29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 234158-2021

Submission deadline has been amended by:  358204-2021
10/05/2021    S90

Rumunia-Iași: Roboty budowlane

2021/S 090-234158

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Apavital S.A. Iași
Krajowy numer identyfikacyjny: 1959768
Adres pocztowy: Str. Mihai Costăchescu nr. 6
Miejscowość: Iași
Kod NUTS: RO213 Iaşi
Kod pocztowy: 700495
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Andrei Diaconu
E-mail: andrei.diaconu@apavital.ro
Tel.: +40 372329202
Faks: +40 232205230
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apavital.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100119228
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

IS – CL – 10 extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 8 – Voinești-Gârbești

Numer referencyjny: 1959768/2021/PAAPD1243306
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Activitatile de executie pentru contractele de lucrari „Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 8 – Voinești-Gârbești” sunt grupate pe doua loturi astfel:

— lot 1:

—— Obiect 1. „Infiintare retea de canalizare in localitatea Voinesti (UAT Voinesti):

—— Sub-obiect 1.1. „Infiintare retea de canalizare menajera L = 14 845 m”;

—— Sub-obiect 1.2. „Statii de pompare apa uzata 9 buc. si conducte de refulare”;

—— Obiect 2. „Infiintare retea de canalizare in localitatea Garbesti (UAT Tibana)”:

—— Sub-obiect 2.1. „Infiintare retea de canalizare menajera L = 4 982 m”;

—— Sub-obiect 2.2. „Statii de pompare apa uzata 9 buc. si conducte de refulare”;

— lot 2: reabilitarea statiei de epurare Tibanesti: statia de epurare amplasata in localitatea Tibanesti, judetul Iasi va fi prevazuta cu treapta mecanica (gratare rare, statie de pompare, unitati compacte de pretratare), treapta biologica (bazine biologice cu sisteme de aerare cu bule fine, filtre cu membrane, biofiltru sau alta tehnologie), unitate de dezinfectie UV, treapta de dozare reactiv pentru eliminarea chimica a fosforului, treapta de namol (deshidratare a namolului si depozit intermediar de namol deshidratat) instalatie de dezodorizare. Emisarul statiei de epurare va fi paraul Sacovat. Populatia echivalenta a statiei de epurare este de 8 800 LE.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 50 735 821.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

2 – IS -CL-10 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași–axa 8-Voinești-Gârbești – LOT 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232420 Roboty w zakresie ścieków
45000000 Roboty budowlane
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO213 Iaşi
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

— Localitatea: Tibanesti

— sediul APAVITAL SA

— teritoriul judetului Iasi.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lucrarile din cadrul contractului - „Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași–axa 8-Voinești-Gârbești – LOT 2” presupun:

Reabilitarea Statiei de epurare Tibanesti: Statia de epurare amplasata in localitatea Tibanesti, judetul Iasi va fi prevazuta cu treapta mecanica (gratare rare, statie de pompare, unitati compacte de pretratare), treapta biologica (bazine biologice cu sisteme de aerare cu bule fine, filtre cu membrane, biofiltru sau alta tehnologie), unitate de dezinfectie UV, treapta de dozare reactiv pentru eliminarea chimica a fosforului, treapta de namol (deshidratare a namolului si depozit intermediar de namol deshidratat) instalatie de dezodorizare. Emisarul statiei de epurare va fi paraul Sacovat. Populatia echivalenta a statiei de epurare este de 8800 L.E.

Lucrarile se refera la:

a) Activitatile de proiectare - Proiectul Tehnic de Executie pentru Statia de Epurare, care va include toate documentele necesare conf legislatiei si orice documentatie necesara pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor; suport pentru Beneficiar în obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare;

b) Lucrari de constructie;

c) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

d) Testare si punere in functiune;

e) Instruirea personalului Beneficiarului.

f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

g) Pe perioada de executie a lucrarilor, antreprenorul va asigura si asistenta tehnica din partea proiectantului, cu toate atributiile legale care ii revin in acest scop.

Durata de proiectare și executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 27 luni, defalcata astfel:

— Etapa de proiectare: 6 luni,

— Perioada de executie a lucrarilor: 18 luni

— Perioada de testare si punere in functiune: 3 luni

Perioada de notificare a defectelor (PND) este de minim 36 luni.

Contractul rămâne valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către parți.

Valoarea lotului nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Contractul de fata „Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași–axa 8-Voinești-Gârbești – LOT 2” nu include sume provizionate.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Durata suplimentară a perioadei de garanție / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: PCO - Costul operational anual maxim garantat prezentat in Oferta pentru Statia de epurare Tibanesti, determinat in conformitate cu prevederile din Capitolul 4 CS – Liste, Sectiunea 3 Propunerea Contractorului, Liste de Garantii Apa Uzata si cele din Cerintele Beneficiarului. / Waga: 15
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 643 001.00 RON
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iasi în perioada 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1 – IS-CL-10 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași–axa 8-Voinești-Gârbești – LOT 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45000000 Roboty budowlane
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO213 Iaşi
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

— Localitatile: Voinesti (UAT Voinesti) si Garbesti (UAT Tibana),

— sediul APAVITAL SA

— teritoriul judetului Iasi.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lucrarile din cadrul contractului - „Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași–axa 8-Voinești-Gârbești – LOT 1” presupun:

OBIECT 1 – INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA VOINESTI (UAT VOINESTI)

Sub-obiect 1.1 Infiintare retea de canalizare menajera L = 14.845 m;

Sub-obiect 1.2 Statii de pompare apa uzata 9 buc. si conducte de refulare;

OBIECT 2 – INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA GARBESTI (UAT TIBANA)

Sub-obiect 2.1 Infiintare retea de canalizare menajera L = 4.982 m;

Sub-obiect 2.2 Statii de pompare apa uzata 9 buc. si conducte de refulare;

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 20 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Sumele provizionate vor fi evidentiate la nivelul nivelul listelor de pret ce vor insoti formularul de propunere financiara in suma fixa nominala, nemodificabila, in varianta data de Entitatea Contractanta.

Valoarea contractului include sume provizionate in valoare de 282.154 RON conform celor mentionate in Cap. 2 – Caiet de sarcini, 2.3 Liste de cantitati, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Durata suplimentară a perioadei de garanție / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 092 820.00 RON
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iasi în perioada 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta.

Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca faptul ca nu au obligații restante de plată a impozitelor la momentul prezentării lor, în conformitate cu prevederile legislației din țara de rezidență.

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016. Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit mentionate in DUAE, cu luarea în considerare de către Operatorii Economici a prevederilor art. 184, alin.(3) din Legea 99/2016. La solicitarea Entitatii Contractante, Operatorul Economic trebuie să prezinte dovezile concrete pentru masurile descrise in DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic in acest sens. Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru demonstrarea in mod concret a credibilitatii acestuia pentru situațiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate in DUAE la rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.

Nota 2:

In conformitate cu OUG 114/2020, ART. II, pct. 12 (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

a) fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat, sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor."

Nota 3: Înainte ca entitatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situaţia prevăzută de art. 180 alin. (1) lit. f), aceasta va acorda respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa.

Nota 4: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 6 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:

1. dr. ing. Mihail Doruș – Director General

2. dr. ing Ştefan Andi Dumitraş – Director Tehnic

3. ing. Ion Mihăilescu – Director Operațional

4. ec. Gabriela Masalagiu – Director Economic

5. ing. Romeo Casian - Director Comercial

6. cons.jur. Simona Claudia Agrici – șef Serviciu Juridic

7. ec. Marinela Miron – șef Serviciu Contabilitate

8. ec. Dorina Slătineanu - șef Serviciu Financiar

9. ing. Andrei Gabriel Diaconu - șef Birou Achiziții

10. ing. Ciprian Savastru – șef Serviciu Investitii Dezvoltare

11. ing. Dan Cojocariu – șef Birou UIP

12. ing. Ion Arnăutu – șef Sectie Distributie Canalizare ZJI

13. ing. Cristian Cezar Nechifor – Serviciul Investiții Dezvoltare

14. ing. Prăjeanu Cătălin – Sectia Epurare

15. jr. Marius Corad – Serviciul Juridic

16. exp. ach. Alexandra Bichiș – Biroul Achizitii

17. ing. Radu Bălășoiu – șef Sectie Epurare

18. dr. ing. Ștefania Chirica – Serviciul Investiții Dezvoltare

19. ing. Doru Miron – șef Sector Prut Barlad

20. jr. Ina Chetreanu - Serviciul Juridic

21. exp. ach. Alina Diana Vernica – Biroul Achiziții

22. ing. Oana Bejinariu – Biroul Achiziții

23. ing. Paul Bejenaru – Biroul Achiziții

24. ing. Daniela Spiridon – SC EPTISA ROMANIA SRL

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca:

— operatorul economic este legal constituit,

— nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

— faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

— datele de identificare ale operatorului economic,

— actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Pentru persoanele juridice straine:

Documente de confirmare:

• Documente echivalente emise in tara de rezidenta a operatorului economic care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)

• Prezentarea Certificatului de Rezident... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Loturile: 2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Lotul 2: Media cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2018, 2019, 2020), trebuie sa fie mai mare sau egala cu 20.000.000,00 RON (sau echivalent).

Loturile: 1 Specificati cifra de afaceri medie anuala Lotul 1: Media cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2018, 2019, 2020), trebuie sa fie mai mare sau egala cu 30.000.000,00 RON (sau echivalent).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Tert Sustinator va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Acesta va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 7– Angajament ferm privind sustinerea economico-financiara a ofertantului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Nota: In cazul situatiilor financiare prezentate in EURO, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru alte monede decat EURO, se transforma mai intai in EURO utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Tert Sustinator va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Acesta va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 7– Angajament ferm privind sustinerea economico-financiara a ofertantului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Nota: In cazul situatiilor financiare prezentate in EURO, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru alte monede decat EURO, se transforma mai intai in EURO utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Lotul 2: Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, in cadrul unui contract de tipul proiectare si executie, lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu lucrarile care fac obiectul achizitiei, pentru constructie noua si/sau modernizare/reabilitare/extindere, pentru cel putin o staţie de epurare a apei uzate cu o capacitate de minimum 5000 PE. Se va prezenta doar partea executată de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere sau in calitate de subcontractant. Nota 1: Prin sintagma „lucrari duse la bun sfarsit” in cadrul perioadei de 5 ani (calculata conform art. 13 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017) se intelege: a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmite in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor. In cazul in care se decaleaza termenul limita de depunere a ofertelor, perioada aferenta experientei similare (ultimii 5 ani) se va extinde corespunzator cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat.

Loturile: 2 Proportia de subcontractare Proportia de subcontractare: Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze: Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 192, punctul k) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Conform prevederilor art. 185 alin. (4) din Legea 99/2016 entitatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Ca urmare, subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Evaluarea susținerii ca terț susținător se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art.55 alin.(2) din HG nr.394/2016, fără a exista o limitare în raport cu procentul de implicare a subcontractantului în cadrul viitorului contract. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea entitatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de lucrari, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din pr...

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Lotul 1: Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucrări similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei, în valoare cumulată de minimum 20.000.000 RON, fără TVA, la nivelul a maximum 5 contracte. Prin sintagma,,lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii” se intelege: lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane, și/sau instalații de tratare a apei și/sau rezervoare de înmagazinare apă și/sau stații de pompare.” Nota: Prin sintagma „dus la bun sfarsit” se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro). Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor. In cazul in care se decaleaza termenul limita de depunere a ofertelor, perioada aferenta experientei similare (ultimii 5 ani) se va extinde corespunzator cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) se va calcula in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea presedintelui ANAP nr. 2/2017. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara ...

Loturile: 1 Proportia de subcontractare LOT 1 Proportia de subcontractare: Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze: Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 192, punctul k) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Conform prevederilor art. 185 alin. (4) din Legea 99/2016 entitatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Ca urmare, subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Evaluarea susținerii ca terț susținător se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art.55 alin.(2) din HG nr.394/2016, fără a exista o limitare în raport cu procentul de implicare a subcontractantului în cadrul viitorului contract. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea entitatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de lucrari, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii ...

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Din informatiile prezentate in DUAE va reiesi cel putin: numele Beneficiarului Final, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu/obiect, numar, data), tipul (executie/ proiectare si executie lucrari), valoare (lei fara TVA), rolul (contractant unic, lider, asociat, subcontractant), tipul de lucrari si ponderea lucrarilor executate de ofertant, perioada de realizare (datele de incepere si de finalizare a lucrarilor), locul executiei, date de identificare a documentului care atesta finalizarea lucrarilor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele vor fi emise sau contrasemnate de Beneficiarul Final (autoritate contractanta sau client privat). Documentele prin care operatorul economic clasat pe primul loc poate indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: proces-verbal de receptie finala / proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor pe obiect /sector de lucrari si/sau alte documente (certificate/documente constatatoare, recomandari, certificari de buna executie emise de beneficiarii lucrarilor) care sa ateste ca obiectivele aferente lucrarilor sunt functionale la parametrii stabiliti ca referinta, ca lucrarilor au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. Din documentele prezentate vor reiesi cel putin urmatoarele informatii: numele Beneficiarului Final, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu, numar, data), tipul (executie/ proiectare si executie lucrari), valoare (lei fara TVA), rolul (contractant unic, lider, asociat, subcontractant), tipul de lucrari si ponderea lucrarilor executate de ofertant, perioada de realizare (datele de incepere si de finalizare a lucrarilor), locul executiei, date de identificare a documentului care atesta finalizarea lucrarilor. Vor fi acceptate documente care atesta atat serviciile si lucrarile receptionate partial, cat si serviciile si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei si documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrat...

In conformitate cu prevederile art. 156 alin (2) din HG 394/2016, se vor mentiona in DUAE „partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către subcontractanți, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspect”. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor fi in concordanta cu Oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Partile prezentului acord vor stabili prin contractul de subcontractare ce urmeaza a fi incheiat in cazul in care oferta contractantului general va fi declarata castigatoare, posibilitatea si mecanismul platilor directe catre subcontractant pe care ar urma sa le efectueze entitatea contractanta. Nedepunerea odată cu oferta a acordului de subcontractare completat cu minimul de informatii solicitate, constituie temei pentru solicitarea de clarificari.

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: -obiectul contractului -numarul si data contractului invocat drept experienta similara, -Beneficiarul FINAL al acestuia si datele sale de contact, -caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, -data si numarul documentului de receptie, -ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil. In cazul in care ofertantul a participat la contractul respectiv in calitate de subcontractant, se va preciza ponderea si activilatea pe care a indeplinit-o in aceasta calitate. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: extrase relevante ale contractului /documente/certificate (ex procesul verbal de receptie/proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/certificate de predare-primire, recomandari, certificari de buna executie, certificate constatatoare sau alte documente din care sa reiasa: BENEFICIARUL FINAL, tipul contractului, perioada (inclusiv data incheierii contractului), cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii) si locul executiei lucrarilor; Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Documentele prezentate, trebuie sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu si au fost duse la bun sfârsit. Vor fi acceptate documente care atesta lucrari receptionate partial, cat si lucrarile receptionate la sfarsitul executiei, (documentul care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă), luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Terti sustinatori - In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul va confirma faptul că va spr...

In conformitate cu prevederile art. 156 alin (2) din HG 394/2016, se vor mentiona in DUAE „partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către subcontractanți, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspect”. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor fi in concordanta cu Oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Partile prezentului acord vor stabili prin contractul de subcontractare ce urmeaza a fi incheiat in cazul in care oferta contractantului general va fi declarata castigatoare, posibilitatea si mecanismul platilor directe catre subcontractant pe care ar urma sa le efectueze entitatea contractanta. Nedepunerea odată cu oferta a acordului de subcontractare completat cu minimul de informatii solicitate, constituie temei pentru solicitarea de clarificari.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Informatii privind clauza suspensiva: Intrarea în vigoare a Contractului este sub incidența clauzei suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Iasi in perioada 2014-2020, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect din care derivă direct necesitatea lucrarile care fac obiectul prezentului Contract. Entitatea contractanta estimeaza un termen de 6 luni pentru obținerea finanțarii, de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de Apavital SA Iasi, Beneficiarul (entitatea contractanta) își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar ofertantul desemnat castigator al procedurii de atribuire, întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de achizitie, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Contractantul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul (inclusiv in situatia in care acest eventiment se produce pana la expirarea termenului de 6 luni mentionat mai sus), Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze contractantul cu privire la semnarea contractului. NOTA: - Pentru aplicarea clauzei suspensive, se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 11/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020. - In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica. - Avand in vedere prevederile clauzei suspensive, Garantia de buna executie aferenta viitorului contract de achizitie se va constitui cu respectarea prevederilor art. 44, alin 1) si art. 45, alin. 3) din HG nr. 394/2016. - In cazul in care pana la desemnarea castigatorului procedurii de atribuire si comunicarea rezultatului aplicarii procedurii de atribuire, aprobarea Comisiei Europene a Proiectului Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Iasi inca intarzie din motive neimputabile entitatii contractante, Entitatea contractanta va solicita ofertantului castigator sa accepte prelungirea valabilitatii ofertei desemnata castigatoare si a garantiei de participare in mod corespunzator.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Lotul 1 - 300.000,00 RON, Lotul 2 - 200.000,00 RON.Perioada de valab.: 365 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.GP se constit. conf. art. 42 din H 394/2016.In cazul in care ofertantul opteaza pentru constit.GP prin virament bancar, suma aferenta trebuie virata in contul APAVITAL S.A., CUI 1959768, RO47RZBR0000060003107233 deschis la Raiffeisen Bank S.A. – Agentia Iasi. Instrum. de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza decl. acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Instrum. de garan. trebuie: sa contina in clar denum.EC in favoarea careia s-a constituit;sa faca referire expresa la proced. organizata de EC;sa fie constit. in cuantumul precizat mai sus;sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus; sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semn. autorizata.In cazul unei asocieri, GP trebuie constituita in numele asoc. si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului.Dovada constit. GP se transmite în SEAP împreună cu oferta conf. art. 42 al. 4 corob. cu art. 129 al. 2 și 3 din H 394/2016. Conf. art. 129, al.2,3 si 4 din H 394/2016, of. vor depune GP impreuna cu oferta si DUAE numai prin intermediul SEAP.Doc. privind GP va fi incarcat in SEAP semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând doc.original.EC va avea dreptul să solicite în original doc. privind constit.GP in cazul in care are regim special prezentat de catre ofertanti in cadrul ofertei. Indiferent de modul de constit.,GP emisa in alta lb. decat romana va fi insotita de trad. autorizata in lb. romana.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent GP, echivalenta pentru o GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR de la ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016. In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al asocierii și se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Contractul se va incheia sub incidenta clauzei suspensiva, in sensul ca executarea acestuia, este conditionata de aprobarea finantarii din fonduri europene, prin Ministerul Fondurilor Europene, directia AM POIM (fonduri europene) / entitatea finantatoare.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

NU ESTE CAZUL

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica.

2. 2. Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, vor fi formulate de catre operatorii economici, cu respectarea conditiilor legale in acest sens si a termenelor precizate la punctele I.3 si II.1.4 din Fisa de date a achizitiei.

— Orice alte propuneri de modificare ale clauzelor contractuale specifice formulate odata cu depunerea ofertei sau dupa termenul limita de depunere al ofertelor, nu vor fi acceptate.

3. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica.

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor,

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Informatii privind clauza suspensiva:

Contractul se va incheia sub incidenta clauzei suspensiva, in sensul ca semnarea acestuia, este conditionata de aprobarea finantarii din fonduri europene, prin Ministerul Fondurilor Europene / entitatea finantatoare.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri înteleg ca Entitatea Contractanta si/sau Ministerul Fondurilor Europene / entitatea finantatoare nu pot fi considerate raspunzatoare pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca ENTITATEA CONTRACTANTA si/sau Ministerul Fondurilor Europene / entitatea finantatoare au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale referitoare la clauza suspensiva, asumându-si întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa.

Pentru aplicarea clauzei suspensive, se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 11/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata, in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Apavital S.A. Iași – Serviciul juridic
Adres pocztowy: Str. Mihai Costăchescu nr. 6
Miejscowość: Iași
Kod pocztowy: 700495
Państwo: Rumunia
E-mail: claudia.agrici@apavital.ro
Tel.: +40 232215410
Adres internetowy: www.apavital.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2021