Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 241200-2019

24/05/2019    S100

Luksemburg-Luksemburg: Skoordynowane podejście do rozwoju i dostaw radioizotopów w Unii Europejskiej

2019/S 100-241200

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Energy
Adres pocztowy: European Commission Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or,Luxembourg, L-2530 LUXEMBOURG
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: 2530
Państwo: Luksemburg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4727
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4727
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Skoordynowane podejście do rozwoju i dostaw radioizotopów w Unii Europejskiej

Numer referencyjny: ENER/D3/2019-231
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem badania jest uzupełnienie luk w dostępnych informacjach na temat łańcuchów dostaw dla głównych i nowych radioizotopów które mają, lub oczekuje się, że będą mieć, znaczące zastosowanie w Europie. Działania powinny także przygotować podstawy na rzecz długoterminowej współpracy europejskiej w tym obszarze.

Badanie musi spełnić następujące cele szczegółowe:

a) zidentyfikowanie głównych radioizotopów obecnie w użyciu w Unii Europejskiej praz głównych radioizotopów, które przypuszczalnie będą w użyciu do 2030 roku;

b) zidentyfikowanie obecnych i nowo powstających metod i technologii produkcji radioizotopów spełniających założenia wymienione w punkcie a) oraz pełny opis głównych komponentów łańcuchów dostaw tych radioizotopów;

c) zidentyfikowanie głównych dostawców surowców i technologii na rzecz produkcji radioizotopów spełniających założenia wymienione w punkcie a) oraz zakładów, które stanowią cześć powyższych łańcuchów dostaw;

d) opracowanie scenariuszy i konkretnych opcji na rzecz zrównoważonej i bezpiecznej dostawy radioizotopów spełniających założenia wymienione w punkcie a) w Unii Europejskiej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie składać się z 4 zadań, jak opisano poniżej:

Zadanie 1: Ustanowienie grupy sterującej;

Zadanie 2: Opracowanie listy „top 20” głównych radioizotopów;

Zadanie 3: Wykonanie badania łańcuchów dostaw radioizotopów;

Zadanie 4: Zdefiniowanie kryteriów zrównoważonej i bezpiecznej dostawy radioizotopów w UE;

Zadanie 5: Opracowanie scenariuszy i konkretnych opcji na rzecz zrównoważonej i bezpiecznej dostawy radioizotopów w Unii Europejskiej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Komisja Europejska, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, Luxembourg, L-2530 LUKSEMBURG.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2019