Dostawy - 233285-2020

20/05/2020    S98

Polska-Jarosław: Urządzenia komputerowe

2020/S 098-233285

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Tel.: +48 166244644

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pwste.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.pwste.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno-Kartograficznych PWSTE w Jarosławiu

Numer referencyjny: DAG/PN/10/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno-Kartograficznych PWSTE w Jarosławiu zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem. Na przedmiot zamówienia składają się:

— pozycja nr 1: stacja robocza (fotogrametryczna) dla grafiki 3D – 17 zestawów,

— pozycja nr 2: oprogramowania stacji fotogrametrycznej – 17 stanowisk,

— pozycja nr 3: zestawy komputerowe – 17 sztuk.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–14.00

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa stacji roboczych do grafiki 3D (stacje fotogrametryczne z oprogramowaniem) oraz zestawów komputerowych.

Pozycja nr 1: stacja robocza (fotogrametryczna) dla grafiki 3D – 17 zestawów.

Pozycja nr 2: oprogramowania stacji fotogrametrycznej – 17 stanowisk.

Pozycja nr 3: zestawy komputerowe – 17 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 58
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 42
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy).

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Marek Banaś, tel. +48 166244651, e-mail: marek.banas@pwste.edu.pl – będą się odbywały na koszt Wykonawcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje ww. warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje ww. warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 (w PLN) — załącznik nr 7 do SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację wymienionej dostawy/dostaw zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

a) zaprzestania produkcji lub wyczerpania asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę. Zmiana polegać będzie na dostarczeniu innego produktu o parametrach nie gorszych i funkcjonalnych za cenę pierwotnie zaoferowaną przez Wykonawcę. W przypadku zmiany Wykonawca przedstawi propozycję nowego produktu, oraz przedstawi dowody na zaprzestanie produkcji/wyczerpanie asortymentu produktu pierwotnie zaoferowanego;

b) zmiany parametrów technicznych urządzeń na korzystniejsze, jeśli w trakcie realizacji umowy podwyższa się standard oferowanych produktów;

c) gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć;

d) zmiany obowiązujących przepisów podatku VAT od towarów i usług.

Warunki zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 180-438080
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 25.6.2020 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – w Dziale Informatyki, budynek J 2, pok. nr 2, PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są i procedurze otwarcia ofert:

— Tomasz Sikora, Jarosław Stępiński – tel. +48 166244642,

— Beata Skalska, Tomasz Buczkowski tel. +48 166244644, w godz. 7.30–15.30,

— Agnieszka Falandys – tel. +48 166244639 w sprawach związanych z komunikacją elektroniczną w godz. 7.30–15.30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

1. „formularz ofertowy” – załącznik nr 1 do SIWZ;

2. „formularz cenowy” – załącznik nr 2 do SIWZ;

3. oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), składane na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE:

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia w obecnie podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców,

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazu jest spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4. zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy) – załącznik nr 5 do SIWZ.

Uzupełnienie do sekcji I.3 komunikacja – do punktu: oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia) na adres skrytki ePUAP PWSTE w Jarosławiu: /pwste/SkrytkaESP.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania wnosi się na podstawie art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2020