Dostawy - 238148-2023

21/04/2023    S79

Polska-Wrocław: Radiowozy policyjne

2023/S 079-238148

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 896-000-47-80
Adres pocztowy: ul. Podwale 31-33
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lenik
E-mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
Tel.: +48 478714323
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa max. 10 sztuk samochodów osobowych elektrycznych w policyjnej wersji oznakowanej współfinansowana ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu.

Numer referencyjny: PUZ-2380-001-050-001/2023/ML
II.1.2)Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przed. zam. jest dostawa max. 10 sztuk samochodów osobowych elektrycznych w policyjnej wersji oznakowanej współfinans. ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu.

1.1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosuje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zam. gwarantuje zakup 5 sztuk samochodów. Dostawa pozostałych samochodów, maks. do 5 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zam. oraz jego możliwości finansowych.

2. Dostawa obejmuje pojazdy nowe, wyprodukowane w 2023 r. spełniające wszystkie minimalne wymagania opisane w załącznikach numer 1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ.

3. Zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów posiadających jednolite (identyczne) parametry techniczne.

Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest wszystkie dostarczyć pojazdy do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 950 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest wszystkie dostarczyć pojazdy do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ustawy Pzp dot. dostępności dla osób niepełnosprawnych, realizacja przewozu tych osób realiz. będzie innymi pojazdami przystosowanymi do takich przewozów w ramach posiadanego w Policji sprzętu lub poprzez uprawnioną do transportu osób niepełnosprawnych pomoc medyczną. Zam. uwzględnił w opisie przedmiotu zam. wymagane cechy produktu (pojazdu), w tym dostosow do potrzeb wszystkich użytkowników. Pracownicy Zam., którzy będą użytkować pojazdy nie są osobami

niepełnosprawnymi.

Postęp. nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

Zam. nie przewiduje udzielania zam., o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Zam. nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dok.

niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

Zam. nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zam. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zam. nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zam. wyłącznie przez wyk, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Zam. nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam.

Wyk. ubiegający się o udziel. zam. zobowiązani są dołączyć do składanej oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające że oferowana dostawa spełnia określone przez Zam. wymagania, cechy i kryteria.

1. Wykaz przed. śr. dowod., które należy dołączyć do składanej oferty.

1.1. Wyciąg ze świad. homologacji typu pojazdu dla pojazdu bazowego lub świadectwo zgod. WE dla kompletnych pojazdów, potwierdz. parametry pojazdu stanowiące podstawę do obliczenia punktów w kryteriach pozacenowych.

Zam. wymagając zał. do oferty: "Dokumentu potwierdz. spełnienie wymogu (świadectwo zgod.WE pojazdu bazowego) (.......) rozumie pod tym pojęciem przedst. wzoru takiego dok. dla pojazdu, który jest taki sam (ta sama marka i typ oraz posiadający te same parametry techniczne podlegające ocenie w ramach kryteriów pozacenowych) jak oferowany. W związku z tym, że kryterium oceny oferty stanowią m.in. parametry pojazdu ujawnione w tym dok., Zam. wymaga załączenia go do oferty dla porównania i oceny parametrów oferowanego

pojazdu.

W związku z tym, że wskazany dok. stanowi potwierdz. parametrów oferowanego pojazdu (opis przedmiotu zam.), które stanowią kryteria oceny ofert, dokument ten nie podlega uzupeł. (jest treścią oferty).

1.2. Oświad. potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych w załącznikach nr 1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ wyk. poprzez wypełnienie i podpisanie załączników numer 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ.

2. Forma przedmiotowych środków dowodowych:

2.1. Przed. środki dowod. sporządz. w języku obcym przekazuje się wraz z tłum. na j. polski.

2.2. W przyp. gdy przed. środki dowod. zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wyk., wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. lub podwyk. jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2.3. W przyp. gdy przed. środki dowod. zostały wystawione przez upow. podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone , kwalifik. podpisem elektron., poświad. zgodność cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej. Poświad. zgodności cyfrowego odwzor. z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wyk. lub wyk. wspólnie ubieg. się o udziel. zam. lub notariusz.

2.4. Przed. środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty przekazuje się w postaci elektr . i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.5. W przyp. gdy przed. środki dowod. niewystawione przez upoważ. podmioty zostały sporządzone jako dok. w postaci pap. i opatrzone własnoręcznym podpisem, przek. się cyfrowe odwzorowanie tego dok. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświad. zgodność cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej.

Poświad. zgod. dokonuje odpow. wyk. lub wyk.a wspólnie ubiegający się o udziel. zam. lub notariusz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczno - użytkowe / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1.1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosuje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup 5 sztuk samochodów. Dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie do 5 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych.

1.2. Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych, - termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję

o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę, - Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych

w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,

- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Termin wykonywania zamówienia gwarantowanego: 150 dni licząc od daty podpisania umowy. Termin wykonywania zamówienia opcjonalnego: 150 dni licząc od daty podpisania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Klauzula RODO - Rozdział II SWZ.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 020-051860
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/04/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6792575669
Adres pocztowy: al. Powstańców Śl. 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-570
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 032 520.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 950 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale IX uPzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

5. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. . Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się: w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określony pkt 8 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Dalsze regulacje ujęto w Rozdziale XXV SWZ i Dziale IX uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2023