Usługi - 231668-2020

Submission deadline has been amended by:  345298-2020
19/05/2020    S97

Polska-Kraków: Usługi opracowywania oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

2020/S 097-231668

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Pietruszka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Inwestycji Strategicznych, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
E-mail: inwestycje.strategiczne@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126160351

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.malopolska.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości...

Numer referencyjny: IS-I.272.13.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72212440 Usługi opracowywania oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości („system”) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w treści zamówienia wraz z zainstalowaniem go na Infrastrukturze Zamawiającego, z dostawą niezbędnego oprogramowania wraz z licencjami oraz świadczeniem serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie województwem małopolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48443000 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48810000 Systemy informacyjne
48211000 Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
72330000 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
48440000 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości („system”) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w treści zamówienia wraz z zainstalowaniem go na Infrastrukturze Zamawiającego, z dostawą niezbędnego oprogramowania wraz z licencjami oraz świadczeniem serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie województwem małopolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM).

3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujących etapach:

1) etap 0: organizacja projektu;

2) etap I: analiza i projekt techniczny;

3) etap II: dostarczenie oprogramowania;

4) etap III: wdrożenie;

5) etap IV: szkolenia dla administratorów i użytkowników;

6) etap V: przygotowanie startu produkcyjnego systemu;

7) etap VI: start produkcyjny i świadczenie asysty powdrożeniowej.

8) serwis utrzymaniowy.

9) usługi rozwoju.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 8 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Poziom dojrzałości oferowanego przez Wykonawcę systemu na dzień składania ofert / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Prezentacja próbki systemu / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM). Nr projektu RPMP.02.01.01-12-0135/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert znajduje się w pkt XXI SIWZ.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa takiego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie:jeden milion złotych), potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych).

Dokumenty potwierdzające:

1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa się 1 usługę o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto (bez dostawy sprzętu) polegającą na wdrożeniu systemu informatycznego do obsługi co najmniej obszaru finansowo-księgowego dla jednostki sektora finansów publicznych dla minimum 50 użytkowników.

II. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia spełniającymi następujące wymagania:

1. kierownik projektu – co najmniej 1 (jedna) osoba, posiadająca doświadczenie w zakresie kierowania co najmniej dwoma projektami polegającymi na wdrożeniu systemów informatycznych do obsługi co najmniej obszaru finansowo-księgowego dla jednostki sektora finansów publicznych;

2. architekt systemów – co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w projektowaniu architektury systemów informatycznych dla co najmniej dwóch projektów wdrożenia systemów informatycznych, w których pełniła rolę głównego architekta systemu;

3. konsultanci wiodący – co najmniej 3 osoby, w tym minimum 1 osoba przypadająca na każdy niżej wymieniony obszar funkcjonalny:

i. finanse i księgowość,

ii. planowanie i sprawozdawczość,

iii. majątek,

z których każda posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów polegających na minimum wdrożeniu systemów informatycznych w ramach których dana osoba pełniła funkcje adekwatne do wskazanego obszaru;

4. konsultant wiodący ds. bezpieczeństwa i ochrony danych – co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w zakresie doradztwa dot. bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych dla co najmniej dwóch projektów wdrożenia systemów informatycznych.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyższych funkcji.

Dokumenty potwierdzające:

1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (załącznik nr 3 do SIWZ).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy reguluje wzór umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, w sytuacjach wskazanych we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ofertę wraz z dokumentami, wskazanymi w rozdz. XVII SIWZ należy złożyć za pomocą formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i na miniPortalu.

Skonfigurowany laptop na potrzeby oceny kryterium K3 należy złożyć w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. do godziny 11.00 w sposób wskazany w pkt XII 16 pkt 8) SIWZ.

Otwarcie ofert odbędzie się w UMWM, BIS ul. Królewska 57, sala konferencyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na pods. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy;

2) spełniają war. udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:

1. oświadczenie wstępne formie JEDZ;

2. informacja z KRK w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdz., że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społ. lub zdrow., wystawione nie wcześniej niż 3 m-e przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. ośw. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445);

6. ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. ośw. Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej dec. adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przyp. wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8. odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (gdy Wykonawca nie wskazał w JEDZ/ESPD, gdzie Zamawiający może uzyskać ww. odpis za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub m-ce zamiesz. poza terytorium RP, składa:

— zamiast pkt 2 – inf. z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku, inny równoważny dokument wydany przez właś. organ sądowy lub admini. kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub m-ce zamieszkania lub m-ce zamiesz. ma osoba, której dotyczy inf. albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

— zamiast pkt 3–4 - składa dokument(ty) wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub m-ce zamiesz, potw., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zam. przewiduje zam. z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wys. 30 % wartości zamówienia podstaw (rozdz. VIII SIWZ).

Zamawiający przeprowadził dialog tech. Link: (https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1178102,informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-zwanego-dniem-inwestora-poprzedzajacego-o.html)

Ze wzgl. na ogr. ilość znaków dot. dokumentów – szersze inform. w SIWZ.

Inf. w zw. z przetw. danych osob. w rozdz. XXVIII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2020