29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 238614-2020

Wyświetl widok skrócony

25/05/2020    S100

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Luksemburg, Luksemburg: EBI — Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania: wybór pośrednika finansowego, który otrzyma środki z funduszu funduszy na rzecz województwa pomorskiego w celu wdrożenia instrumentu finansowego w województwie pomorskim w Polsce

2020/S 100-238614

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

Numer referencyjny: CFT-1608

 1.Instytucja zamawiająca:

Zarząd województwa pomorskiego, reprezentowany na potrzeby niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania przez Europejski Bank Inwestycyjny, 98–100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, LUKSEMBURG. Email: CS-procurement@eib.org, występujący jako podmiot zamawiający.
 2.Przedmiot zaproszenia do wyrażenia zainteresowania:

W ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na okres programowania 2014–2020 („RPO WP 2014–2020”), z zamiarem wyeliminowania niedoskonałości rynku stwierdzonych w ocenie „ex ante” („ocena ex ante”) Zarząd Województwa Pomorskiego działający jako instytucja zarządzająca RPO WP 2014–2020 („instytucja zarządzająca” lub „IZ”) zgodził się przeznaczyć zasoby na wdrożenie funduszu funduszy („fundusz funduszy”) zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny zgodnie z art. 38 ust. 4 lit. b) ppkt i) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, oraz postanowień umowy o finansowaniu zawartej w dniu 9 grudnia 2016 r. między instytucją zarządzającą a EBI („umowa o finansowaniu”).
Odpowiednie normy regulujące wdrażanie instrumentu finansowego (jak określono poniżej) zostały zawarte przede wszystkim w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, rozporządzeniu delegowanym Komisji, rozporządzeniu wykonawczym, rozporządzeniu w sprawie EFRR (jak określono poniżej) oraz odpowiednich krajowych aktach ustawowych i wykonawczych.
Niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania jest skierowane do kwalifikujących się instytucji finansowych w Unii Europejskiej zainteresowanych otrzymaniem środków z funduszu funduszy na potrzeby wdrażania instrumentu finansowego w województwie pomorskim. Działania te będą realizowane zgodnie z umową („umowa operacyjna”), która zostanie zawarta z EBI działającym jako podmiot zarządzający funduszem funduszy oraz wybranym wnioskodawcą. Środki zostaną przelane z funduszu funduszy do wybranego pośrednika finansowego na określony czas oraz w celu określonym w umowie operacyjnej.
W ramach niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania zaplanowano przeznaczenie początkowej kwoty do 138 400 000 PLN.
Specyfikację zamówienia wraz z załącznikami można pobrać pod następującym adresem: https://www.eib.org/en/products/blending/esif/eoi/cft-1608.htm lub wysłać o nią prośbę na adres: CS-procurement@eib.org w tytule podając: CFT-1608 Fund of Funds Pomorskie — request for documents.
 3.Procedura składania wniosków:

Propozycje należy składać w języku angielskim pocztą na adres wskazany w pkt 1, ściśle zgodnie z konkretnymi instrukcjami określonymi w zakresie zadań i obowiązków.
 4.Ogólny opis procedury:

Niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nie stanowi procedury zamówień publicznych w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE.
Zainteresowane strony proszone są o składanie zgłoszeń zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zasady i metody stosowane do procesu oceny, jak również etapy procesu oceny zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5.Termin składania propozycji:

25 czerwca 2020 r.
 6.Ochrona danych osobowych:

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2018 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Informacje wymagane w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania są konieczne do oceny zgłoszeń i zostaną wykorzystane wyłącznie w tym celu w ramach upoważnienia komórki EBI odpowiedzialnej za zamówienia i zakupy (CS/IMP/PROCUR), zgodnie z przewodnikiem dotyczącym zamówień EBI zatwierdzonym przez Komitet Zarządzający EBI. Należy pamiętać, że aby zgłoszenie zostało wzięta pod uwagę, konieczne może być udzielenie odpowiedzi na kilka lub wszystkie pytania zawarte w oświadczeniu kandydata. Obowiązkowy/dobrowolny charakter tych pytań określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu oceny kandydata przekazane dane osobowe zostaną poddane ocenie przez członków komisji ds. oceny i Dyrekcji, która wystąpiła o zaproszenie do wyrażenia zainteresowania. Na ich żądanie dostęp do tych danych może zostać przyznany dla Biura Nadzoru EBI, działu prawnego lub Inspektora Generalnego. Dane zwycięskiego kandydata przechowuje się przez okres trwania zamówienia plus 2 lata w archiwach centralnych, chyba że są niezbędne w kontekście sporu sądowego lub roszczeń. Dane niewybranych podmiotów składających zgłoszenia przechowuje się przez okres 4 lat, chyba że są niezbędne w kontekście sporu sądowego lub roszczeń. Składającym zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich korekty lub aktualizacji.
Można skorzystać z tych praw poprzez skontaktowanie się z kierownikiem działu CS/IMP/PROCUR (CS-procurement@eib.org). Podmiotom składającym propozycje przysługuje także prawo do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
 7.Kryteria wykluczenia, kryteria wyboru i udzielenia zamówienia:

Kryteria wykluczenia, kryteria administracyjne i kryteria oceny mające zastosowanie do niniejszego zaproszenia są opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.
 8.Data wysłania ogłoszenia:

12 maja 2020 r.
 9.Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej:

12 maja 2020 r.