Usługi - 234443-2020

20/05/2020    S98

Polska-Biłgoraj: Nadzór nad projektem i dokumentacją

2020/S 098-234443

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 94
Miejscowość: Biłgoraj
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 23-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Szewczuk
E-mail: zamowienia@bilgorajski.pl
Tel.: +48 846882006
Faks: +48 846882009

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy: www.bilgorajski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/l
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: BDOT500 oraz GESUT w ramach projektu „e-Geodezja" – etap IV

Numer referencyjny: ZP.273.11.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: BDOT500 oraz GESUT w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap IV, dla jednostek ewidencyjnych: miasto Józefów, Turobin, Goraj.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo lubelskie, powiat biłgorajski

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia (część 130 na wykonanie prac geodezyjnych) dla jednostek ewidencyjnych: miasto Józefów, Turobin, Goraj określa – załącznik nr 1 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym:

1. Przedmiotem zamówienia w ujęciu ogólnym jest usługa, mająca na celu realizację zadania, obejmującą monitoring przebiegu oraz kontrolę techniczną prac wykonywanych w ramach zamówień dotyczących modernizacji, utworzenia oraz dostosowania cyfrowych baz danych: BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego".

2. Mając na względzie zapisy zawarte w poszczególnych OPZ na modernizację, utworzenie oraz dostosowanie cyfrowych baz danych: BDOT500 oraz GESUT, inspektor nadzoru i kontroli zobowiązany jest, przy współpracy z Zamawiającym, do przyjęcia parametrów kontrolnych uwzględniających zapisy OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Weryfikacja materiałów PODGiK / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0039/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej 1 (jedną) usługę, polegającą na założeniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub na utworzeniu zbiorów danych GESUT i BDOT500 lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500.

Wartość każdej z usług polegającej na:

— założeniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub na utworzeniu zbiorów danych GESUT i BDOT500 nie może być mniejsza niż 50 000 PLN brutto,

— wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500 nie może być mniejsza niż 10 000 PLN brutto;

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług: co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, pok. 204, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – w okresie trzech lat od zamówienia przedmiotowego Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem udzielonego zamówienia. Sposób realizacji usług będzie odbywać się na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość udzielanych zamówień w poszczególnych częściach zostanie ustalona na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5 i 17.6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020