Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 232310-2020

20/05/2020    S98

Luksemburg-Luksemburg: Kalkulacje aktuarialne dotyczące świadczeń społecznych dla pracowników instytucji UE

2020/S 098-232310

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 088-209560)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat — Directorate C Macroeconomic Statistics
Adres pocztowy: ESTAT C.3 — Statistics for Administrative Purposes
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU00 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2920
Państwo: Luksemburg
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kalkulacje aktuarialne dotyczące świadczeń społecznych dla pracowników instytucji UE

Numer referencyjny: ESTAT/LUX/2020/OP/0010
II.1.2)Główny kod CPV
66519600 Usługi aktuarialne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kalkulacje aktuarialne dotyczące świadczeń społecznych dla pracowników instytucji UE.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 088-209560

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 1 150 000,00 EUR.

Powinno być:

Wartość bez VAT: 1 183 000,00 EUR.

Numer sekcji: II.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 1 150 000,00 EUR.

Powinno być:

Wartość bez VAT: 1 183 000,00 EUR.

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 03/07/2020
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Dodanie zadania. Dokumenty zamówienia zostały odpowiednio uaktualnione.