29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 231335-2021

07/05/2021    S89

Polska-Wągrowiec: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2021/S 089-231335

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 071-182026)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7660006550
Adres pocztowy: ul. Janowiecka 100
Miejscowość: Wągrowiec
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kapałczyński
E-mail: magdalena.lewandowska@mpwik-wagrowiec.pl
Tel.: +48 672622661
Faks: +48 672620126
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpwik-wagrowiec.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada

Numer referencyjny: 1/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, w tym modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 071-182026

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył:

(...)

2) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej co najmniej Dn 200 o długości co najmniej 1,4 km;

3) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji (renowacji) kanałów o średnicy co najmniej Dn 300 i długości co najmniej 0,7 km metodą bezwykopową.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który w okresie ostatnich 7 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył:

(...)

2) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci tłocznej co najmniej Dn 200 o długości co najmniej 1,4 km;

3) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji (renowacji) kanałów o średnicy co najmniej Dn 300 i długości co najmniej 0,7 km metodą bezwykopową z użyciem rękawa.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 11/08/2021
Powinno być:
Data: 31/08/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 04/06/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: