Usługi - 241784-2020

25/05/2020    S100

Polska-Kraków: Usługi w zakresie oprogramowania

2020/S 100-241784

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo małopolskie
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Galas, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Inwestycji Strategicznych, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
E-mail: inwestycje.strategiczne@umwm.malopolska.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej infrastruktury informacji przestrzennej (MIIP-2)” w ramach projektu „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych”

Numer referencyjny: IS.I.272.8.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej infrastruktury informacji przestrzennej (MIIP-2)” w ramach projektu „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych”. Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 900 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48211000 Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej infrastruktury informacji przestrzennej (MIIP-2)” w ramach projektu „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych”. Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO). Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 8 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 25
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis kryteriów, którymi kierował się Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje się w pkt XXI SIWZ.

Wadium: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany był wnieść wadium, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości 50 000 PLN, słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 128-313409
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Budowa, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej infrastruktury informacji przestrzennej (MIIP-2)” w ramach projektu „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GISPartner sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Długosza 60
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-162
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 260 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 900 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020