Dostawy - 241273-2018

06/06/2018    S106

Polska-Szczecin: Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

2018/S 106-241273

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów PUM
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Tel.: +48 914800778
Faks: +48 914800769
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pum.edu.pl/artykuly/214/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa symulatorów wysokiej wierności dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Numer referencyjny: DZ-262-18/2018
II.1.2)Główny kod CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa symulatorów wysokiej wierności dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Symulatory (OIT, Sala Porodowa, Blok Operacyjny)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Szczecin) (Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059,

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:

1) Treść niniejszego dokumentu,

2) Szczegółowa oferta cenowa,

3) Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia,

4) Wzór umowy,

W szczególności:

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego - 1 szt.

Zaawansowany symulator dziecka 5-8 lat - 1 szt.

Zaawansowany symulator niemowlęcia - 1 szt.

Zaawansowany symulator kobiety rodzącej - 1 szt.

Zaawansowany symulator noworodka - 1 szt.

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia / Waga: 5,00
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 15,00
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Symulator (Sala Pielęgniarska)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miastaSzczecin) (Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:

1) Treść niniejszego dokumentu,

2) Szczegółowa oferta cenowa,

3) Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia,

4) Wzór umowy,

W szczególności:

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia / Waga: 5,00
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 15,00
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System Debriefingu (SOR)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33120000 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miastaSzczecin) (Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:

1) Treść niniejszego dokumentu,

2) Szczegółowa oferta cenowa,

3) Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia,

4) Wzór umowy,

W szczególności:

Debriefing - 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 15,00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 15,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ustęp 1 i 5 ustawy.

Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SIWZ na podstawie art. 24 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Oświadczenia w odniesieniu do przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 3 do SIWZ

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania przynajmniej jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej dla każdego z nich odpowiednio:

Dla Zadania nr I - Symulatory (OIT, Sala Porodowa, Blok Operacyjny) 500 000,00 PLN

Dla Zadania nr II - Symulator (Sala Pielęgniarska) 200 000,00 PLN

Dla Zadania nr III - System Debriefingu (SOR) 45 000,00 PLN

— w zakresie Zadania nr II i nr II poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należycie wykonaną dostawę symulatorów medycznych wysokiej wierności,

— w zakresie Zadania nr III poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należycie wykonaną dostawę, której zakres obejmował system debriefingu na potrzeby wykonywania symulacji medycznych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek pozytywnych:

1) Wykazu wykonanych dostaw – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ;

2) Dowodów określających czy dostawy – wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Termin płatności - 30 dni.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 101 (I piętro) o godzinie 11:00 w dniu, w którym upływu termin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany pomieszczenia, w którym nastąpi otwarcie ofert w przypadku braku dostępności wskazanego w SIWZ pokoju. Wszyscy zainteresowani, którzy stawią się w oznaczonym w SIWZ terminie i miejscu zostaną w takiej sytuacji

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

IV. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. I i II wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Celem potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

8) Opis oferowanego urządzenia - prospekt techniczny wydany przez producenta oferowanego urządzenia.W przypadku, gdyby załączone do oferty prospekty nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowane urządzenie spełnia wymogi określone w SIWZ.W przypadku oryginalnych dokumentów wydanych przez producenta oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza dokumenty w języku innym niż polski.

VI. Dokumenty stanowiące element oświadczenia woli wykonawcy i inne niezbędne dokumenty – które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

9) Formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ,

10) Dowód wniesienia wadium lub kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem– wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kopię dokonania przelewu na konto Zamawiającego, aw przypadku innych form wniesienia wadium - kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem; albo dokument wadialny,

11) Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – wypełniony Załącznik nr III A doSIWZ,

12) Szczegółowa oferta cenowa – wypełniony Załącznik nr III B do SIWZ.

13) Oświadczenie o warunkach serwisu – wypełniony Załącznik nr III C do SIWZ

14) Załącznik nr III D – Zestawienie parametrów technicznych podlegających ocenie

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczania z postępowania:

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

Zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniejniż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się odpowiednich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczania z postępowania:

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2018