Dostawy - 233376-2020

Submission deadline has been amended by:  308220-2020
20/05/2020    S98

Polska-Sieradz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 098-233376

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Krajowy numer identyfikacyjny: 001129641
Adres pocztowy: Armii Krajowej 7
Miejscowość: Sieradz
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Szewczyk
E-mail: zp@spzozsieradz.pl
Tel.: +48 438275426

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalsieradz.pl

Adres profilu nabywcy: www.szpitalsieradz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-ProPublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie systemu informatycznego w ramach realizacji projektu „Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu”

Numer referencyjny: SZP.215-17/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wdrożenie systemu informatycznego w ramach realizacji projektu „Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu” o wartości pow. 214 000 EUR.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wdrożenie systemu informatycznego w ramach realizacji projektu „Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu” zgodnie z zapisami w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

UDA-RPLD.07.01.02-10-0069/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości 50.000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych), oraz

2. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, minimum:

1. jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej umowy), o wartości brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), którego przedmiotem było wdrożenie elektronicznych usług zintegrowanych ze szpitalnym systemem informatycznym;

2. jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej umowy), o wartości brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), którego przedmiotem było wdrożenie systemu PACS/RIS.

Przez wartość zamówienia rozumie się wartość oprogramowania oraz usług świadczonych w związku z jego konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem w ramach jednego zamówienia, tj.: wynagrodzenie wykonawcy z tytułu dostawy licencji oprogramowania oraz wynagrodzenie z tytułu jego konfiguracji, uruchomienia i szkolenia.

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum oraz przez wykonawcę, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zamawiający wymaga by co najmniej jeden z podmiotów wykazał się doświadczeniem w ramach pkt 3a. Oznacza to, że zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia w ramach tych samych zamówień wskazanych w pkt 3a.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 3 osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami i świadczenie usług:

1. kierownik wdrożenia:

— minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie, wdrożeniu elektronicznych usług zintegrowanych z szpitalnym systemem informatycznym HIS oraz systemem PACS/RIS, o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (milion zł);

2. inżynier wdrożenia eUsług:

— minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie wdrożeniowe, udział w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie, wdrożeniu elektronicznych usług zintegrowanych z szpitalnym systemem informatycznym o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł);

3. inżynier wdrożenia PACS/RIS:

— minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie wdrożeniowe, udział w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego dostawie, wdrożeniu systemu PACS/RIS, o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł).

Uwaga: zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. stanowisk.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 239-545549
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Szpital Wojewódzki w Sieradzu, POLSKA, p. 235.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający będzie żądał złożenia aktualnych na dzień składania dokumentów:

— zgodnie z zapisami w paragrafie 9 SIWZ.

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— Jednolity europejski dokument zamówienia,

— zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

— oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

— dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2020