Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 239757-2022

Submission deadline has been amended by:  259473-2022
06/05/2022    S89

Polska-Warszawa: Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy

2022/S 089-239757

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 014925224
Adres pocztowy: ul. Józefa Lewartowskiego 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Łabuś
E-mail: przetargi@cke-efs.pl
Tel.: +48 225366632
Faks: +48 225366504
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.cke.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych

Numer referencyjny: CKE/1/2022
II.1.2)Główny kod CPV
30199700 Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych, których zakres określony został w zadaniach:

Zadanie 1 dotyczy egzaminu ósmoklasisty w maju i w czerwcu 2023 roku

Zadanie 2 dotyczy egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2023 roku

Zadanie 3 dotyczy Centralnego Egzaminu Wstępnego w czerwcu 2023 roku

Zadanie 4 dotyczy egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 29 541 532.36 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30197630 Papier do drukowania
79800000 Usługi drukowania i powiązane
79820000 Usługi związane z drukowaniem
79823000 Usługi drukowania i dostawy
79824000 Usługi drukowania i dystrybucji
30234300 Płyty kompaktowe (CD)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych, których zakres określony został w zadaniach:

Zadanie 1 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w maju i w czerwcu 2023 roku;

Zadanie 2 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2023 roku;

Zadanie 3 Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia centralnego egzaminu wstępnego w czerwcu 2023 roku;

Zadanie 4 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie) pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku;

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SWZ.

3.Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania wykonywania czynności związanych z dostępem do treści materiałów egzaminacyjnych, tj. przed zabezpieczeniem ich przed nieuprawnionym ujawnieniem wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z zapisami wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy dostarczyć dowód zawarcia polisy OC wraz z opłaconą wymagalną składką. Polisę OC Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na swój koszt i utrzymać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Polisa OC musi spełniać łącznie co najmniej warunki określone w załączniku nr 5 do SWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamówienie stanowi jedną z części zamówienia na druk i dystrybucję materiałów egzaminacyjnych, realizowanych przez Zamawiającego.

6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził konsultacje rynkowe na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. i umieścił na własnej stronie internetowej informacje pozyskane w drodze konsultacji: https://bip.cke.gov.pl/.

10. Forma rozliczeń z Wykonawcą ma charakter kosztorysowy. Załącznik 1 do SWZ - OPZ zawiera szczegółowe terminy realizacji zamówienia, liczby materiałów egzaminacyjnych, kopert, płyt, paczek oraz usług.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad konfekcjonowaniem i dystrybucją materiałów egzaminacyjnych / Waga: 08.00
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminów przekazania do akceptacji wydruków próbnych / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: społeczne 1 / Waga: 06.00
Kryterium jakości - Nazwa: społeczne 2 / Waga: 06.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 125 704.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin o którym mowa w pkt II.2.7) ogłoszenia jest terminem przybliżonym, termin realizacji od podpisania umowy do 30.11.2023 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 i art.110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania w przypadku gdy wobec niego zachodzą przesłanki zakazu udzielania zamówień, o których mowa w art. 5k rozporządzenia RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie.

Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania również na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

Szczegóły z rozdziale VI SWZ. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania na postawie ww. przyczyn uznaje się za odrzuconą.

2.W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w ust. 1, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie określonym w ust. 1 wobec każdego podmiotu, na którego zasób się powołuje

4.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujące oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe:

1)oświadczenie JEDZ. W przypadku gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), JEDZ składa każdy z Wykonawców. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa dodatkowo oprócz własnego JEDZ, JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby podpisany przez ten podmiot;

2) wykaz usług/dostaw wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie;

3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

6) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

7) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 oraz pkt 4 ustawy Pzp (dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

8) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 milionów PLN.

W przypadku, gdy posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa zostały wyrażone w walucie obcej – należy wykazać co najmniej równowartość 10 milionów PLN brutto wg średniego kursu NBP z dnia potwierdzenia przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

2. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), warunek dotyczący sytuacji finansowej muszą spełnić łącznie.

3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej Wykonawca musi spełnić łącznie z podmiotami udostępniającymi zasób.

4.Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu

5.Zamawiający w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje odwróconą kolejność oceny ofert określoną w art. 139 ustawy Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 i art.110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania w przypadku gdy wobec niego zachodzą przesłanki zakazu udzielania zamówień, o których mowa w art. 5k rozporządzenia RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie.

Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania również na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

Szczegóły z rozdziale VI SWZ. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania na postawie ww. przyczyn uznaje się za odrzuconą.

2.W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w ust. 1, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie określonym w ust. 1 wobec każdego podmiotu, na którego zasób się powołuje

4.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujące oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe:

1)oświadczenie JEDZ. W przypadku gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), JEDZ składa każdy z Wykonawców. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa dodatkowo oprócz własnego JEDZ, JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby podpisany przez ten podmiot;

2) wykaz usług/dostaw wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie;

3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

6) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

7) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 oraz pkt 4 ustawy Pzp (dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

8) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) druku* – należy przez to rozumieć przygotowanie publikacji do druku, jej wydrukowanie i przygotowanie do wysyłki (sortowanie i pakowanie);

2) publikacji** – należy przez to rozumieć dowolną publikację (np. broszurę, książkę), posiadającą co najmniej 8 stron trwale połączonych na grzbiecie;

3) przesyłce*** – należy przez to rozumieć przesyłkę w rozumieniu art. 3 pkt 21, ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041, ze zm.) dystrybuowaną przez operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ww. ustawy;

4) odbiorcy**** – należy przez to rozumieć adresata albo osobę upoważnioną przez adresata do odbioru przesyłki***.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolności techniczne i zawodowe, tj. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował:

a) co najmniej jedną umowę, spełniającą następujące warunki:

- wartość zrealizowanego druku* nie mniejsza niż 6 milionów PLN brutto

- druk* o nakładzie nie mniejszym niż 1,5 miliona egzemplarzy publikacji** wykonany w okresie nie dłuższym niż 6 kolejnych miesięcy trwania umowy;

b) co najmniej jedną umowę obejmującą dystrybucję przesyłek***, przy czym należy wykazać, że w ramach realizacji tej umowy:

- w okresie jednego dnia w czasie nie dłuższym niż 3 kolejne godziny, nastąpiło dostarczenie przesyłek*** do nie mniej niż 4000 odbiorców**** na terenie nie mniej niż 8 województw (albo 8 wyodrębnionych jednostek podziału administracyjnego najwyższego stopnia w danym państwie lub państwach), przy czym na terenie każdego województwa/jednostki administracyjnej nastąpiło doręczenie do nie mniej niż 150 odbiorców****;

- odbiór przesyłek***, o których mowa w tiret pierwszym, został potwierdzony przez odbiorców**** w momencie dostarczenia przesyłek;

W przypadku, jeżeli wartość została w umowie wyrażona w walucie obcej – co najmniej równowartość wymaganą warunkiem wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia.

3. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), warunek dotyczący:

1) zdolności, o których mowa w ust. 1 i 2 lit a), musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców, który wykona usługi/dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane

2) zdolności, o których mowa w ust. 1 i 2 lit b), musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, warunki określone w:

1) ust. 1 i 2 lit. a) musi spełnić Wykonawca albo co najmniej podmiot udostępniający zasób, który wykona usługi/dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane

2) ust. 1 i 2 lit. b) musi spełnić Wykonawca albo co najmniej podmiot udostępniający zasób, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

5. Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; albo

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Zamawiający w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje odwróconą kolejność oceny ofert określoną w art. 139 ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć materiały egzaminacyjne dla danego egzaminu w nieprzekraczalnych terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, co oznacza, że ostateczna wysokość wynagrodzenia, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowe i kompletne wykonanie umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego.Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy – wynosi 3 % maksymalnej ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z wzorem umowy. Prognozowane wynagrodzenie może być powiększone zgodnie z umową o 5 %. Termin płatności 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT. Możliwość rozliczeń częściowych. Wzór umowy przewidujący możliwość zmian umowy stanowi załącznik 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 13:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Planowany okres publikowania ogłoszeń dotyczących druku to maj-czerwiec 2022 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Szczegółowy sposób złożenia oferty został opisany w rozdziale XIV SWZ. Wraz z formularzem oferty należy złożyć formularze cenowe stanowiące załączniki nr 1 - 4 do Formularza Oferty.

2.Oświadczenie potwierdzające, że wobec Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, zakazu udzielania zamówień o których mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ, wg treści określonej w załączniku nr 10 do SWZ.

3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

4. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.

5. Oświadczenie składane wraz z ofertą, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ.

6.Potwierdzenie wniesienia wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w rozdziale XVI – oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 000 PLN zgodnie z wytycznymi SIWZ.

8. Zamawiający zastosuje w postępowaniu procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

9. Komunikacja

1) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:przetargi@cke-efs.pl

2). Wykonawca składa ofertę wraz z dokumentami wskazanymi w rozdziale IX za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wypełniając ww. formularz Wykonawca wskazuje jako odbiorcę Centralną Komisję Egzaminacyjną.

3) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na adres poczty elektronicznej (e-mail). Zasady złożenia ofert i komunikacji zostały określone w szczególności w rozdziale SWZ.

4) W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne dokumenty niż oferta i składane wraz z ofertą załączniki należy składać przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub pocztą elektroniczną: przetargi@cke-efs.pl

5) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

6) Oferta jest przygotowania i szyfrowana zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Termin i zasady odwołań zgodnie z działem IX ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/05/2022