Usługi - 241434-2020

25/05/2020    S100

Polska-Olsztyn: Usługi kontroli dróg

2020/S 100-241434

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo warmińsko-mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Pstrowskiego 28 b
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-602
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Ciesielska-Jasińska
E-mail: dagmara.jasinska@zdw.olsztyn.pl
Tel.: +48 895261964
Faks: +48 895399876

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.olsztyn.pl

Adres profilu nabywcy: www.zdw.olsztyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie” – z podziałem na 2 części

Numer referencyjny: ZDW/NZP.ND/PN-1/3220/55/2020
II.1.2)Główny kod CPV
71631480 Usługi kontroli dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie z podziałem na 2 części:

— część nr 1 – wykonanie pomiarów równości podłużnej (PP-Nx), równości poprzecznej (PP-Ny) oraz identyfikację cech powierzchniowych (PP-I),

— część nr 2 – wykonanie pomiarów ugięć (PP-U).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowi załącznik nr 1a i 1 b.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie pomiarów równości podłużnej (PP-Nx), równości poprzecznej (PP-Ny) oraz identyfikację cech powierzchniowych (PP-I)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71631480 Usługi kontroli dróg
72300000 Usługi w zakresie danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo warmińsko-mazurskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie z podziałem na 2 części:

— część nr 1 – wykonanie pomiarów równości podłużnej (PP-Nx), równości poprzecznej (PP-Ny) oraz identyfikację cech powierzchniowych (PP-I).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a.

3. Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:

Dla cz. 1:

a) Z1 – „Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla dróg wojewódzkich” (dalej: wytyczne WDSN lub WDSN), które stanowią integralną cześć Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) i są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: (https://www.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html);

b) Z2 – zestawienie dróg wojewódzkich objętych diagnostyką dla cz. 1.

4. Pełna dokumentacja przetargowa pn.: „Diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie” – z podziałem na 2 części znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: (https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html)

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych polegających na wykonaniu pomiarów równości podłużnej (PP-Nx), równości poprzecznej (PP-Ny) oraz identyfikację cech powierzchniowych (PP-I) zgodnie z OPZ cz. 1 oraz WDSN, a także pomiarów ugięć (PP-U) zgodnie z OPZ cz. 2 oraz WDSN na wskazanej sieci drogowej obejmującej drogi wojewódzkie województwa warmińsko-mazurskiego. Udzielenie zamówienia podobnego planowane jest w roku 2021 oraz 2022.

Zamawiający udzieli zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli:

1) Wykonawca będzie wykonywał/wykona należycie zamówienie podstawowe;

2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w standardzie nie gorszym niż zamówienie podstawowe;

3) strony w ramach prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia co do ceny i terminu wykonania;

4) Wykonawca zaakceptuje zapisy umowy dla zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy podstawowej;

5) Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na realizację zamówienia podobnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu realizacji usługi / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium: jakość (badania porównawcze, cetyfikacja/kalibracja sprzętu pomiarowego) / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia dla części 1: od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 (termin wykonania zamówienia może ulec zmianie zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, w ramach kryterium „skrócenie okresu realizacji usługi”).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie pomiarów ugięć (PP-U)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
71631480 Usługi kontroli dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo warmińsko-mazurskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie z podziałem na 2 części:

— część nr 2 – wykonanie pomiarów ugięć (PP-U).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 b.

3. Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:

Dla cz. 2:

a) Z1 – „Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla dróg wojewódzkich” (dalej: wytyczne WDSN lub WDSN), które stanowią integralną cześć Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) i są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: (https://www.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html);

b) Z2 – zestawienie dróg wojewódzkich objętych diagnostyką dla cz. 2.

4. Pełna dokumentacja przetargowa pn.: „Diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie” – z podziałem na 2 części znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: (https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html)

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych polegających na wykonaniu pomiarów równości podłużnej (PP-Nx), równości poprzecznej (PP-Ny) oraz identyfikację cech powierzchniowych (PP-I) zgodnie z OPZ cz. 1 oraz WDSN, a także pomiarów ugięć (PP-U) zgodnie z OPZ cz. 2 oraz WDSN na wskazanej sieci drogowej obejmującej drogi wojewódzkie województwa warmińsko-mazurskiego. Udzielenie zamówienia podobnego planowane jest w roku 2021 oraz 2022.

Zamawiający udzieli zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli:

1) Wykonawca będzie wykonywał/wykona należycie zamówienie podstawowe;

2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w standardzie nie gorszym niż zamówienie podstawowe;

3) strony w ramach prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia co do ceny i terminu wykonania;

4) Wykonawca zaakceptuje zapisy umowy dla zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy podstawowej;

5) Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na realizację zamówienia podobnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium: skrócenie okresu realizacji usługi / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium: jakość (badania porównawcze, cetyfikacja/kalibracja sprzętu pomiarowego) / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 (termin wykonania zamówienia może ulec zmianie zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, w ramach kryterium „skrócenie okresu realizacji usługi”).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

A) dla części nr 1:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie kampanie dotyczące diagnostyki stanu nawierzchni dla dróg wojewódzkich lub krajowych, obejmujących badania równości podłużnej i poprzecznej, cech powierzchniowych na podstawie:

— zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów (DSN) lub

— Wytycznych diagnostycznych stanu technicznego nawierzchni dla dróg wojewódzkich (WDSN) lub

— „Dodatkowych technicznych warunków kontraktów i wytycznych identyfikacji i oceny stanu dróg” (ZTV ZEB-StB) lub

— Opisów przedmiotów zamówienia powołujących się na zapisy w ww. dokumentach dotyczące metodologii wykonywania pomiarów równości podłużnej, poprzecznej i cech powierzchniowych o łącznej długości nie mniejszej niż 1 000 km.

b) dysponuje lub będzie dysponował sprzętem pozwalającym na wykonanie pomiarów nawierzchni drogowej zgodnie z metodologią wskazaną w WDSN, w tym co najmniej:

— jednym sprzętem do pomiaru równości podłużnej (profilograf laserowy spełniający wymagania jakościowe opisane w dziale 2, rozdział 3.1 WDSN) oraz

— jednym sprzętem do pomiaru równości poprzecznej (profilograf laserowy lub laserowy skaner rotacyjny spełniający wymagania jakościowe opisane w dziale 3, rozdział 3.1 WDSN) oraz

— jednym sprzętem do rejestracji cech powierzchniowych (specjalistyczne kamery spełniające wymagania jakościowe opisane w dziale 5, rozdział 3.1 WDSN).

B) dla części nr 2:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie kampanie dotyczące diagnostyki stanu nawierzchni dla dróg wojewódzkich lub krajowych, obejmujących pomiary ugięć na podstawie:

— zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów (DSN) lub

— Wytycznych diagnostycznych stanu technicznego nawierzchni dla dróg wojewódzkich (WDSN) lub

— „Dodatkowych technicznych warunków kontraktów i wytycznych identyfikacji i oceny stanu dróg” (ZTV ZEB-StB) lub

— Opisów przedmiotów zamówienia powołujących się na zapisy w ww. dokumentach dotyczące metodologii wykonywania pomiarów ugięć o łącznej długości nie mniejszej niż 1 000 km.

b) dysponuje lub będzie dysponował sprzętem pozwalającym na wykonanie pomiarów nawierzchni drogowej zgodnie z metodologią wskazaną w WDSN, w tym co najmniej:

— jednym sprzętem do pomiaru równości ugięć (ugięciomierz laserowy TSD spełniający wymagania jakościowe opisane w dziale 6, rozdział 3.1.2 WDSN) (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, posiadaniem zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie wskazany w pkt 5.1.3.A)a), w pkt 5.1.3.B)a) oraz w pkt 5.1.3.B)b) SIWZ, musi się wykazać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a w zakresie wskazany w pkt 5.1.3.A)b) SIWZ, musi się wykazać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków jej zmian zostało zawarte w załączniku nr 10a i 10b do SIWZ – wzorze umowy.

4. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie przesłanek wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w pkt 8 SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na zasadach określonych w pkt 11 SIWZ w wysokości: część nr 1 – 4 500,00 PLN; część nr 2 – 3 400,00 PLN.

5. Oferta winna zawierać dla części nr 1 i 2:

a) wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art 13 lub 14 RODO;

b) oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

c) zobowiązanie do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

d) dowód wniesienia wadium;

e) zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;

f) wypełnione formularze cenowe, wg wzoru zał. 3a i 3b SIWZ;

g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

h) pełnomocnictwo do podpisania oferty.

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) wykaz usług;

2) wykaz urządzeń.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: dokumenty określone w pkt 8.9 SIWZ.

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), w przedmiotowym postępowaniu zastosuje „odwróconą procedurę” dla prowadzenia postępowania, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia dla części 1 i 2: od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 (termin wykonania zamówienia może ulec zmianie zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, w ramach kryterium „skrócenie okresu realizacji usługi”. Zamawiający zastrzega, że maksymalny termin wykonania przedmiotowego zamówienia to 30.10.2020. Zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższego terminu niż maksymalny lub innego, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ).

10. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni.

12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na platformie przetargowej dostępnej pod adresem: (https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html) w wierszu wyznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby dwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

1. Odwołanie:

1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia w formie elektronicznej, a także postępowanie z wniesionym odwołaniem określa szczegółowo rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018. 1092 z 7.6.2018).

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.5 i 1.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2. Skarga do sądu:

2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W pkt 20 SIWZ zawarto szczegółowe pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020