów realizacji, a także nazw odbiorców;
c) dowód potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością w odniesieniu do robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia [należy przedstawić certyfikat ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 (lub równoważne certyfikaty), wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą SINCERT (lub równoważny organ)] oraz zadań wyszczególnionych w pkt II.1.5. Kryterium dotyczące posiadania certyfikatu ISO 14001:2004 musi spełniać co najmniej 1 członek grupy, pod warunkiem że wyraźnie zobowiąże się on na piśmie do zagwarantowania, by stosowane przez niego normy jakości, potwierdzone stosownymi certyfikatami, miały zastosowanie także do pozostałych członków grupy. Musi on przedstawić sposób, w jaki zagwarantuje, by cała grupa spełniała te normy jakości;
d) wpis do rejestru gospodarowania odpadami, kategoria 10B, klasa E (na potrzeby prac dekontaminacyjnych o wartości do 200 000 EUR) lub zgodny z prawem kraju oferenta.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
w odniesieniu do lit b): aby zakwalifikować się do udziału, przedsiębiorstwa muszą mieć doświadczenie w realizacji robót podobnych do będących przedmiotem niniejszego zamówienia na łączną kwotę co najmniej 600 000 EUR. Kryterium wymienione w pkt III.2.3 lit. b) ma zastosowanie do całej grupy w odniesieniu do jej zasobów.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRC IPR 2015 C.4 0020 OC.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.8.2015
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.8.2015 - 11:00

Miejscowość:

Wspólne Centrum Badawcze, budynek 1, sala 7, via Fermi 2147, Ispra VA, WŁOCHY.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1 przedstawiciel każdego oferenta zgodnie z procedurą przewidzianą w dokumentacji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Spotkanie informacyjne i ewentualna wizyta w terenie odbędą się w JRC w Isprze w terminie podanym w dokumentacji przetargowej (w zaproszeniu do składania ofert). Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie formalnego wniosku do departamentu wskazanego w pkt I.1, zgodnie z procedurą określoną we wspomnianym zaproszeniu do składania ofert.

2. Dokumenty przetargowe oraz pytania i odpowiedzi dotyczące niniejszego ogłoszenia o zamówieniu będą dostępne w witrynie internetowej pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940 i będzie można je pobrać w zakładce „Document Library”.

Zainteresowane strony mają możliwość zarejestrowania się za pośrednictwem podanej wyżej witryny internetowej. Dzięki temu będą one otrzymywały z systemu eTendering informacje o aktualizacjach dotyczących niniejszego zaproszenia do składania ofert. Strony niezarejestrowane uprasza się o regularne odwiedzanie tej witryny, gdyż oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami w trakcie procedury przetargowej.

3. Wnioski o dodatkowe informacje mogą być składane wyłącznie poprzez witrynę https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940 w zakładce „Questions & answers” (przy pomocy funkcji „ask a question”).

4. Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 Komisja zastrzega sobie prawo do skorzystania z procedury negocjacyjnej w ciągu 3 lat od zawarcia umowy bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w celu powierzenia podmiotowi gospodarczemu wybranemu do realizacji tego zamówienia usług podobnych do określonych w niniejszym ogłoszeniu (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: wszelkie uwagi dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wymienionej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Wspomniana skarga nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołania można składać do organu wymienionego w pkt VI.4.1 w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.6.2015