Dostawy - 239941-2020

25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 100-239941

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Wiśniewska
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.nbp.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.nbp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania ryzykiem operacyjnym w NBP oraz świadczenie usług serwisowych

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-IW-241-0142/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania ryzykiem operacyjnym w Narodowym Banku Polskim (dalej „NBP”) wraz ze świadczeniem usług serwisowych, którego opis cech, potrzeb i wymagań Zamawiającego zawiera rozdział IV Informacji i wymagań dotyczących prowadzonego postępowania (dalej "Informacje i wymagania").

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.20 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrala NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje w szczególności: dostawy i wykonania usług wdrożenia systemu, który będzie zapewniał wsparcie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w NBP wraz z jego dostosowaniem do wymagań Zamawiającego. Ponadto Zamawiający oczekuje dokonania migracji danych z aktualnie użytkowanego systemu, przeszkolenia maksymalnie 15 pracowników Zamawiającego z wdrożonego systemu, przygotowania dokumentacji powykonawczej w języku polskim, a także świadczenia powdrożeniowych usług serwisowych obejmujących w szczególności: serwis, wsparcie, konsultacje, modyfikacje, dostosowania.

2. System wsparcia procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym powinien obejmować przynajmniej:

2.1. funkcjonalność obsługi incydentów / zdarzeń operacyjnych, służącą do ewidencjonowania i gromadzenia incydentów (zdarzeń) z tytułu ryzyka operacyjnego, zapewniającą m.in. możliwość rejestrowania incydentów z poziomu struktury organizacyjnej (incydenty są rejestrowane przez departamenty i oddziały okręgowe);

2.2. funkcjonalność samooceny ryzyka, służącą do dokonywania oceny ryzyk i mechanizmów ograniczania ryzyka;

2.3. funkcjonalność kluczowych wskaźników ryzyka, służącą do wyliczania wartości kluczowych wskaźników ryzyka, zapewniającą m.in.:

2.3.1. możliwość definiowania wskaźników;

2.3.2. możliwość definiowania progów ostrzegawczych i krytycznych dla poszczególnych wskaźników;

2.4. funkcjonalność planów działań zaradczych, służącą do monitorowania realizacji zadań związanych z ograniczaniem ryzyka;

2.5. funkcjonalność raportowania, która umożliwia przygotowywanie raportów w oparciu o dane wprowadzone do systemu;

2.6. funkcjonalność administrowania systemem, zapewniającą m.in.:

2.6.1. zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami;

2.6.2. zarządzanie słownikami z możliwością ich modyfikacji;

2.6.3. parametryzację systemu.

3. System powinien zapewniać:

3.1. zarządzanie ryzykiem operacyjnym na poziomie całego NBP oraz na poziomie poszczególnych departamentów i oddziałów okręgowych;

3.2. interfejs użytkownika w polskiej wersji językowej;

3.3. mechanizmy kontroli poprawności i kompletności wprowadzanych danych oraz mechanizmy kontrolne gwarantujące format wprowadzanych danych;

3.4. mechanizmy wyszukiwania, filtrowania i sortowania danych, według wybranych przez użytkownika kryteriów;

3.5. wielopoziomowy przepływ pracy (workflow);

3.6. możliwość zdefiniowania szeregu powiadomień, przesyłanych na e-maile użytkowników systemu, związanych z funkcjonowaniem systemu i czynnościami realizowanymi przez użytkowników;

3.7. dostęp użytkownikom do systemu w ramach sieci WAN NBP;

3.8. tworzenie kopii zapasowych (backup-ów) systemu i danych;

3.9. import i eksport danych z i do Microsoft Excel;

3.10. bezpieczeństwo systemu, które powinno polegać m.in. na:

3.10.1. logowaniu użytkowników w systemie z wykorzystaniem standardu LDAP (logowanie po SSO);

3.10.2. zapewnieniu rejestrowania i raportowania aktywności użytkowników systemu oraz dokonanych przez nich wpisów/zmian (dziennik zdarzeń);

3.10.3. zapewnieniu identyfikacji użytkownika wprowadzającego lub modyfikującego dane;

3.11. możliwość generowania i tworzenia samodzielnie raportów lub możliwość podłączenia systemu pod platformę Business Objects.

4. System powinien być zbudowany w oparciu o architekturę wielowarstwową.

5. System powinien pracować na najnowszych wersjach oprogramowania platform systemowo-sprzętowych.

6. Wydajność systemu powinna pozwolić na codzienną prace jednocześnie przez ok 100 osób (ilość użytkowników około 350).

7. Zamawiający informuje, że dysponuje środowiskiem teleinformatycznym, opartym na:

7.1. serwerach bazy danych: Oracle, DB2, MS SQL;

7.2. serwerach aplikacyjnych Weblogic, MS IIS.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego 5 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie należycie wykonanych usług przez Wykonawcę (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), o których mowa rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 Informacji i wymagań.

3. W takim przypadku, o którym mowa w pkt 2.2, przy wyborze Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do dialogu konkurencyjnego Zamawiający będzie kierował się liczbą należycie wykonanych zamówień (umów), spełniających warunek, o którym mowa w rodz. V ust. 1 pkt 1.1. Informacji i wymagań, w następujący sposób: za każde dodatkowe zamówienie powyżej liczby wymaganej warunkiem, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 „Informacji i wymagań”, Wykonawca otrzyma 2 pkt, przy czym punktacji będzie podlegać nie więcej niż 10 dodatkowych zamówień (umów)*

* wykonane zamówienie (umowę), które wskaże Wykonawca w ramach potwierdzenia spełniania kryteriów selekcji, powinno zostać potwierdzone dowodem, że zamówienie (umowa) zostało wykonane należycie.

4. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu selekcji, o której mowa w ust. 3 powyżej, na pozycji 5 uplasuje się dwóch lub więcej Wykonawców o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego tego Wykonawcę, którego wartość zamówień (umów) podlegających ocenie w ramach kryteriów selekcji, będzie najwyższa.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wstępny harmonogram postępowania:

1.1. składanie i otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 22.6.2020;

1.2. zaproszenie do dialogu konkurencyjnego – ok. 20.7.2020;

1.3. zaproszenie do złożenia ofert – ok. 31.8.2020;

1.4. składanie i otwarcie ofert – ok. 15.9.2020;

1.5. wybór najkorzystniejszej oferty – ok. 5.10.2020.

2. Zamawiający informuje, że przedmiotem dialogu konkurencyjnego, będzie również termin, o którym mowa w sekcji II.2.7). Zamawiający określił maksymalny czas realizacji zamówienia: do 48 miesięcy.

3. Termin związania ofertą – 60 dni.

4. Zamawiający będzie wymagał wniesienia wraz z ofertą wadium w wysokości 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

5. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 w zakresie pkt 1;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, wymaga złożenia:

1) wykazu dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowę), zrealizowane w banku*, dotyczące dostawy i wdrożenia systemu do zarządzania ryzykiem operacyjnym**, w ramach którego to zamówienia Wykonawca świadczył także usługę wsparcia serwisowego dla wdrożonego systemu, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy, a wartość dostawy i wdrożenia zaoferowanego systemu wynosiła nie mniej niż 300 000,00 PLN brutto***.

* Przez „bank” Zamawiający rozumie:

a) banki w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2357);

b) banki centralne wchodzące w skład ESBC (krajowe banki centralne, które są członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC)) oraz Europejski Bank Centralny (EBC) i banki centralne państw trzecich.

** Przez „system do zarządzania ryzykiem operacyjnym” Zamawiający rozumie oprogramowanie posiadające co najmniej funkcjonalności wymienione w rozdziale IV, w ust. 2 „Informacji i wymagań” zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.

*** W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje:

2.1. co najmniej 1 osobą, posiadającą wiedzę teoretyczną z zakresu ryzyka operacyjnego, potwierdzoną uzyskaniem, w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej dwóch zaświadczeń o odbyciu szkoleń z zakresu ryzyka operacyjnego, w tym co najmniej jednego z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku, która posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie;

oraz

2.2. co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności będą świadczyć usługi instalacyjno-wdrożeniowe, z których każda posiada doświadczenie polegające na udziale lub współudziale w wykonaniu co najmniej jednej instalacji i wdrożenia zaoferowanego przez Wykonawcę systemu oraz posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie.

Uwaga! W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2, Wykonawca może jednocześnie wskazać tą samą osobę (lub te same osoby).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, po przeprowadzeniu dialogu konkurencyjnego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 31/08/2020
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dzieli dialogu na etapy, w celu ograniczenia liczby rozwiązań, które będą przedmiotem dialogu w kolejnych etapach.

2. Zamawiający nie przewiduje przyznania nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem ws dokumentów";

b) wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia ws dokumentów;

2) w zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 4-6 rozporządzenia ws dokumentów,

b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws dokumentów,

c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws dokumentów;

3) do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć aktualny jednolity europejski dokument zamówienia, zgodnie z art. 25a i art. 22a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga złożenia dodatkowo dokumentów, o których mowa w rozdz. VII, część A, ust. 2 pkt 2.1 i 2.2 „Informacji i wymagań";

4) szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera dokumentacja zamówienia.

4. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 60c ust. 1a ustawy Pzp, podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, tj.:

1) cena brutto oferty;

2) funkcjonalność.

Znaczenie powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający określi w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia po przeprowadzeniu dialogu konkurencyjnego.

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów został wskazany w dokumentach zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego, w rozdz. IX „Informacji i wymagań".

6. Zamawiający udostępnił Wykonawcy formularz Wniosku w wersji edytowalnej, na stronie internetowej Zamawiającego https:// e-zamówienia.nbp.pl (załącznik do „Informacji i wymagań").

7. Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został określony w niniejszym ogłoszeniu oraz w dokumentach zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały wskazane w dokumentach zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego, w rozdz. V i X „Informacji i wymagań".

9. Przedmiotem dialogu będzie również termin realizacji zamówienia, przy czym Zamawiający wskazał w sekcji II.2.7) ogłoszenia maksymalny termin realizacji zamówienia: do 48 miesięcy do dnia zawarcia umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Sposób oraz terminy składania odwołań w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z przepisami działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020