Dostawy - 243759-2020

Submission deadline has been amended by:  301509-2020
26/05/2020    S101

Polska-Kraków: Komputery osobiste

2020/S 101-243759

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 351081570
Adres pocztowy: ul. Mogilska 109, pokój 101B
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-571
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lucyna Wcisło, Marcin Gumiela
E-mail: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Faks: +48 126154887

Adresy internetowe:

Główny adres: www.malopolska.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Numer referencyjny: ZP.49.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.

2. Zakres zamówienia został podzielony na 3 zadania:

zadanie 1:

1.1. zestaw komputerowy All in One z systemem operacyjnym, pakietem biurowym (131 szt.);

1.2. komputer PC z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i monitorem (12 szt.);

1.3. laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (23 szt.);

zadanie 2:

2.1. skaner dokumentów płaski (4 szt.);

2.2. skaner dokumentowy – dwustronny (17 szt.);

zadanie 3:

3.1. drukarka monochromatyczna wraz z materiałami eksploatacyjnymi (57 szt.);

3.2. urządzenie wielofunkcyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi (8 szt.).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

4. Warunki gwarancji i serwisu dla urządzeń z każdego zadania określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji.

6. Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.

2. Zakres zamówienia obejmuje zadanie 1:

1.1. zestaw komputerowy All in One z systemem operacyjnym, pakietem biurowym (131 szt.);

1.2. komputer PC z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i monitorem (12 szt.);

1.3. laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (23 szt.).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

4. Warunki gwarancji i serwisu dla urządzeń określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte jest: 22 sztuk zestawów komputerowych All in One i 6 szt. laptopów z zadania nr 1.

Zapis ten oznacza, iż we wskazanych pozycjach Zamawiający może nabyć odpowiednio:

zadanie 1:

1.1. Zestaw komputerowy All in One z systemem operacyjnym, pakietem biurowym (od 109 do 131 szt.);

1.3. Laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (od 17 do 23 szt.).

O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.

6. Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

7. Serwis realizowany będzie w systemie door-to-door z jednostek Policji: KPP Wadowice,

KP Klucze, KP Szczawnica, z zastrzeżeniem, iż jeżeli serwisowi podlegać będzie urządzenie z nośnikiem danych (dysk twardy, brak możliwości wyjęcia innego nośnika danych) Wykonawca dokona demontażu nośnika w siedzibie jednostki Policji w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Nośnik każdorazowo pozostaje w jednostce Policji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte jest: 22 sztuk zestawów komputerowych All in One i 6 szt. laptopów z zadania nr 1.

Zapis ten oznacza, iż we wskazanych pozycjach Zamawiający może nabyć odpowiednio:

zadanie 1:

1.1. zestaw komputerowy All in One z systemem operacyjnym, pakietem biurowym (od 109 do 131 szt.);

1.3. laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (od 17 do 23 szt.).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 12 000,00 PLN.

2. Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.

3. Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30216110 Skanery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.

2. Zakres zamówienia obejmuje zadanie 2:

2.1. skaner dokumentów płaski (4 szt.);

2.2. skaner dokumentowy – dwustronny (17 szt.).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

4. Warunki gwarancji i serwisu dla urządzeń z każdego zadania określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

6. Serwis realizowany będzie w systemie door-to-door z jednostek Policji: KPP Wadowice, KP Klucze, KP Szczawnica, z zastrzeżeniem, iż jeżeli serwisowi podlegać będzie urządzenie z nośnikiem danych (dysk twardy, brak możliwości wyjęcia innego nośnika danych) Wykonawca dokona demontażu nośnika w siedzibie jednostki Policji w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Nośnik każdorazowo pozostaje w jednostce Policji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 PLN.

2. Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.

3. Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
30121000 Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.

2. Zakres zamówienia obejmuje zadanie 3:

3.1. Drukarka monochromatyczna wraz z materiałami eksploatacyjnymi (57 szt.)

3.2. Urządzenie wielofunkcyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi (8 szt.)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

4. Warunki gwarancji i serwisu dla urządzeń określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte jest: 7 sztuk drukarek z zadania 3.

Zapis ten oznacza, iż we wskazanych pozycjach Zamawiający może nabyć odpowiednio:

zadanie 3

3.1. drukarka monochromatyczna wraz z materiałami eksploatacyjnymi (od 50 do 57 szt.).

O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.

6. Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

7. Serwis realizowany będzie w systemie door-to-door z jednostek Policji: KPP Wadowice, KP Klucze, KP Szczawnica, z zastrzeżeniem, iż jeżeli serwisowi podlegać będzie urządzenie z nośnikiem danych (dysk twardy, brak możliwości wyjęcia innego nośnika danych) Wykonawca dokona demontażu nośnika w siedzibie jednostki Policji w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Nośnik każdorazowo pozostaje w jednostce Policji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte jest: 7 sztuk drukarek z zadania 3. Zapis ten oznacza, iż we wskazanych pozycjach Zamawiający może nabyć odpowiednio:

zadanie 3

3.1. drukarka monochromatyczna wraz z materiałami eksploatacyjnymi (od 50 do 57 szt.).

O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2 500,00 PLN.

2. Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.

3. Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp;

b) art. 24 ust. 5 Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

2) zobowiązanie o którym mowa w rozdziale XII.3 SIWZ, podpisane przez podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca (złożone wyłącznie w oryginale) – jeżeli dotyczy;

3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

4) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa rozdziale XII ust. 1 SIWZ z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 SIWZ.

5. Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty, w celu potwierdzenia, iż oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom technicznym określonym przez Zamawiającego:

1) komputer AIO Procesor osiągający minimum 7776 pkt w teście PassMark,

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Wykonawca dołączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów;

2) komputer PC Procesor osiągający minimum 6730 pkt w teście PassMark,

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Wykonawca dołączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów;

3) laptop Procesor osiągający minimum 6312 pkt w teście PassMark,

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Wykonawca dołączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów.

6. Wykonawca załączy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na przykład w formie karty produktu producenta / importera sprzętu, zawierającego dane techniczne zapis dotyczy asortymentu: AIO, PC, laptop, monitor, urządzenie drukujące, urządzenie wielofunkcyjne, skaner.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

2. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa rozdziale XII ust. 1 SIWZ z zastrzeżeniem ust. 6 i 7:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ);

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ);

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ);

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ);

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ);

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp.

Zamawiający stawia wymagania w zakresie:

zadanie 1

Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli ten wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Za zamówienie takie Zamawiający uzna dostawę komputerów AIO i/lub komputerów PC i/lub laptopów w ramach jednej umowy, zrealizowanej jednorazowo, której wartość brutto była większa lub równa 400 000,00 PLN brutto;

zadanie 3

Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli ten wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Za zamówienie takie Zamawiający uzna dostawę drukarek i/lub urządzeń wielofunkcyjnych w ramach jednej umowy, zrealizowanej jednorazowo, której wartość brutto była większa lub równa 80 000,00 PLN brutto.

Wykonawca składając ofertę na oba zadania musi wykazać spełnianie warunków łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa rozdziale XII ust. 1 SIWZ z zastrzeżeniem ust. 6 i 7:

10) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

11) dowody określające czy dostawy przedstawione wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

2. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 Pzp.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określony został w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte poprzez ich odszyfrowanie przy użyciu platformy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Środki ochrony prawnej wskazane są w dziale VI ustawy Pzp, „Środki ochrony prawnej”.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020