Usługi - 236523-2014

Wyświetl widok skrócony

12/07/2014    S132

Polska-Nysa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

2014/S 132-236523

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 15
Miejscowość: Nysa
Kod pocztowy: 48-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Krzywoń
E-mail: zp_nysa@op.onet.pl
Tel.: +48 774080553
Faks: +48 774080553

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nysa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 8: Usługi badawcze i rozwojowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar objęty projektem "Partnerstwo Nyskie 2020".

Kod NUTS PL52 Opolskie,PL521 Nyski

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opracowanie Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (OF PN2020) na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku, zwanej dalej „Strategią rynku pracy” wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze, 90712100 Planowanie rozwoju środowiska miejskiego, 73220000 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 387 577,24 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.9.2014. Zakończenie 15.4.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdza stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta zostanie wybrana są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum).
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, o droczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 Pzp -wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 i 10 - 11 Pzp- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależeniu do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie wg załącznika do SIWZ.
Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.(Dz.U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.,
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 2 i 3 Pzp, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej pięć (5) dokumentów strategicznych dla jednostek sektora publicznego np. strategie rozwoju, plany rozwoju, programy rozwoju, sektorowe programy rozwoju społeczno – gospodarczego itp., z czego co najmniej jeden (1) dotyczył obszaru, którego liczba mieszkańców wynosi więcej niż 150 tysięcy i co najmniej jeden (1) tworzony był dla podmiotu składającego się z więcej niż jednej (1) jednostki samorządu terytorialnego
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie.
Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować zespołem w składzie:
Kierownik Zespołu - osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej trzy (3) razy brała udział w opracowaniu dokumentów strategicznych dla jednostek sektora publicznego i co najmniej jeden raz (1) kierowała zespołem opracowującym dokument strategiczny dla jednostki sektora publicznego o tematyce związanej z rynkiem pracy, której obszar zamieszkuje więcej niż 150 tysięcy.
Członek Zespołu - Ekspert wiodący ds. rynku pracy - osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych, która w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej trzy (3) razy brała udział w opracowaniu dokumentów strategicznych dla jednostek sektora publicznego, uczestnicząc w formułowaniu misji, wizji, celów i kierunków rozwoju, planowaniu finansowym i planowaniu działań oraz wdrażaniu dokumentów, itp.
Członek Zespołu – Ekspert ds. diagnozy i analizy - osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwa (2) razy brała udział w opracowaniu dokumentów strategicznych dla jednostek sektora publicznego, uczestnicząc w przeprowadzaniu diagnozy (zbieranie i analiza danych, przeprowadzanie badań potrzeb i oczekiwań, tworzenie studiów i analiz badawczych o charakterze społeczno - gospodarczym, itp.)
Członek Zespołu – Ekspert ds. uspołeczniania Strategii - osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwa (2) razy brała udział w opracowaniu dokumentów strategicznych dla jednostek sektora publicznego, uczestnicząc w procesie konsultacji społecznych, m.in. przygotowaniu planu komunikacji, doborze reprezentatywnej grupy odbiorców, organizacji i przeprowadzaniu spotkań z różnymi grupami społecznymi oraz raportowaniu przebiegu konsultacji społecznych, itp.
Członka Zespołu – Eksperta ds. oceny oddziaływania na środowisko - osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwa (2) razy brała udział w opracowaniu dokumentów strategicznych dla jednostek sektora publicznego, uczestnicząc w procesie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz raportowaniu jej przebiegu.
Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia przez jednego (1) członka zespołu nie więcej niż dwóch (2) funkcji w zespole, przy czym zasada ta nie dotyczy Eksperta wiodącego.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest złożyć :
1) wykaz wykonanych - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane i załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. metodologia i metodyka pracy nad Strategią. Waga 40

2. cena. Waga 30

3. koncepcja uspołecznienia procesu przygotowania Strategii. Waga 20

4. zakres strategii. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP.271.44.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.8.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.8.2014 - 10:15

Miejscowość:

Nysa - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, pokój 230 - II piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia do dnia 15.04.2016r. z uwzględnieniem terminów cząstkowych określonych w punkcie 4 SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art.182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.7.2014