Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 239281-2019

23/05/2019    S99    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości

2019/S 099-239281

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Bielińska
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268710
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu finansowo - księgowego oraz kadrowo- płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych

Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.23.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48443000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu finansowo -księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych.

2. System powinien się składać z następujących modułów (funkcjonalności):

1) Budżet,

2) Wieloletnia Prognoza Finansowa,

3) Baza Kontrahentów,

4) Rejestr Umów,

5) Księgowość,

6) VAT,

7) Obsługa Kasy,

8) Ewidencja rozrachunków, w tym należności,

9) Postępowanie egzekucyjne,

10) Wystawianie faktur,

11) Sprawozdawczość,

12) Analizy,

13) Kadry,

14) Płace.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48450000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych.

2. System powinien się składać z następujących modułów (funkcjonalności):

1) Budżet,

2) Wieloletnia Prognoza Finansowa,

3) Baza Kontrahentów,

4) Rejestr Umów,

5) Księgowość,

6) VAT,

7) Obsługa Kasy,

8) Ewidencja rozrachunków, w tym należności,

9) Postępowanie egzekucyjne,

10) Wystawianie faktur,

11) Sprawozdawczość,

12) Analizy,

13) Kadry,

14) Płace,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we „Wzorze umowy” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ).

5. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

2) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

3) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;

4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;

5) nie przewiduje aukcji elektronicznej;

6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;

7) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

8) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

9) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani

W art. 22 ust.2 ustawy Pzp;

10) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane). Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym.

11) Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

48443000-5 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości,

48450000-7 Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi,

72300000-8 Usługi w zakresie danych,

72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania,

48820000-2 Serwery,

72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego,

80533000-9 Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas naprawy błędu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: okres utrzymania systemu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przeprowadzono dialog techniczny nr DAZ-ZP.272.12.2018 poprzedzający wszczęcie niniejszego postępowania:

Informacja dostępna: https://www.bip.pomorskie.eu/a,58971,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-z-dnia-27-lutego-2018-r.html

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu:

a) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;

b) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;

c) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie lit. c).

e) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c.d. z sekcji III 1.1):

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie w co najmniej dwóch różnych jednostkach sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy – ustawa z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), stosujących rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014 r.

poz. 1053 z późn. zm.), zamówienia, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej lub usługa świadczenia minimum trzy letniej asysty technicznej do tychże systemów, przy czym każde z zamówień (wdrożenie, asysta) obejmowało grupę minimum 100 użytkowników (z wyłączeniem użytkowników z podległych jednostek budżetowych);

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego:

Koordynatora wdrożenia – tj. co najmniej 1 specjalistę, który co najmniej dwukrotnie kierował zespołem wdrożeniowym w systemach finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych w jednostkach sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy – ustawa z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), stosujących rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), co najmniej 2 specjalistów, z doświadczeniem w zakresie analizy systemowej dla systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych dla jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy – ustawa z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), stosujących rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), tj. każdy z nich uczestniczył w analizie systemowej co najmniej dla dwóch systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych dla jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy – ustawa z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), stosujących rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Ciąg dalszy poniżej:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust 3. wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2) Zamawiający oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp;

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy polegają na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

4) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty bezspornie i jednoznacznie wynika w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2) powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem).

7) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy.

9) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 1.2 lit. a) i b) muszą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców, z tym że warunek określony w ust. 1 pkt 1.2 lit. a) musi spełnić w całości przynajmniej jeden z wykonawców.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 SIWZ,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 1 pkt. 1.1. SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy sekcji III 1.2

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

Instrukcja wypełniania JEDZ:

Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html z zakładki dotyczącej przedmiotowego postępowania, plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.

Wykonawca pobiera plik JEDZ-a dołączony przez Zamawiającego (plik powinien być w formacie XML- załącznik nr 8 do SIWZ).

Po pobraniu Wykonawca przechodzi na stronę Komisji Europejskiej https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd) gdzie importuje plik JEDZ Zamawiającego pobrany ze strony postępowania.

Po przejściu procedury na stronie Komisji Europejskiej wykonawca pobiera wypełniony JEDZ, następnie podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa wraz z ofertą.

Uwaga! w części IV JEDZ Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” (alfa), nie wypełnia sekcji A D w niniejszej części. Wykonawca składa ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa podpisane przez nich oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1 dotyczące tych podmiotów i przez nie podpisane.

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

Ciąg dalszy poniżej:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń, dokumentów oraz prezentacji systemu na potwierdzenie przedmiotu zamówienia

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

4) dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1-3 w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp;

5) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 6 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia;

6) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 lit b) SIWZ (wg wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia oraz zmiany do umowy zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk w pokoju nr 413. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html, zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców dostępną na stronie Platformy.

Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA:

Nie dopuszcza się składania ofert w formie pisemnej oraz przekazania na nośniku danych (np. na płycie CD, pendrive).

2.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 75 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100). Szczegóły zostały podane w SIWZ, rozdz. VIII

3.Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie z uwzględnieniem art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp,Szczegóły zostały podane w SIWZ, rozdz. XV

4.Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

— termin Wdrożenia przez Wykonawcę Systemu – od dnia podpisania umowy do 30.6.2021 r., przy czym Etap IX powinien zakończyć się do 15.12.2020 r.,

— w przypadku zakończenia Etapu IX po 31.1.2021 r, Etap X rozpocznie się 1.1.2022 r., a termin zakończenia Wdrożenia przez Wykonawcę Systemu ulegnie przesunięciu do 30.6.2022 r.,

— okres świadczenia przez Wykonawcę Usług Utrzymania – w zależności od okresu zaoferowanego przez Wykonawcę 5 lub 6 lub 7 lat od daty dokonania Odbioru Końcowego

5.Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę do prezentacji funkcjonalności zaoferowanego systemu, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ w rozdz.VI ust. 3 pkt 7).

7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt 1 SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 4 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2019