Dostawy - 244002-2020

26/05/2020    S101

Polska-Gdańsk: Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania

2020/S 101-244002

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olga Felska
E-mail: olga.felska@pg.edu.pl
Tel.: +48 583471078

Adresy internetowe:

Główny adres: http://pg.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://dzp.pg.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa subskrypcji i licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5

Numer referencyjny: ZP/316/061/D/19
II.1.2)Główny kod CPV
48460000 Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji i licencji dla Politechniki Gdańskiej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (3.1–3.5 odpowiednio do zadania) oraz zał. nr 1 do SIWZ, a warunki realizacji zostały zawarte także w zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:

48000000-8 (pakiety oprogramowania i systemy),

48460000-0 (analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania).

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 44 974.55 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa jednostanowiskowej licencji na program komputerowy służący do analizy oraz wizualizacji danych pomiarowych, wyposażony w zaawansowane funkcje statystyczne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48460000 Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
48329000 System obrazowania i archiwizowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie jednostanowiskowej licencji na program komputerowy służący do analizy oraz wizualizacji danych pomiarowych, wyposażony w zaawansowane funkcje statystyczne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zadaniu 1 zostało opublikowane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 1 licencji na 50 stanowisk oraz 1 licencji na 10 stanowisk sieciowych (pływających): system obliczeń symbolicznych i numerycznych (w tym równoległych) z możliwością przetwarzania obrazów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48460000 Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
48329000 System obrazowania i archiwizowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie jednostanowiskowej licencji na program komputerowy służący do analizy oraz wizualizacji danych pomiarowych, wyposażony w zaawansowane funkcje statystyczne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zadaniu 2 zostało opublikowane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 10 licencji na oprogramowanie interfejsów sterujących z procesorami firmy Analog Devices (Sharc) wykorzystywanych w stanowiskach dydaktycznych katedry KANEiKE

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 10 licencji na oprogramowanie interfejsów sterujących z

Procesorami firmy Analog Devices (Sharc) wykorzystywanych w stanowiskach dydaktycznych katedry

KANEiKE.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie zadania 3 Zamawiający dokonał wyboru oferty. Wykonawca zrezygnował z zawarcia umowy. Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu. Zamawiający unieważnił postępowaniu z uwagi na brak ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 20 licencji (oraz 2 akademickich) na oprogramowanie do symulacji układów energoelektronicznych oraz układów napędowych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48321100 System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 20 licencji (oraz 2 akademickich) na oprogramowanie do symulacji układów energoelektronicznych oraz układów napędowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie w zadaniu 4 zostało unieważnione. Informacje zawarto w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia już opublikowanym.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Środowisko informatyczne do budowy modeli fotogrametrycznych ze zdjęć i filmów w wersji online (chmura) oraz stacjonarnej. Środowisko posiada zdolność do realizacji wszystkich wymienionych niżej funkc...

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Opis zamówienia:

Środowisko informatyczne do budowy modeli fotogrametrycznych ze zdjęć i filmów w wersji online (chmura) oraz stacjonarnej. Środowisko posiada zdolność do realizacji wszystkich wymienionych niżej funkcji stacjonarnie, w aplikacji typu desktop (na system Windows).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-612615
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa 10 licencji na oprogramowanie interfejsów sterujących z procesorami firmy Analog Devices (Sharc) wykorzystywanych w stanowiskach dydaktycznych katedry KANEiKE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Środowisko informatyczne do budowy modeli fotogrametrycznych ze zdjęć i filmów w wersji online (chmura) oraz stacjonarnej. Środowisko posiada zdolność do realizacji wszystkich wymienionych niżej funkc...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NaviGate Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 8A
Miejscowość: Karków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 237.40 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zadaniu 1 i 2 oraz o unieważnieniu zadania 4 zostało przesłane do publikacji w dniu 5 maja 2020 r. Całkowita wartość udzielonych zamówień wskazana w pkt II.1.7 ogłoszenia obejmuje łączną wartość udzielonych zamówień w zadaniach zadań 1; 2; 5.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020