Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 238730-2018

05/06/2018    S105

Belgia-Bruxelles: Asistență tehnică privind evaluarea progreselor înregistrate în punerea în aplicare a articolului 7 din Directiva privind eficiența energetică și pregătirea punerii în aplicare a politicii în vederea noii perioade de obligații 2021-2030

2018/S 105-238730

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Energy,
Adresă: Rue Demot 24
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: ENER-C3-eTENDERS-2017@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3370
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Eficiență energetică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență tehnică privind evaluarea progreselor înregistrate în punerea în aplicare a articolului 7 din Directiva privind eficiența energetică și pregătirea punerii în aplicare a politicii în vederea noii perioade de obligații 2021-2030

Număr de referinţă: ENER/C3/2018/447/02
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acordarea de asistență tehnică pentru a susține comisia în evaluarea punerii în aplicare a articolului 7 din Directiva privind eficiența energetică și a anexei V aferentă perioadei actuale a obligațiilor 2014-2020, în special monitorizarea progresului înregistrat în ceea ce privește cerințele naționale de economisire a energiei în temeiul Articolului 7, care trebuie îndeplinite până în 2020 în toate statele membre, inclusiv o evaluare specifică a eficacității schemei de obligații pentru eficiența energetică, instrumentul de politică al articolului 7 din Directiva privind eficiența energetică..

De asemenea, contractul va include asistență tehnică pentru sprijinirea comisiei în contextul pregătirii punerii în aplicare a politicii, având în vedere noua perioadă a obligațiilor 2021-2030 prin acordarea de asistență în vederea actualizării notei orientative privind articolul 7 din Directiva privind eficiența energetică pentru a reflecta dispozițiile revizuite ale articolului 7 și ale Anexei V conexe, care a fost depusă propunerii Comisiei pentru Directiva privind eficiența energetică modificată, precum și regulamentul privind guvernanța.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pe întreaga durată a prezentului contract, asistența tehnică va include următoarele sarcini în raport cu articolul 7 și cu Anexa V la Directiva privind eficiența energetică, care acoperă toate statele membre și, dacă este cazul, dispozițiile respective ale directivei revizuite privind eficiența energetică, directiva privind energia electrică și Directiva privind energia electrică și Regulamentul privind guvernanța.

1) să sprijine comisia prin analiza și evaluarea continuă a punerii în aplicare a articolului 7 și a anexei V,

2) să furnizeze evaluarea progresului înregistrat în realizarea economisirilor de energie necesare în temeiul articolului 7 pentru perioada 2014-2020, să evalueze eficiența schemei de obligații pentru eficiența energetică și să furnizeze exemple de bune practici,

3) să furnizeze recomandări concrete pentru actualizarea ghidului de punere în aplicare a Articolului 7 pentru perioada 2021-2030.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Programul de lucru Orizont 2020 2018-2020
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/08/2018
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/08/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

24 rue Demot, office 4/101, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040 Brussels, Belgia

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții pot participa la ședință, însă pot fi reprezentați de maximum 1 persoană. La finalul ședinței de deschidere, președintele comitetului de deschidere va prezenta numele ofertanților și decizia referitoare la gradul de admisibilitate a fiecărei oferte primite. Prețurile menționate în oferte nu vor fi comunicate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/05/2018