Dostawy - 233186-2020

Submission deadline has been amended by:  292014-2020
20/05/2020    S98

Polska-Warszawa: Toner do drukarek laserowych/faksów

2020/S 098-233186

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Szamburska
E-mail: krakow@wody.gov.pl
Tel.: +48 126284106
Faks: +48 1243010035

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wodypolskie.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.wodypolskie.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i tuszy do urządzeń drukujących dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie

Numer referencyjny: 851/ROI/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla RZGW w Krakowie.

2. Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne, swoim transportem, do siedziby Zamawiającego w zależności od lokalizacji zaznaczonej w tabeli szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ w kolumnie 5.

3. Wszystkie elementy wchodzące w skład oferowanych materiałów muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie), w całości ani też w części w skład innych materiałów. Zaoferowane produkty nie mogą być produktami poddanymi procesowi ponownego napełniania. W przypadku artykułów eksploatacyjnych produkowanych z wyznaczeniem okresu przydatności do użytku, minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30125120 Toner do fotokopiarek
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania
30237410 Myszka komputerowa
30234300 Płyty kompaktowe (CD)
30237460 Klawiatury komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 31-109 Kraków, ul. M. J. Piłsudskiego 22, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla RZGW w Krakowie.

2. Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne, swoim transportem, do siedziby Zamawiającego w zależności od lokalizacji zaznaczonej w tabeli szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ w kolumnie 5, przy czym określone lokalizacje należy rozumieć w następujący sposób:

— „Biuro” dostawa pod adres Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 31-109 Kraków, ul. M. J. Piłsudskiego 22, POLSKA, tel. +48 126284224,

— „Kraków” – dostawa pod adres Zarząd Zlewni w Krakowie 31-102 Kraków, ul. Morawskiego 5, POLSKA, tel. +48 126290608,

— „Sandomierz” – dostawa pod adres Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, POLSKA, tel. +48 158322797,

— „Żywiec” – dostawa pod adres Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10 34-700 Żywiec, POLSKA, tel. +48 126284332,

— „Kielce” dostawa pod adres Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce, POLSKA, tel. +48 413448985,

— „Nowy Sącz” – dostawa pod adres Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA, tel. +48 184413789.

3. Przedmiot zamówienia należy dostarczać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozładunku materiałów wraz z ich wniesieniem do budynku Zamawiającego.

4. Wszystkie elementy wchodzące w skład oferowanych materiałów muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie), w całości ani też w części w skład innych materiałów. Zaoferowane produkty nie mogą być produktami poddanymi procesowi ponownego napełniania. W przypadku artykułów eksploatacyjnych produkowanych z wyznaczeniem okresu przydatności do użytku, minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.

5. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia: był opakowany w oryginalne opakowania producentów, posiadał na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu, producenta, był opakowany w wewnętrzne szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem.

6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości, zapewnia kompatybilność pracy z urządzeniem Zamawiającego i bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.

7. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i użytkowanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.

8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, kserokopiarek, faxów Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mail lub faxem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku zastosowania tonera, tuszu lub bębna dostarczonego przez Wykonawcę.

10. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faxem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca.

11. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe), partiami według bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, z prawa opcji, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej najpóźniej do 20.11.2020 polegającego na zwiększeniu ilości materiałów biurowych zamawianych w ramach umowy, do maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z prawa opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. Postanowienia SIWZ odnoszące się do części gwarantowanej przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający ustanawia warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę tonerów i tuszy do urządzeń drukujących o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, będącej załącznikiem do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, pok. 104 lub świetlicy w przyziemiu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymogów udziału w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020