Bunuri - 236007-2017

21/06/2017    S117    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Motorină (EN 590)

2017/S 117-236007

Anunț de participare – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Regia Autonoma de Transport Bucuresti
B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
În atenția: George Mindrila, Dicran Costache
010861 Bucuresti
România
Telefon: +40 0213074120
E-mail: george.mindrila@ratb.ro
Fax: +40 0213074555

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.ratb.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz
I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Carburanti: Motorina Euro 5 si Benzina fara plumb.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Unitatile RATB situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 202 003 205,70 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia estimativ 3 contracte subsecvente, cate unul in fiecare an calendaristic al acordului-cadru. Cantitatea estimata pentru un contract subsecvent: minim 26 093 022 litri motorina si 20 460 litri benzina, maxim 26 973 685 litri motorina si 21 000 litri benzina. Valoarea celui mai mare contract subsecvent 104 479 301 RON.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Furnizare de Carburanti – Motorina Euro 5 Diesel, pentru vehiculele din parcul circulant RATB.
Furnizare benzina fara plumb pe baza de card.
Furnizarea motorinei se va efectua prin sistemul de monitorizare si alimentare cu carburanti al promitentului-achizitor, prin statiile de carburanti din cele 9 locatii precizate in anexa nr. 2 la acordul-cadru.
Furnizarea benzinei fara plumb se va efectua prin statiile de carburant ale furnizorului, sau ale partenerilor situate pe teritoriul Romaniei.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09134220

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Motorina Euro 5: minim 50 360 908 litri, maxim 52 150 110 litri si benzina fara plumb pe baza de card: minim 40 920 litri, maxim 42 000 litri.
Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de produse.
Valoarea estimată fără TVA: 202 003 205,70 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare: 2 020 032 RON. Perioada de valabilitate a garantiei: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante. Mod de constituire:virament bancar OP, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, cel mai tarziu la data limita de depunere a ofertelor; instrument de garantare, irevocabil, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari-Formular 1; instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire; lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante,doar pentru sume pana la 5 000 RON. Plata se va face în contul autoritatii contractante RO50BRDE410SV84247194100/lei-RO61BRDE410SV84247944100/euro, deschis la BRD Agentia Stirbei Voda–Bucuresti. Dovada constituirii garantiei de participare se ataseaza in SEAP la sectiunea Documente de calificare, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare,ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii: ofertantul si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei; GP se elibereaza conform art. 44 din HG 394/2016. In vederea restituirii garantiei ofertantul va comunica la RATB-SAP nr de cont si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii. Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este data anterioara cu 5 zile fata de termenul limita de depunere a ofertei, la curs BNR. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA si se va constitui conform art. 46 din HG 394/2016. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria RATB. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Surse proprii. Plata cu ordin de plata in termen de 30 zile.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor (dupa faza de licitatie electronica). Aceste documente pot fi: 1.— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; 4.— alte documente edificatoare, dupa caz.Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
Adrian-Sorin Mihail director general;
Chiru Virgil director economic;
Teodorescu Mihai director comercial;
Bunea Valeriu director exploatare;
Savu Ileana director MAS;
Dabu Oprica – Geani director infrastructura;
Mindrila George sef Serviciu Achizitii Publice;
Creci Andrei -George sef Serviciu Juridic Contencios;
Gheorghe Mariana Daniela sef Birou Contracte si Avize de Legalitate;
Antonescu Viorel consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
Dumbrava Emanuela consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
Ambrus Lavinia consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
Mogos Catalina consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
Badea Dragos consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
Vlad Verginica consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
Sandu Doru consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
Marin Pompiliu Gheorghe sef Serviciu Tehnic;
Andrei Amalia Eugenia sef Birou Infrastructura Parc Vehicule – ST;
Maldaianu Elena inginer Serviciu Tehnic;
Sabarez Costel sef Departament Managementul Calitatii;
Zaharia Constantin sef Birou ISCIR-PSI-DMC;
Serban Daniel subinginer – SMC;
Titu Daniel inginer sef DESC;
Cristache Eduard Cosmin sef birou DESC;
Neacsu Florea inginer – DESC;
Popa Viorel inginer DESC- BTSCTA;
Vlaicu Rasvan Marin inginer;
Mandache Marian sef SIESI;
Horhoianu Dan Valeriu sef SIEAR;
Bunea Constantin sef Atelier ITI;
Deaconu Gabriel inginer de sisitem SIEAR;
Bradu Petre Bogdan administrator de retea SIEAR;
Badiu Florin sef BPA;
Toma Iulian inginer Birou Plan Analiza;
Ivan Cristina – Irina sef Birou – Birou Contracte;
Comnea Hernestina Denisa economist – Birou Contracte;
Tudoran Oana – Mirela expert Achizitii Publice – Birou Contracte;
Suciu Ana Maria Ruxandra expert Achizitii Publice – Birou Contracte;
Rusu Ileana – Aurelia expert Achizitii Publice – Birou Contracte;
Costache Dicran – Daniel expert Achizitii Publice – Birou Contracte;
Persoanele care aproba bugetul sunt Directorul General si Directorul Economic.
1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor (dupa faza de licitatie electronica). Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare in cantitate cumulata de cel putin: 26 973 685 litri carburant auto, corespunzator celui mai mare contract subsecvent, prin cel putin unul sau mai multe contracte.
Modalitatea de indeplinire
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificari /documente /recomandari /procese verbale de receptie /etc. emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau clientul beneficiar care sa confirme derularea corespunzatoare a livrarilor de produse similare. Acestea se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor (dupa faza de licitatie electronica).
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: LE se va desfasura intr-o singura runda de 24 ore; Obiectul procesului repetitiv de ofertare este: pretul total fara TVA pentru cantitatea maxima de produse solicitata la acordul-cadru. Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP, in scopul participarii la LE este asimilat cu retragerea ofertei, in acest sens fiind aplicabile prevederile art. 43 alin. (1) lit. a. din HG 394/2016. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul SEAP, simultan, invitatia de participare la etapa finala electronica, în care se va prezenta data de desfasurare a rundei, numai ofertantilor ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare. Invitatia de participare si notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre SEAP la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. In cursul LE vor fi puse la disp. ofertantilor informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament, precum si numarul participantilor la runda respectiva a LE; nu se va folosi pasul de licitare. Pe parcursul LE nu se va dezvalui identitatea ofertantilor participanti; Ulterior, ofertantul care va avea cea mai buna propunere financiara are obligatia de a prezenta AC propunerea financiara cuprinzand preturile unitare si totale ale produselor ofertate;
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
2537
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț orientativ periodic

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 069-131458 din 7.4.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare (cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 18.7.2017 - 12:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.7.2017 - 16:00
IV.3.5)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18.8.2017 - 18:00

Locul

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Va fi considerata cea mai buna oferta cea care prezinta pretul total (fara TVA) cel mai scazut, pentru cantitatea maxima de produse din anexa 1 model acord-cadru. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea – intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SEAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici se va accesa link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd .

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Regia Autonoma de Transport Bucuresti- Serviciul Juridic Contencios
B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
010861 Bucuresti
România
Telefon: +40 0213074000

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16.6.2017