Dostawy - 240398-2020

25/05/2020    S100

Polska-Rzeszów: Parkometry

2020/S 100-240398

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Zajdel
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754635

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.erzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie parkomatów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze osiedla generała Grota Roweckiego oraz 1000-lecia w Rzeszowie

Numer referencyjny: CZ-D.271.20.64.2020
II.1.2)Główny kod CPV
38730000 Parkometry
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie parkomatów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze osiedla generała Grota Roweckiego oraz 1000-lecia w Rzeszowie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 648 616.26 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51214000 Usługi instalowania parkometrów
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233224 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie parkomatów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze osiedla generała Grota Roweckiego oraz 1000-lecia w Rzeszowie.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej, w tym m.in. projektu organizacji ruchu, ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami;

2) dostawę, montaż i uruchomienie 87 parkomatów oraz uruchomienie urządzeń kontrolerskich Casio IT-9000 (będących w posiadaniu Zamawiającego) w ilości szt. 11;

3) integrację parkomatów i urządzeń kontrolerskich Casio IT-9000 (będących w posiadaniu Zamawiającego) z posiadanym przez Zamawiającego systemem kontroli opłat za parkowanie, tj. takiej konfiguracji urządzeń i systemu, aby urządzenia mogły pracować jako pełnoprawne parkomaty i urządzenia kontrolerskie całego obszaru strefy płatnego parkowania w Rzeszowie;

4) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnego z:

a) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

b) rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia, jak również gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy na warunkach określonych we wzorze umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla przedmiotu zamówienia w trybie 24 godziny na dobę 5 dni w tygodniu 365 dni w roku (trybie 24/5/365) z maksymalnie 6-godzinnym czasem reakcji na przystąpienie do usunięcia wad, usterek lub awarii. 6-godzinny czas reakcji może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w treści oferty złożonym na poczet oceny punktowej oferty w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji na przystąpienie do usunięcia wady, usterki lub awarii w okresie gwarancji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) opis przedmiotu zamówienia / program funkcjonalno-użytkowy;

2) wzór umowy z załącznikami,

stanowiące załączniki do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowały następujące kryteria:

1) cena ofertowa (brutto) – 60 %;

2) czas reakcji na przystąpienie do usunięcia wady, usterki lub awarii w okresie gwarancji – 20 %;

3) doświadczenie kierownika kontraktu – 20 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 050-118150
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie parkomatów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze osiedla generała Grota Roweckiego oraz 1000-lecia w Rzeszowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Data Systems Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: Podolska 21
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-321
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.assecods.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 863 761.53 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 648 616.26 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń rozproszonych tj. parkomatów, wyposażonych w zasilanie akumulatorowo-solarne współpracujących z systemem obsługi i zarządzania strefą płatnego parkowania (SPP), umożliwiających płatności bilonem (monety) i elektronicznymi instrumentami płatniczymi; zaprojektowanie i wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) dla SPP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp.

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020