Roboty budowlane - 236439-2019

22/05/2019    S98    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2019/S 098-236439

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
Łódź
93-338
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Drozdowska
Tel.: +48 422711752
E-mail: malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl
Faks: +48 422711750
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.iczmp.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.iczmp.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP/68/2019 - Roboty budowlane w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Pododdziale Noworodków I w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa ...

Numer referencyjny: ZP/68/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: robót budowlanych w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Pododdziale Noworodków I w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45215140
71000000
71220000
71400000
71500000
45400000
45453000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”:

— Priorytet IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,

— Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

— Zmianę istniejącego układu funkcjonalnego Kliniki Położnictwa, Perinatologii, Ginekologii i Noworodków mającą na celu podniesienie standardu i jakości wykonywanych usług w szpitalu, a także dostosowanie obowiązujących przepisów (warunków technicznych, przepisów bezpieczeństwa pożarowego, przepisów sanitarnych, rozporządzenia Ministra Zdrowia),

— Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

— Przeprowadzenie wymaganych rozruchów, prób i badań, przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania przebudowywanej części obiektu, wykonanie odbioru robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Kliniki Położnictwa, Perinatologii, Ginekologii i Noworodków jako całości.

3. Prace budowlane będą obejmowały przebudowę pomieszczeń całego 3 piętra budynku głównego [A] oraz południowo-zachodniego skrzydła 4 piętra.

4. Projekt budowlany Kliniki wraz z ekspertyzą ppoż. i postanowieniami znajduje się na stronie Zamawiającego www.iczmp.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Informacje dla Architektów.

Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do ww. projektu.

5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa szczegółowo:

5.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

5.2. Istotne postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.

6. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia.

7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia została opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m. in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 oraz 3, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, Wykonawca może przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

8. Zamawiający zastrzega, iż unieważni postępowanie w przypadku nieprzyznania mu środków na realizację inwestycji zgodnie z art. 93 ust. 1a.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”: - Priorytet IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; - Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega, iż unieważni postępowanie w przypadku nieprzyznania mu środków na realizację inwestycji zgodnie z art. 93 ust. 1a.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy Wykluczenia:

Art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona/ jakie Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zgodnie z art. 26 ust. 6 (dotyczy pkt. 5), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3):

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4.1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

Konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od udostępnienia na Platformie Zakupowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.1, nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu została złożona jedna oferta.

4.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.1, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności po

Zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert.

5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Informacje dotyczące wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały opisane w treści SIWZ.

II. Wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 235 059,00 PLN, słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć PLN 00/100.

III. Kryteria oceny ofert: Cena – waga 90, Okres gwarancji – waga 10.

IV. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

V. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2019