Usługi - 244309-2020

26/05/2020    S101

Polska-Tuczępy: Usługi w zakresie projektowania stron WWW

2020/S 101-244309

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tuczępy
Krajowy numer identyfikacyjny: 655-19-39-957
Adres pocztowy: Tuczępy 35
Miejscowość: Tuczępy
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 28-142
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Palmąka
E-mail: inwestycje@tuczepy.pl
Tel.: +48 413533135

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tuczepy.pl

Adres profilu nabywcy: www.tuczepy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tuczepy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizację strony internetowej www.tuczepy.pl w ramach projektu objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lat...

Numer referencyjny: BGK.I.271.1.PZP.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72413000 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja strony internetowej www.tuczepy.pl objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”, działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia), pod nazwą: „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72415000 Usługi hostingowe dla stron WWW
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba urzędu Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja strony Internetowej www.tuczepy.pl objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”, działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia), pod nazwą: „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”. Specyfikacja będzie umieszczona na stronie Zamawiającego www.tuczepy.pl – tam będą szczegółowo opisane warunku udziału w postępowaniu, warunki wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Wszelkie informacje dot. składania dokumentów do postępowania i zasad realizacji zamówienia określa SIWZ i załączniki do niego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, który wraz z wszystkimi załączniki znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.tuczepy.pl oraz w miniPortalu www.uzp.gov.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość zaoferowanego hostingu dla modernizowanej strony www / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”, działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia), pod nazwą: „Podniesienie jakości ...

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważonych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Warunki równoważności opisane są w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2. Wymagane Wadium, wysokość 100 PLN, szczegółowo w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym. zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający pozytywnie wstępnie oceni spełnienia przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną modernizację (lub utworzenie nowej) strony Internetowej na potrzeby Jednostki Samorządu Terytorialnego o wartości nie mniejszej niż 8 000 PLN netto.

Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.5. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena dokonana będzie (metodą 0–1, tj. spełnia – nie spełnia).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wzór wykazu usług – załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

— Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,

— Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

— Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

— termin realizacji zamówienia: Modernizacja strony Internetowej www.tuczepy.pl – termin realizacji do 45 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten dotyczy zakończenia procedury odbiorowej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy,

— oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

a) 100 PLN (słownie: sto złotych 00/100 PLN).

17.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

17.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy oddział Tuczępy nr rachunku: 49 8519 1015 0020 0007 0263 0012 z dopiskiem „Wadium do przetargu nr Modernizację strony Internetowej www.tuczepy.pl” (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310);

17.4. Wadium w formie innej niż pieniądz Wykonawca wnosi w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia;

17.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

17.6. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego;

17.7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowi...

Forma dokumentu: Wykaz usług/oświadczenie należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wysokość tych usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodne z zapisy określonymi w SIWZ.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

— bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

— w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia,

— Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium,

— przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą,

— nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

3. Informacje ogólne

3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej urzad@tuczepy.pl.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej zamawiającego ePUAP /gekhl6336o/skrytka urzad@tuczepy.pl inwestycje@tuczepy.pl

3.2. Kontakt z Wykonawcą odbywał się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej: inwestycje@tuczepy.pl

3.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu, którego to treść jest dostępna pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP, którego to treść jest dostępna pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin

3.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wymag. dokument: jednolity europejski dokument zamówienia.

Jednolity europejski dokument zamówienia

Oświadczenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia winno:

— zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia lub

— zostać wypełnione w narzędziu znajdującym się pod adresem:

https://espd.uzp.gov.pl/

Formularz ,,JEDZ’’ można pobrać również ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia,

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ.

Wzór wykazu usług– załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

— Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważonych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiaj...

Szczegółowe zasady zawartości składanych dokumentów zawiera SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020