Dostawy - 233169-2020

Submission deadline has been amended by:  295595-2020
20/05/2020    S98

Polska-Warszawa: Urządzenia audiowizualne

2020/S 098-233169

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Adres pocztowy: ul. Okólnik 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-368
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stankiewicz-Wiciak
E-mail: przetargi@chopin.edu.pl
Tel.: +48 228278305

Adresy internetowe:

Główny adres: www.chopin.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.chopin.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja wyposażenia technicznego sali koncertowej w urządzenia i akcesoria do streamingu w ramach realizacji projektów: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i sali koncertow...

Numer referencyjny: ZP-8/05/2020/272/W/MSW
II.1.2)Główny kod CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja wyposażenia technicznego sali koncertowej – zestaw do rejestracji i edycji wideo – etap II w ramach realizacji projektu pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i sali koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i środowisko oraz zakup i montaż urządzeń i akcesoriów do streamingu w ramach projektu Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego nr WNDPOWR.03.05.00-00-Z223/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Zamówienie obejmuje dostarczenie i uruchomienie kompletnego systemu realizacji transmisji i nagrań telewizyjnych w standardzie HD SDI 1080i/50

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32330000 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
30200000 Urządzenia komputerowe
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja wyposażenia technicznego sali koncertowej – zestaw do rejestracji i edycji wideo – etap II w ramach realizacji projektu pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i sali koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i środowisko oraz zakup i montaż urządzeń i akcesoriów do streamingu w ramach projektu Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego nr WNDPOWR.03.05.00-00-Z223/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Zamówienie obejmuje dostarczenie i uruchomienie kompletnego systemu realizacji transmisji i nagrań telewizyjnych w standardzie HD SDI 1080i/50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014–2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego nr wndpowr.03.05.00-00-z223/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali co najmniej trzy zamówienia obejmujące dostawę i instalację urządzeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości łącznej brutto nie mniejszej niż 700 000,00 PLN.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały w istotnych postanowieniach umowy będących załącznikiem do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, POLSKA, pok. 208.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym miejsce otwarcia ofert może ulec zmianie lub odbyć się zdalnie przy użyciu platformy internetowej. Informacja o sposobie otwarcia ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej art. 24 aa ustawy Pzp.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej (eESPD), które Wykonawca może wykorzystać do opracowania JEDZ.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.3 SIWZ w formie jednolitego dokumentu zamówienia oraz po wstępnej ocenie ofert na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Wykonawca dostarczy dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2020