Usługi - 236272-2020

Wyświetl widok skrócony

22/05/2020    S99

Belgia-Bruksela: Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wpisaniem do wykazu sprzedawców, którzy będą mogli składać oferty na zamówienia dotyczące analizy ekonomicznej w dziedzinie polityki handlowej

2020/S 099-236272

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.3.2020, 2020/S 044-102935)

 Załącznika ADodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, z których można uzyskać dodatkowe informacje
Oficjalna nazwa:
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
Miasto:
Kod pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy
For the attention of:
Tel.:
Faks:
E-mail:
Adres internetowy (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftld=5982
II) Adresy i punkty kontaktowe, w których można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe
Oficjalna nazwa:
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
Miasto:
Kod pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy
For the attention of:
Tel.:
Faks:
E-mail: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftld=5982
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesłać wnioski
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Trade, Directorate Trade Strategy and Analysis, Market Access
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
Miasto: Brussels — Bruxelles
Kod pocztowy: 1049
Kraj: BELGIA (BE)
Punkt kontaktowy
For the attention of:
Tel.:
Faks:
E-mail:
Adres internetowy (URL):https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftld=5982
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której instytucja zamawiająca dokonuje zakupu
Oficjalna nazwa:
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
Miasto:
Kod pocztowy:
Kraj:
 Załącznik BInformacje na temat części

Część 1: Analizy gospodarcze, społeczne i środowiskowe umów handlowych i inwestycyjnych (jednostronnych, dwustronnych, wielostronnych, sektorowych itp.), obejmujące UE i kraje partnerskie, w tym, między innymi, wykorzystanie technik modelowania, ekonometrię i przegląd literatury
1) Krótki opis:
Analizy gospodarcze, społeczne i środowiskowe umów handlowych i inwestycyjnych (jednostronnych, dwustronnych, wielostronnych, sektorowych itp.), obejmujące UE i kraje partnerskie, w tym, między innymi, wykorzystanie technik modelowania, ekonometrię i przegląd literatury.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 79311400-1
Dodatkowy przedmiot: 79311410-4, 90711000-4, 79315000-5
3) Informacje na temat podwykonawstwa
Podwykonawstwo jest dopuszczalne: tak
Maksymalny udział: 75 %
Warunki podwykonawstwa:
4) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
 Załącznik BInformacje na temat części

Część 2: Badania analityczne i wykonalności rozwiązań cyfrowych związanych z handlem, narzędzi IT i opracowanie oprogramowania powiązanego
1) Krótki opis: Badania analityczne i wykonalności rozwiązań cyfrowych związanych z handlem, narzędzi IT i opracowanie oprogramowania powiązanego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 79311400-1
Dodatkowy przedmiot: 72212460-1, 79314000-8
3) Informacje na temat podwykonawstwa
Podwykonawstwo jest dopuszczalne: tak
Maksymalny udział: 75 %
Warunki podwykonawstwa:
4) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
 Załącznik BInformacje na temat części

Część 3: Analiza ekonomiczna innych szczegółowych tematów dotyczących polityki handlowej, w tym przeglądy literatury
1) Krótki opis: Analiza ekonomiczna innych szczegółowych tematów dotyczących polityki handlowej (w tym środków ograniczających handel podejmowanych przez kraje partnerskie, np. w kontekście rozporządzenie w sprawie przeszkód w handlu lub sporów rozpatrywanych w Światowej Organizacji Handlu).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 79311400-1
Dodatkowy przedmiot
3) Informacje na temat podwykonawstwa
Podwykonawstwo jest dopuszczalne: tak
Maksymalny udział: 75 %
Warunki podwykonawstwa:
4) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
 Załącznik BInformacje na temat części

Część 4: Opracowanie narzędzi do modelowania polityki handlowej i analizy danych handlowych
1) Krótki opis: Opracowanie narzędzi do modelowania polityki handlowej i analizy danych handlowych. Prace w tym zakresie mogą obejmować tworzenie rozszerzeń istniejących modeli, tworzenie łatwych w obsłudze modułów modelowania i zapewnienie narzędzi analitycznych do oceny i analizy dużych wolumenów danych handlowych, takich jak dane na poziomie przedsiębiorstw i dane na poziomie produktów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 79311400-1
Dodatkowy przedmiot: 72212460-1, 90711000-4, 79315000-5
3) Informacje na temat podwykonawstwa
Podwykonawstwo jest dopuszczalne: tak
Maksymalny udział: 75 %
Warunki podwykonawstwa:
4) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
 Załącznik BInformacje na temat części

Część 5: Badania sondażowe dotyczące polityki handlowej
1) Krótki opis: Badania sondażowe dotyczące polityki handlowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 79311400-1
Dodatkowy przedmiot: 79300000-7
3) Informacje na temat podwykonawstwa
Podwykonawstwo jest dopuszczalne: tak
Maksymalny udział: 75 %
Warunki podwykonawstwa:
4) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
 Załącznik BInformacje na temat części

Część 6: Niezależne (anonimowe) recenzje naukowe zadań realizowanych w częściach opisanych powyżej (głównie części 1–3), w tym recenzje dokonywane przez Komisję, pozwalające zapewnić współmierność standardów prowadzonych prac do poziomu wymogów technicznych dotyczących publikacji w czasopismach z niezależnymi recenzjami naukowymi
1) Krótki opis:
Niezależne (anonimowe) recenzje naukowe zadań realizowanych w częściach opisanych powyżej (głównie części 1–3), w tym recenzje dokonywane przez Komisję, pozwalające zapewnić współmierność standardów prowadzonych prac do poziomu wymogów technicznych dotyczących publikacji w czasopismach z niezależnymi recenzjami naukowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 79311400-1
Dodatkowy przedmiot
3) Informacje na temat podwykonawstwa
Podwykonawstwo jest dopuszczalne: tak
Maksymalny udział: 75
Warunki podwykonawstwa:
4) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
 Załącznik C1 – Zamówienia ogólneKategorie usług podane w Części II: Przedmiot zaproszenia do wyrażenia zainteresowania Dyrektywa 2004/18/WE

Przedmiot kategorii nr [1]
Kategoria 1: Usługi konserwacji i naprawy
Kategoria 2: Usługi transportu lądowego [2], w tym usługi pojazdów opancerzonych i usługi kurierskie, za wyłączeniem transportu poczty
Kategoria 3: Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, za wyłączeniem transportu poczty
Kategoria 4: Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
Kategoria 5: Usługi telekomunikacyjne
Kategoria 6: Usługi finansowe:
a) Usługi w zakresie ubezpieczeń
b) Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
Kategoria 7: Usługi komputerowe i powiązane usługi
Kategoria 8: Usługi w zakresie badań i rozwoju [5]
Kategoria 9: Usługi rachunkowości, audytu i usługi księgowe
Kategoria 10: Badania rynku i usługi badania opinii publicznej
Kategoria 11: Usługi doradztwa w zakresie zarządzania [6] oraz usługi powiązane
Kategoria 12: Usługi architektoniczne; usługi inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi w zakresie urbanistyki i inżynierii krajobrazu; powiązane doradztwo naukowe i techniczne;
usługi w zakresie badań i analiz technicznych
Kategoria 13: Usługi reklamowe
Kategoria 14: Usługi sprzątania budynków i zarządzania mieniem
Kategoria 15: Usługi publikowania i drukowania wykonywane na podstawie wynagrodzenia lub umowy
Kategoria 16: Usługi usuwania ścieków i wywozu śmieci; usługi sanitarne i powiązane usługi
Przedmiot kategorii nr [7]
Kategoria 17: Usługi hotelarskie i gastronomiczne
Kategoria 18: Usługi transportu kolejowego
Kategoria 19: Usługi transportu wodnego
Kategoria 20: Wsparcie i dodatkowe usługi transportu
Kategoria 21: Usługi prawne
Kategoria 22: Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
Kategoria 23: Usługi śledcze i bezpieczeństwa, za wyjątkiem usług aut opancerzonych
Kategoria 24: Usługi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego
Kategoria 25: Usługi zdrowotne i społeczne
Kategoria 26: Usługi rekreacyjne, kulturowe i sportowe [9]
Kategoria 27: Pozostałe usługi
[1] Kategorie usług w znaczeniu artykułu 20 i Załącznika IIA do Dyrektywy 2004/18/WE.
[2] Za wyłączeniem usług transportu kolejowego, objętych kategorią 18.
[3] Za wyłączeniem usług transportu kolejowego, objętych kategorią 18.
[4] Za wyłączeniem usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, zakupem lub przeniesieniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych i usług banku centralnego. Wyłączone są również następujące usługi: usługi obejmujące nabycie lub wynajem, dowolnymi środkami finansowymi, terenów, istniejących budynków lub innych nieruchomości lub praw ich dotyczących. Jednakże umowy o usługi finansowe zawarte w tym samym czasie, przed lub po zamówieniem nabycia lub wynajmu w dowolnej formie, podlegają Dyrektywie.
[5] Za wyjątkiem usług badania i rozwoju, innych niż te, z których korzyści przysługują wyłącznie instytucji zamawiającej na jej potrzeby w prowadzeniu swojej działalności, pod warunkiem, że świadczone usługi są w pełni opłacone przez instytucję zamawiającą.
[6] Za wyłączeniem usług arbitrażu i usług pojednawczych.
[7] Kategorie usług w znaczeniu artykułu 21 i Załącznika IIB do Dyrektywy 2004/18/WE.
[8] Za wyjątkiem umów o pracę.
[9] Za wyjątkiem nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców i umów dotyczących czasu nadawania.

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Dyrekcja — Strategia Handlowa i Analizy Handlowe, Dostęp do Rynku, Bruksela, Belgia