Roboty budowlane - 238977-2020

25/05/2020    S100

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane

2020/S 100-238977

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000168372
Adres pocztowy: ul. Żaglowa 11
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-560
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
E-mail: drmg@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583205100
Adresy internetowe:
Główny adres: www.drmg.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku

Numer referencyjny: I/PNE/164/2019/MK
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1): „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku w ramach projektu „G1– Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020” wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudową sekretariatu i portierni”.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 227 000.66 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45232460 Roboty sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku w ramach projektu „G1– Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020” wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudową sekretariatu i portierni”. Przedmiotowe zadanie obejmuje dwa zakresy robót w budynku szkolnym w Gdańsku Nowym Porcie przy ulicy Na Zaspę 31 A, stanowiące dwa odrębne przedmioty odbioru, dalej zwane Zakresem zamówienia nr 1 i Zakresem zamówienia nr 2.

2. Zakres zamówienia nr 1 (I przedmiot odbioru) obejmuje:

1) roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze,

2) roboty izolacyjne,

3) roboty budowlano-montażowe,

4) roboty instalacyjne: sanitarne,

5) roboty instalacyjne: elektryczne.

3. Zakres zamówienia nr 2 (II przedmiot odbioru) obejmuje:

1) przebudowę klatek schodowych poprzez dostosowanie ich do obowiązujących przepisów ppoż. Zaplanowany jest montaż ścianek oraz drzwi szklanych oraz wymiana grzejników, szafek hydrantowych i stolarki drzwiowej oraz okiennej na nową o odpowiedniej odporności ogniowej, wyburzenie otworu w istniejącej ścianie klatki schodowej i montaż nadproża prefabrykowanego,

2) zmianę funkcji obecnej szatni oraz sklepiku szkolnego na pomieszczenia administracyjne szkoły wraz z utworzeniem WC dla personelu. Przebudową będą objęte też pomieszczenia obecnej części biurowej z przeznaczeniem na portiernie oraz powiększony sekretariat. Uwaga: Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania przebudowy wejścia głównego szkoły (zakres wykonanej przebudowy wskazuje załącznik nr 14 do OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla każdego przedmiotu odbioru / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakres zamówienia nr 1 (I przedmiot odbioru) jest współfinansowany ze środków UE. Nazwa projektu: G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Nr. umowy o dofinansowanie: RPPM 10.01.01-22-0021/17-00 z 26.7.2017.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zakresu zamówienia nr 1 (I przedmiot odbioru): do 25.6.2021.

2. Termin wykonania zakresu zamówienia nr 2 (II przedmiot odbioru): do 30.11.2020.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 223-546021
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: P.B.E. Elbud Gdańsk S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 583-000-66-55
Adres pocztowy: Nowy Świat 42/44
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-299
Państwo: Polska
E-mail: WOJCIECH.MIERZEJEWSKI@EGSA.PL
Tel.: +48 722306332
Adres internetowy: WWW.EGSA.PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 130 574.29 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 227 000.66 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020