Dostawy - 239890-2020

25/05/2020    S100

Polska-Katowice: Urządzenia telewizyjne

2020/S 100-239890

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Katowice
Adres pocztowy: ul. Młyńska 4
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-098
Państwo: Polska
E-mail: bzp@katowice.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.katowice.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia dla basenów przy ul. Kościuszki i Hallera w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech basenów w dzielnicach”. Zamówienie udzielane jest w 3 częściach

Numer referencyjny: BZP.271.1.54.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32324300 Urządzenia telewizyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego/Użytkownika, uruchomienia, konfiguracji i szkolenia: a) w zakresie części 1 zamówienia, tj. „Digital Signage”: 10 szt. monitorów 49’’, 1 szt. telewizora 55’’, 11 szt. uchwytów, 11 szt. Sumpy Connect TV BOX; b) w zakresie części 2 zamówienia, tj. „Urządzenie wielofunkcyjne”: 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych; c) w zakresie części 3 zamówienia, tj. „Laptopy z akcesoriami i serwer”: 12 szt. laptopów, 12 szt. oprogramowania, 12 szt. toreb do notebooka, 12 szt. myszy, 1 szt. serwera.

2. Szczegółowy zakres prac określa: a) Specyfikacja zamawianych urządzeń (załącznik nr 3a–3c do SIWZ); b) Wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 173 022.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia dla basenów przy ul. Kościuszki i Hallera w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech basenów w dzielnicach”, część 1: Digital Signage

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32324300 Urządzenia telewizyjne
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Basen przy ul. Kościuszki oraz basen przy ul. Hallera w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego/Użytkownika, uruchomienia, konfiguracji i szkolenia:

a) w zakresie części 1 zamówienia, tj. „Digital Signage”:

— 10 szt. monitorów 49’’,

— 1 szt. telewizora 55’’

— 11 szt. uchwytów,

— 11 szt. Sumpy Connect TV BOX.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: obsługa gwarancyjna / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 93 122.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium przetargowe: 1 800 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: Urządzenie wielofunkcyjne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
42964000 Zautomatyzowany sprzęt biurowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego/Użytkownika, uruchomienia, konfiguracji i szkolenia:

a) w zakresie części 2 zamówienia, tj. „Urządzenie wielofunkcyjne”:

— 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: obsługa gwarancyjna / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium przetargowe: 500 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3: Laptopy z akcesoriami i serwer

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
48820000 Serwery
30213000 Komputery osobiste
48822000 Serwery komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30237270 Torby na komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Basen przy ul. Kościuszki oraz basen przy ul. Hallera w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego/Użytkownika, uruchomienia, konfiguracji i szkolenia:

a) w zakresie części 3 zamówienia, tj. „Laptopy z akcesoriami i serwer”:

— 12 szt. laptopów,

— 12 szt. oprogramowania,

— 12 szt. toreb do notebooka,

— 12 szt. myszy,

— 1 szt. serwera.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: obsługa gwarancyjna / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 54 900.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium przetargowe 1 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy. Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie niżej wymienionych przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1–4, 8 ustawy.

II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019.1170 j.t. ze zm.).

III. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

IV. Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, j.w. składa dokumenty/ oświadczenia, wymienione w ogłoszeniu sekcji VI.3 pkt IV.

V. 1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga przesłania w szczególności:

a) opisów oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego – przez opisy Zamawiający rozumie np. karty katalogowe zaproponowanego sprzętu;

b) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich; Wymaga się złożenia kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem - deklaracji zgodności CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej).

2. Wykonawca zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt b może złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w ppkt b, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach określonych we wzorze umowy, Załącznik nr 4 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Otwarcie (odszyfrowanie) złożonych ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w terminie wskazanym powyżej. Zamawiający przewiduje również jawne otwarcie ofert, które będzie transmitowane pod adresem https://zp.katowice.eu

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86.5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24.1 p. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 35 SIWZ:

1. ofertę na formularzu stanowiącym załącznik 1 do SIWZ:

a) oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca składa ofertę na platformie https://umkatowice.ezamawiajacy.pl

2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

— nie podlega wykluczeniu z postępowania,

— spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu – JEDZ/ESPD (w formie określonej w pkt 20);

3. dowód wniesienia wadium;

4. kalkulację ceny ofertowej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a–2c do SIWZ;

5. jeśli dotyczy — w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych — zestawienie urządzeń zamiennych w stosunku do Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do SIWZ. Zestawienie należy sporządzić zgodnie z zapisami pkt 29 SIWZ;

6. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) — Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

7. oświadczenie, o którym mowa ust. 2 Wykonawca składa zgodnie z wzorami załączonymi do SIWZ:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III. Oświadczenie składa się wraz z ofertą w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem formularza określonego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument należy przygotować wg pkt 20 SIWZ.

IV. Wykonawca, który ma siedzibę/miejsce zamieszk. poza terytorium RP, zamiast dok. określonych w sekcji III.1.1.II.1 – składa inf. z odpowiedniego rejestru albo inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wyk. ma siedzibę/miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; Dok. – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu skł. ofert, w sekcji III.1.1.II.2 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania, potwierdzające:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dok. wyst.– 6-mcy przed skł. ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa wart. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020